Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 221

protokols Nr. 8, 21. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā
Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk
reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā īstenošanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna rīcību 5.1.“Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” un atbilstoši Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2017.gada 4.aprīļa vēstulei Nr.1.-37/11 “Par pakalpojumu līgumu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla projektu “Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”, Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas

3.1. īstenoti divi pasākumi, kuros dalībnieki informēti par "Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām, kā arī – dalībnieki attīstījuši savas prasmes informācijas meklēšanā un tās kritiskā izvērtēšanā;

3.2. veicināta sadarbība ar citiem jauniešu centriem, pašvaldībām Latvijā un sekmēta kontaktu tīkla attīstība ar citiem Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada 29.decembrim.

5. Noteikt kopējās projekta izmaksas 1 008,00 EUR (viens tūksotis astoņi euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta priekšfinansējumu 101,00 EUR (viens simts viens euro un 00 centi) jeb 10% apmērā paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram organizēt vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

10. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 27.aprīļa lēmumam Nr.221

(protokols Nr.8, 21.punkts)

Projekta

Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 1 008.00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 008,00 EUR, no kurām JSPA finansējums ir 1 008.00 EUR jeb 100%. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 101,00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017. gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

6 05

1 01

6 05

11 09

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

1 01

1 01

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

1 01

1 01

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

5 04

5 04

10 08

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

6 05

1 01

6 05

11 09

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

5 04

5 04

10 08

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

1 01

1 01

1 01

1 01

kases apgrozības līdzekļi

1 01

1 01

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

1 01

1 01


Lejupielāde: DOC un PDF