Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 254

protokols Nr. 8, 55. punkts

Par 2016.gada 12.maija Telpu nomas līguma
Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2001, kas sastāv no administratīvās ēkas, garāžas ēkas un zemesgabala, ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 21.jūnija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000140649.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.190 ”Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, telpas daļas nomu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KAFE SERVISS” 2016.gada 12.maijā noslēgts Telpu nomas līgums Nr.1.2-16.3/660 par foajē telpas Nr.12 daļas 2 m2 platībā nomu līdz 2017.gada 12.maijam karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – Noteikumi) 4.3.apakšpunktam, ja iznomā nomas objekta daļu pārtikas automātu izvietošanai nav jāpiemēro Noteikumu 2.nodaļā noteiktā nomas objekta iznomāšanas kārtība, kas paredz iznomātājam organizēt nomas tiesību izsoli.

Atbilstoši Noteikumu 3.nodaļai Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības 2017.gadā aprēķinātā telpu 2 m2 platībā nomas maksa – 13,68 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2017.gada 27.martā Jūrmalas pilsētas domē saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KAFE SERVISS” iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-37/3443) ar lūgumu pagarināt noslēgto foajē telpu daļas Jomas ielā 1/5, Jūrmalā nomas līgumu dzērienu tirdzniecības automāta uzturēšanai uz vienu gadu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.3.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2017.gada 11.aprīļa sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.8-2-3/4), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt 2016.gada 12.maija Telpu nomas līgumu Nr.1.2-16.3/660, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KAFE SERVISS”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nekustamā īpašuma Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, foajē telpas Nr.12 daļas 2 m2 platībā līdz 2018.gada 12.maijam karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai un uzturēšanai.

2. Noteikt telpas nomas maksu 13,68 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi veicami no 2017.gada 13.maija.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētās vienošanās noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 27.aprīļa lēmumam Nr.254

(protokols Nr.8, 55.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2016.gada 12.maija Telpu nomas līgumā Nr.1.2-16.3/660

Jūrmalā, 2017.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KAFE SERVISS, reģistrācijas Nr. 40003419037 , (turpmāk – NOMNIEKS), tās valdes priekšsēdētāja Ronalda Vītola personā, no otras puses,

pamatojoties uz savstarpēji 2016.gada 12.maijā noslēgto Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.____ “Par 2 016.gada 12.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu ”, vienojas par šādu grozījumu izdarīšanu Līgumā :

1. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:

“4.1. Līdzēji vienojas par TELPAS ikmēneša nomas maksu 13,68 EUR (trīspadsmit euro un sešdesmit astoņi euro centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.”

2. Svītrot Līguma 4.2.punktu.

3. Izteikt Līguma 4.3.punktu šādā redakcijā:

“4.3. NOMNIEKS maksā Līgumā noteikto TELPAS nomas maksu un pievienotās vērtības nodokli, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV31PARX0002484571015. Telpu nomas maksas maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. Pirmais maksājums tiek veikts 2 (divu) nedēļu laikā no vienošanās spēkā stāšanās brīža.

Līdzēji vienojas, ka maksājumi par TELPAS nomu tiek veikti no 2017.gada 13.maija, par kuru veicamos maksājumus IZNOMĀTĀJS iekļauj pirmajā izrakstītajā rēķinā.”

4. Izteikt Līguma 5.2. punktu šādā redakcijā:

“5.2. Līgums tiek noslēgts līdz 2018.gada 12.maijam. Līguma termiņš var tikt mainīts, līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties Līgumā noteiktajā kārtībā.”

5. Izteikt Līguma 6.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.3.1. no IZNOMĀTĀJA puses: Jānis Ezers, tālr.29549165, e-pasts: janis.ezers@jurmala.lv;

6. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

7. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

8. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām ar pielikumu – Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmuma Nr.____ “Par 2016.gada 12.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu ” noraksts uz __ lapas , 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs - NOMNIEKA. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS
Jūrmalas pilsētas dome Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs 90000056357 “KAFE SERVISS”
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 Reģistrācijas Nr.40003419037
Liepājas iela 35, Rīga, LV -1002
_______________________ ________________________
R.Sproģe R.Vītols

Lejupielāde: DOC un PDF