Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr.10

Piektdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Dace Riņķe, Arnis Ābelītis, Gatis Truksnis, Boriss Doņņikovs (nepiedalās no plkst.11.38-11.40), Gunta Liepiņa, Iveta Blaua, Larisa Loskutova

Nepiedalās deputāti:

Juris Visockis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i., Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Gundega Ose

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Tūrisma nodaļas vecākā tūrisma speciāliste

Aleksandra Stramkale

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Projektu ieviešanas nodaļas vecākā projektu vadītāja

Karina Palkova

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas bāriņtiesas priekšsēdētāja

Līga Rokjāne

Majoru vidusskolas galvenā grāmatvede

Vera Glaskova

Ķemeru pamatskolas galvenā grāmatvede

Guna Bērziņa

Slokas pamatskolas direktors

Guntars Miķelsons

SIA „Jūrmalas ūdens” projekta ieviešanas vienības ekonomiste

Anda Zaķe

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji. SIA „Jūrmalas ūdens” pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā

3.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”

9.

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursa 2017 nolikums

10.

Slokas pamatskolas nolikums

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 “Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

12.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu

13.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana” īstenošanu

14.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Vēro, dalies, audz” īstenošanu

15.

Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā

16.

Par dalību Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 4.prioritātes “Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana” atklātā projektu konkursā

17.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140 “Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu”

18.

Noteikumi “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

19.

Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”

20.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”

21.

Par būvju nojaukšanu Emīla Dārziņa ielā 15, Jūrmalā

22.

Par būves nojaukšanu Kadiķu ielā 25, Jūrmalā

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ārijas ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ežu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

25.

Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

27.

Par grozījumiem 2015.gada 1.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848

28.

Par nekustamo īpašumu maiņu

29.

Par nekustamā īpašuma 1/6 domājamās daļas Kalēju ielā 38, Jūrmalā, atsavināšanu

30.

Par apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, 10/176 domājamo daļu, atsavināšanu

31.

Par zemesgabala Kuldīgas ielā 2B, Jūrmalā, atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu

32.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoles organizēšanu

33.

Par neapbūvēta zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

34.

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

35.

Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

36.

Par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmo izsoli

37.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

38.

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3 k-3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

41.

Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe no sēdes darba kārtības noņem jautājumu:

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā

· Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

· Par grozījumiem 2015.gada 1.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”

· Par pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” daļas 479 m2 platībā un sezonas objektu nomas tiesību izsoles organizēšanu

· Par Ķemeru pamatskolas maksas pakalpojumiem

· Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, I.Blaua, G.Truksnis, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

5.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”

7.

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursa 2017 nolikums

8.

Slokas pamatskolas nolikums

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 “Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

10.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu

11.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana” īstenošanu

12.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Vēro, dalies, audz” īstenošanu

13.

Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā

14.

Par dalību Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 4.prioritātes “Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana” atklātā projektu konkursā

15.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140 “Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu”

16.

Noteikumi “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

17.

Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”

18.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”

19.

Par būvju nojaukšanu Emīla Dārziņa ielā 15, Jūrmalā

20.

Par būves nojaukšanu Kadiķu ielā 25, Jūrmalā

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ārijas ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ežu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

25.

Par nekustamo īpašumu maiņu

26.

Par nekustamā īpašuma 1/6 domājamās daļas Kalēju ielā 38, Jūrmalā, atsavināšanu

27.

Par apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, 10/176 domājamo daļu, atsavināšanu

28.

Par zemesgabala Kuldīgas ielā 2B, Jūrmalā, atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu

29.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoles organizēšanu

30.

Par neapbūvēta zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

31.

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

32.

Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

33.

Par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmo izsoli

34.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

35.

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

36.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

37.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3 k-3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

38.

Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

39.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”

40.

Par pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” daļas 479 m2 platībā un sezonas objektu nomas tiesību izsoles organizēšanu

41.

Par Ķemeru pamatskolas maksas pakalpojumiem

42.

Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, L.Loskutova, I.Blaua), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.12)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, L.Loskutova, I.Blaua), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, L.Loskutova, I.Blaua), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.289)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu.

6. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” (nolikums Nr.13)

Ziņotājs:

L.Rokjāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”.

7. Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursa 2017 nolikums (nolikums Nr.14)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursa 2017 nolikumu.

8. Slokas pamatskolas nolikums (nolikums Nr.15)

Ziņotājs:

G.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt Slokas pamatskolas nolikumu.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 “Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.16)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 “Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”.

10. Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu (lēmums Nr.290)

Ziņotājs:

A.Zaķe

Izsakās:

R.Sproģe lūdz ieprotokolēt: „Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” jāsniedz aizdevuma nodrošinājums hipotēkas, komercķīlas vai cita nodrošinājuma veidā, savukārt, Jūrmalas pilsētas domes galvojums būtu sniedzams tikai gadījumā, ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” paredzamā aizdevuma nodrošinājums nav pietiekams”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, G.Liepiņa, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu.

11. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana” īstenošanu (lēmums Nr.291)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa nebalso), nolemj:

pieņemt lēmumu par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana” īstenošanu.

12. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Vēro, dalies, audz” īstenošanu (lēmums Nr.292)

Ziņotājs:

V.Glaskova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Vēro, dalies, audz” īstenošanu.

13. Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā (lēmums Nr.293)

Ziņotājs:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā.

14. Par dalību Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 4.prioritātes “Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.294)

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 4.prioritātes “Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana” atklātā projektu konkursā.

15. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140 “Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu” (lēmums Nr.295)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140 “Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu”.

16. Noteikumi “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

G.Ose ziņo, ka, saskaņā ar Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejā lemto, ir nepieciešams noteikumu projekta 37.punktu izteikt šādā redakcijā:

„Ja Jūrmalas iedzīvotāja karte vai skolēna apliecība ir nozaudēta, nolaupīta vai citu iemeslu dēļ netiek nodota apkalpošanas centros nomaiņai, izņemot šo noteikumu 13. un 47.punktā noteiktajos gadījumos, tad, par jaunas Jūrmalas iedzīvotāja kartes vai skolēna apliecības izgatavošanu, veicams maksājums 3,50 EUR (trīs euro, 50 centi) apmērā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu ar redakcionālu precizējumu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt noteikumus „Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

17. Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka” (lēmums Nr.296)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”.

18. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” (lēmums Nr.297)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”.

19. Par būvju nojaukšanu Emīla Dārziņa ielā 15, Jūrmalā (lēmums Nr.298)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Emīla Dārziņa ielā 15, Jūrmalā.

20. Par būves nojaukšanu Kadiķu ielā 25, Jūrmalā (lēmums Nr.299)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Kadiķu ielā 25, Jūrmalā.

21. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ārijas ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.300)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ārijas ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

22. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ežu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.301)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ežu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

23. Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.302)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” (lēmums Nr.303)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka neatbalstīs sagatavoto lēmumprojektu, jo sākotnēji komisijas sastāvā tik apstiprināti konkrēti darbinieki ar vārdu un uzvārdu, bet šobrīd, veicot grozījumus, komisijas sastāvā tiek apstiprināti tikai amati.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”.

25. Par nekustamo īpašumu maiņu

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

R.Sproģe - tā kā jautājums ir saistīts ar sēdes sākumā no darba kārtības  noņemto jautājumu „ Par grozījumiem 2015.gada 1.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848”, aicina deputātus balsot par šī jautājuma noņemšanu no izskatīšanas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma noņemšanu no izskatīšanas („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, G.Liepiņa, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – 2 (B.Doņņikovs, L.Loskutova)), nolemj:

jautājumu noņemt no izskatīšanas.

26. Par nekustamā īpašuma 1/6 domājamās daļas Kalēju ielā 38, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.304)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma 1/6 domājamās daļas Kalēju ielā 38, Jūrmalā, atsavināšanu.

27. Par apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, 10/176 domājamo daļu, atsavināšanu (lēmums Nr.305)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, 10/176 domājamo daļu, atsavināšanu.

28. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 2B, Jūrmalā, atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.306)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa), „pret” – 1 (I.Blaua), „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kuldīgas ielā 2B, Jūrmalā, atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu.

29. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.307)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

30. Par neapbūvēta zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.308)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

31. Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.309)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

32. Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.310)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, I.Blaua)), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

33. Par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.311)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, I.Blaua)), nolemj:

pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmo izsoli.

34. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.312)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

35. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.313)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

36. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.314)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

37. Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3 k-3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.315)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3 k-3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

38. Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.316)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, B.Doņņikovs)), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Iziet B.Doņņikovs

39. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” (lēmums Nr.317)

Ziņotājs:

K.Palkova

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), B.Doņņikovs izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”

40. Par pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” daļas 479 m2 platībā un sezonas objektu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.318)

Ziņotājs:

K.Palkova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” daļas 479 m2 platībā un sezonas objektu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

41. Par Ķemeru pamatskolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.319)

Ziņotājs:

G.Bērziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par Ķemeru pamatskolas maksas pakalpojumiem.

42. Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu (lēmums Nr.320)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, L.Loskutova, G.Liepiņa, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu.

Sēde slēgta plkst.11.40

Sēdes vadītājs

R.Sproģe

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2017.gada 13.jūnijā


Lejupielāde: DOC un PDF