Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 289

protokols Nr. 10, 5. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņa pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu Jūrmalas pilsētas dome veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

Jūrmalas pilsētas dome, izskatot Vārds Uzvārds (personas kods) pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (personas kods) 2017.gada 2.marta iesniegumu Nr.1.1-39/985-M un 2017.gada 15.maija iesniegumu Nr.1.1-39/2423-M ar lūgumu sadalīt nekustamā īpašuma nodokli par īpašumu Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā (kadastra Nr. 1300-010-1909) par 2017.gada 1. un 2.ceturksni termiņā uz laiku līdz vienam gadam , konstatē.

Ar maksāšanas termiņu 2017.gada 31.martā un 15.maijā Vārds Uzvārds aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetam par īpašumu Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā, ir 12687,93 EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro 93 centi) , tai skaitā:

- par zemi Zigfrīda Meierovica prospekts 43, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300-010-1909, nekustamā īpašuma nodoklis 4068,50 EUR apmērā;

- par ēku Zigfrīda Meierovica prospekts 43, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300-010-1909, nekustamā īpašuma nodoklis 8619,43 EUR apmērā.

Vārds Uzvārds iesniegumā nekustamā īpašuma nodokļa parāda izveidošanos pamato ar finansiālajām grūtībām.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka Jūrmalas pilsētas domei uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nodokļu maksājumu samaksu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nodokļu administrācija rakstveidā vienojas ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku.

Jūrmalas pilsētas dome konstatēja, ka Vārds Uzvārds iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu iesniedza, ievērojot likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto termiņu.

Izvērtējot Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites dokumentus par laika periodu no 2014.gada 1.janvāra, secināms, ka Vārds Uzvārds 2015., 2016. un 2017.gadā ir kavējusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus, taču maksājumu kavējuma periods nav ievērojams. Vārds Uzvārds iepriekš nav piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu samaksas termiņu pagarinājumi.

Tādējādi, ņemot vērā likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1.1 daļā noteiktos faktorus, Jūrmalas pilsētas dome atzīst Vārds Uzvārds iesniegumu par pamatotu.

Saskaņā ar l ikuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta septīto daļu tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā, izņemot šā likuma 29.pantā paredzētos gadījumus. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajā daļā noteikts, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.

Ņemot vērā minēto un izvērtējot nodokļu maksātāja lietas materiālus, kā arī pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, 20.panta 3.punktu, 24.panta pirmās daļas 1.punktu, 1.1 daļu un septīto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Vienoties ar Vārds Uzvārds (personas kods) par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 12687,93 EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro 93 centi) , samaksas sadalīšanu termiņos:

1. 7739,77 EUR, nosakot samaksu veikt 12 mēnešu laikā no 2017.gada 31.marta, kas ir samaksas termiņa iestāšanās diena, līdz 2018.gada 1.martam, veicot maksājumus ne mazāk kā 644,98 EUR līdz katra mēneša 1.datumam;

2. 4948,16 EUR, nosakot samaksu veikt 12 mēnešu laikā no 2017.gada 15.maija, kas ir samaksas termiņa iestāšanās diena, līdz 2018.gada 1.maijam, veicot maksājumus ne mazāk kā 412,35 EUR līdz katra mēneša 1.datumam.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF