Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 258

protokols Nr. 8, 59. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43,
Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder dzīvokļa īpašums Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3349, kas sastāv no:

- dzīvokļa Nr.63 ar kopējo platību 45,6 m2;

- kopīpašuma 4560/715420 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3306 001(turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.63). Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.63 2010.gada 21.maijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000041002 63.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas uz privātīpašumā esošā zemes gabala Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3306, 6945 m2 platībā. Īpašuma tiesības nostiprinātas Vārds Uzvārds 469/1000 domājamo daļu apmērā un Vārds Uzvārds 531/1000 domājamo daļu apmērā.

1989.gada 11.novembrī noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums ar Vārds Uzvārds (personas kods) (turpmāk – īrniece) uz nenoteiktu laiku, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ar lietas Nr.1.2-16.1/327. 2015.gada 26.martā starp Vārds Uzvārds un Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) noslēgta vienošanās Nr.1.2-16.2/454 par grozījumiem 1989.gada 11.novembrī noslēgtajā Dzīvojamās telpas īres līgumā, kurā noteiktas dzīvojamās telpas lietošanas tiesības –- Vārds Uzvārds (personas kods) (īrniece) un Vārds Uzvārds (personas kods) (mazdēls).

2016.gada 3.novembrī Domē saņemts dzīvokļa īpašuma Nr.63 īrnieces iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-39/4645-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.63. Īrniece atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteiktajam personu lokam, kas var ierosināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ja viņa vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 2017.gada 5.aprīlī Domē saņemts dzīvokļa īpašuma Nr.63 īrnieces iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-39/1716) ar lūgumu noteikt piecu gadu samaksas termiņu dzīvokļa īpašuma Nr.63 izpirkšanai.

Atsavināšanas likuma 45.panta trešajā daļā noteikts, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.

Izskatāmajā gadījumā, konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu, līdz ar to, lai īstenotu atsavināšanas procesu īrniecei un viņa ģimenes loceklim mazdēlam Vārds Uzvārds nepieciešams noslēgt notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu Nr.63.

Ņemot vērā iepriekš minētās vienošanās nosacījumus mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma Nr.63 atsavināšanu saņemšanas dienas potenciālajam pircējam būs jāpaziņo Domei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Atsavināšanas likuma 45.panta piektā daļa).

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Atsavināšanas likuma 36.pantā noteikts, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Konkrētajā situācijā Domei nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.63 daudzdzīvokļu mājā, ja 95 no visiem dzīvokļu īpašumiem ir privatizēti. Dzīvojamā mājā Tērbatas ielā 43 ir 125 dzīvokļu īpašumi, no kuriem 119 ir privatizēti un 6 dzīvokļi ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašums.

Dzīvokļa īpašuma Nr.63 vērtības (EUR):

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2017.gada 15.februārī

VZD kadastrālā vērtība 2017.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2017.gada 4.aprīlī

18300

12838

7321,30

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 12.aprīļa sēdē (protokola Nr.8.2-58/9) nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.63 un nosacīto cenu noteikt saskaņā ar sertificēta vērtētāja - SIA “Grant Thornton Baltic” novērtējumu 18300 EUR apmērā, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu un dzīvokļa īpašumu Nr.63 piedāvāt iegādāties dzīvokļa īpašuma īrniecei Vārds Uzvārds un viņas ģimenes loceklim (mazdēlam) Vārds Uzvārds, iesniedzot starp īrnieci un viņas ģimenes locekli (Vārds Uzvārds) notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu Nr.63.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/9) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 24.aprīļa ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3349, kas sastāv no dzīvokļa Nr.63 ar kopējo platību 45,6 m2 un kopīpašuma 4560/715420 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3306 001.

2. Noteikt dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, nosacīto cenu 18300 EUR (astoņpadsmit tūkstoši trīs simti euro) apmērā.

3. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, tiek atsavināts uz nomaksu, nomaksas termiņš – pieci gadi, par atlikto maksājumu maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas nosūtīt dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums), piedāvājot dzīvokļa īrniecei Vārds Uzvārds un viņas ģimenes loceklim (mazdēlam) Vārds Uzvārds iegādāties dzīvokļa īpašumu, iesniedzot Jūrmalas pilsētas domē starp īrnieci un viņas ģimenes locekli (Vārds Uzvārds) notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu Nr.63.

5. Ja dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, īrniece Vārds Uzvārds vai viņas ģimenes loceklis likumā noteiktajā termiņām sniedz atbildi un lūdz noslēgt dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, nomaksas pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu, Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā pirkuma maksas daļu, Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā un iesniedz notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu (2. pielikums).

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 27.aprīļa lēmumam Nr.258

(protokols Nr.8, 59.punkts)

Dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā,

kadastra Nr. 1300 901 3349,

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Tērbatas iela 43-63, Jūrmala

1.2.

Kadastra numurs

1300 901 3349

1.3.

Objekta sastāvs

-dzīvoklis Nr.63 ar kopējo platību 45,6 m2;

-kopīpašuma 4560/715420 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3306 001

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2010.gada 21.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000041002 63.

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Nav

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada __. ______ lēmums Nr._____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, īrniece vai viņas ģimenes loceklis

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

2.2.

Dzīvojamās telpas īres līgums

1989.gada 11.novembrī noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums ar Vārds Uzvārds (personas kods) uz nenoteiktu laiku, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ar lietas Nr.1.2-16.1/327. 2015.gada 26.martā starp Vārds Uzvārds un Jūrmalas pilsētas domi noslēgta vienošanās Nr.1.2-16.2/454 par grozījumiem 1989.gada 11.novembrī noslēgtajā Dzīvojamās telpas īres līgumā, kurā noteiktas dzīvojamās telpas lietošanas tiesības – V.Uzvārds un Vārds Uzvārds.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

18300 EUR (astoņpadsmit tūkstoši trīs simti euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pārdošanas uz nomaksu nosacījumi

3.4.

Objekta nodrošinājums - 10% apmērā no Objekta cenas

1830 EUR (viens tūkstotis astoņu simti trīsdesmit euro)

3.5.

Objekta pirkuma cenas daļa

16470 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit euro).

Par atlikto maksājumu (nomaksu) maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma cenas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (Dome) ar 2017.gada ______ lēmumu Nr. ___“ Par dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajām personām. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājusi, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma 1.pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objekta nodrošinājuma samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam, notariāli apliecināta vienošanos par to, kura no 2.1.apakšpunktā minētajām personām iegūs īpašumā Objektu, Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaits Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta nomaksas pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē nomaksas pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma 1.pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6.un 7.sadaļā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Personai Objekta nomaksas pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāts Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam

4.9. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Dome lemj par dzīvokļa īpašuma turpmāko izmantošanu.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar dzīvokļa īpašuma pirkuma cenas samaksu pilnā apmērā un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Līdz Objekta pirkuma līguma un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par dzīvokļa īpašuma faktisko lietošanu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1. Ja personas vārdā līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu).

6.2. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu.

6.3. Notariāli apliecināta vienošanās par to, kura no 2.1.apakšpunktā minētajām personām iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Pielikumi

 Pielikums – Apliecinājuma veidlapa.


Pielikums

Dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu,

ka vēlos pirkt dzīvokļa īpašumu:

____________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr.)

___________________________________________________________________

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Ar šo es apliecinu, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un LR normatīviem aktiem atļauju Jūrmalas pilsētas domei (adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015) kā sistēmas pārzinim apstrādāt manus personas datus ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 27.aprīļa lēmumam Nr.258

(protokols Nr.8, 59.punkts)

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

NOMAKSAS PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2017.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, personas kods _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS par dzīvokļa īpašums Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3349, kas sastāv no dzīvokļa Nr.63 ar kopējo platību 45,6 m2 un kopīpašuma 4560/715420 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3306 001 (turpmāk – OBJEKTS) pārdošanu tiek noslēgts pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _______ lēmumu Nr. ___ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu”, ar kuru _______________________atzīts par PIRCĒJU;

1.2. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2010.gada 21.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000041002 63.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTUdzīvokļa īpašumu Nr.63 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3349, kas sastāv no dzīvokļa Nr.63 ar kopējo platību 45,6 m2 un kopīpašuma 4560/715420 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3306 001.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) (turpmāk – pirkuma cena).

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir samaksājis avansu 10% apmērā no OBJEKTA pirkuma cenas, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201__.gada _______;

3.3. Pirkuma cenai tiek piemērots atliktais maksājums ar nomaksas termiņu - pieci gadi. Atlikušo pirkuma cenas daļu ____ EUR (_____________ euro un ___ centi), PIRCĒJS maksā vienādos maksājumos, veicot kārtējo maksājumu līdz mēneša ________.datumam vienu reizi ceturksnī, atbilstoši grafikam, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV36PARX0002484571022.

3.4. Par atlikto maksājumu (nomaksu) PIRCĒJS maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma cenas daļas.

3.5. Par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem, PIRCĒJS maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

3.6. Ja PIRCĒJAM ir maksājumu parāds, tad PIRCĒJA kārtējo maksājumu, saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu, PĀRDEVĒJS bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma cenas parādu (pirkuma cenas pamatsumma un procenti par atlikto maksājumu).

3.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājumu LĪGUMĀ norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.8. PIRCĒJAM ir tiesības samaksāt visu OBJEKTS pirkuma cenu pirms noteiktā termiņa.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. a r LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

4.2. Pircējs apņemas:

4.2.1.uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.2.2.maksāt visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus;

4.2.3.veikt maksājumus atbilstoši LĪGUMA noteikumiem;

 4.2.4. no LĪGUMA parakstīšanas brīža lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības.

4.3. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc PIRKUMA CENAS samaksas pilnā apmērā.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc PIRKUMA CENAS samaksas pilnā apmērā.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS, pēc šī LĪGUMA 5.1.punktā minēto saistību izpildes, iesniedz Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda sešu mēnešu laikā pēc nostiprinājuma lūguma parakstīšanas, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ja nokavēts LĪGUMA 5.3.punktā noteiktais termiņš dokumentu iesniegšanai zemesgrāmatā īpašuma tiesību nostiprināšanai, PIRCĒJS maksā līgumsodu 1 apmērā no pirkuma cenas par katru nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10% no pirkuma maksas. Līgumsoda maksāšanas pienākums rodas nākamajā dienā pēc Līguma 5.3.punktā minētā termiņa izbeigšanās.

5.5. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. PĀRDEVĒJA A tkāpšanās tiesība

pirkuma cenas nesamaksas dēļ

6.1. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un bez tiesas atcelt LĪGUMU, rakstiski paziņojot par to PIRCĒJAM vienu mēnesi iepriekš, un PIRCĒJAM ir pienākums noslēgt atcēlēju līgumu, ja:

6.1.1. nav samaksāta visa OBJEKTA pirkuma cena un tiesa pasludina PIRCĒJA maksātnespējas procesu;

6.1.2. LĪGUMĀ noteiktie maksājumi netiek izdarīti divu maksājamo termiņu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās dienas.

6.2. Ja LĪGUMS tiek atcelts vai atzīts par spēkā neesošu, PIRCĒJS ______ darba dienu laikā no atcēlēju līguma noslēgšanas dienas nodod PĀRDEVĒJAM OBJEKTU parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu līdz ar tā pieaugumiem un ienākumiem;

6.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJA veiktie maksājumi par OBJEKTA pirkumu pēc atcēlēju līguma noslēgšanas vai LĪGUMA atzīšanas par spēkā neesošu dienas tiek uzskatīti kā samaksa par OBJEKTA lietošanu, kura netiek atmaksāta Pircējam.

6.4. Ja 6.3.punktā noteiktie PĀRDEVĒJAM pienākošies maksājumi ir mazāki par PIRCĒJA samaksāto OBJEKTA pirkuma cenu, PĀRDEVĒJS pēc tam, kad PIRCĒJS ir izpildījis Līguma 6.2.punktā minēto pienākumu, atmaksā atlikumu (starpību).

6.5. Ja LĪGUMS tiek atcelts pēc PIRCĒJA maksātnespējas procesa pasludināšanas, saskaņā ar administratora vienpusēju prasību, administrators veic visus maksājumus, kas noteikti šī LĪGUMA 6.3.punktā.

7. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

7.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

7.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

7.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

8.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

8.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

8.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

8.6. LĪGUMS ir sagatavots uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Reģistrācijas Nr.90000056357

__________

PIRCĒJS

____________

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________


Lejupielāde: DOC un PDF