Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 227

protokols Nr. 8, 28. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Sports” rīcības
“Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” atklātajā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 6.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.: “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr. 170 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Sporta skolas dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Sports” rīcības “Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „ A.NI.M.US. - Adriatic IoNIan GaMes For Social InclUSion ”/ “ A.NI.M.US. - Adrijas-Jonijas spēlēs sociālās iekļaušanas veicināšanai” (turpmāk - projekts) sadarbībā ar projekta vadošo partneri – Ankonas pašvaldība (Itālija).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt veselīgu dzīvesveidu, iedrošināt brīvprātīgi piedalīties dažādās sporta aktivitātes, izglītot cilvēkus par sporta nozīmi veselības veicināšanā, sociālo iekļaušanos un dzimumu vienlīdzību.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas -

3.1. veicināta Jūrmalas Sporta skolas audzēkņu un treneru starptautisko sacensību pieredze un pilnveidotas audzēkņu profesionālās prasmes;

3.2. attīstīta sadarbība sporta jomā ar dažādām sporta organizācijām ārpus Latvijas robežām;

3.3. popularizēts Jūrmalas un Latvijas tēls pasaulē.

4. Noteikt Jūrmalas Sporta skolas pienākumus – nodrošināt projekta ietvaros noteikto komandu, treneru un pārstāvju dalību Adrijas-Jonijas jaunatnes spēlēs 2018.gadā.

5. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku 2018.gada 1.februāra līdz 31.decembrim.

6. Pieņemt zināšanai, ka Jūrmalas Sporta skola ir sagatavojusi un iesniegusi projekta vadošajam partnerim Ankonas pašvaldībai projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo informāciju.

7. Pieņemt zināšanai, ka projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz projekta vadošais partneris – Ankonas pašvaldība.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF