Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 226

protokols Nr. 8, 27. punkts

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
atklātā projektu iesniegumu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, atbilstoši biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” publicētajam paziņojumam par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 3.rīcībā “Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai”, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumu Nr.605. “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” nosacījumus un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.3.1.:”Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.200 “Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 3.rīcības “Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai” atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – sekmēt Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstību, kā arī zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu, veidojot Jūrmalas brīvdabas muzeju par pieejamu tūristu apskates vietu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – veikta autostāvvietu pārbūve pie Jūrmalas brīvdabas muzeja, elektrotīklu atjaunošana, kā arī muzeja eksponāta, dēļu zāģējamās iekārtas, atjaunošana.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.janvārim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 142 403,29 EUR (viens simts četrdesmit divi tūkstoši četri simti trīs euro un 29 centi), t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 121 713,39 EUR (viens simts divdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīspadsmit euro un 39 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90% jeb 109 542,05 EUR (viens simts deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro un 05 centi);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 10% jeb 12 171,34 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit viens euro un 34 centi).

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 20 689,90 EUR (divdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro un 90 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 87 633,64 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs euro un 64 centi) jeb līdz 80% apmērā no šī lēmuma 5.1.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu dalībai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 3.rīcības “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” atklātajā projektu iesniegumu konkursā līdz 2017.gada 25.maijam uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas muzeja filiāli - Brīvdabas muzeju .

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF