Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 223

protokols Nr. 8, 23. punkts

Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumuNr.625
„Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”
apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.pantu, un, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” un ņemot vērā 2017.gada 24 .aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), 2017.gada 25.aprīļa Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr1.2-20/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt ar Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam šādu grozījumu:

aizstāt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” h) nodaļas „Investīciju plāns” Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2017.–2019.gadam ar precizētu Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2017.–2019.gadam, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2017.–2019.gadam izpildi kontrolē pašvaldības izpilddirektors.

3. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums XLSX

1.pielikums Jūrmalas pilsētas investīciju plānam 2017.-2019.gadam DOCX

Integrētās teritoriju investīcijas XLSX

Kartogrāfiskais materiāls DOC


Lejupielāde: DOC un PDF