Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 294

protokols Nr. 10, 14. punkts

Par dalību Interreg Europe starpreģionu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam 4.prioritātes “Apkārtējā vide
un efektīva resursu izmantošana” atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 3.punktu, septīto daļu un 17.pantu, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam P2.5.prioritātes “Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide” R2.5.3.rīcības virziena “Plūdu riska novēršana, lietusūdens savākšanas un meliorācijas sistēmu pilnveide” 87.aktivitāti “Plūdu novēršanas pasākumi”, P3.4.prioritātes “Droša dzīves vide” R3.4.1.rīcības virziena “Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana” 208.aktivitāti “Vides monitoringa informācijas sistēmas ieviešana un dažādu vides monitoringu veikšana”, 210.aktivitāti “Pašvaldības civilās aizsardzības preventīvo un glābšanas pasākumu efektivitātes uzlabošana” un 213.aktivitāti “Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana un kvalitātes uzlabošana”, Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2020.gadam M1 mērķi “Tīri piekrastes ūdeņi” RV2.5.3.rīcības virzienu “Plūdu riska novēršana, lietusūdens savākšanas un meliorācijas sistēmu pilnveide”, un ievērojot Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 4.prioritātes „Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „ Viedā zemes ekonomikas renesanse ” (“Smart Land Economy Renaissance”, turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Umbrijas Reģionālo attīstības aģentūru “Sviluppumbria”, Itālija.

2. Noteikt projekta mērķi – dažādos Eiropas reģionos uzlabot īstenoto rīcībpolitiku teritorijās, kurās iespējamas un notiek dabas katastrofas, lai novērstu to ietekmi uz vietējo ekonomiku, tūrisma attīstību, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu dabas resursu un kultūras mantojuma izmantošanu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. veikta Jūrmalas pilsētas Civilās aizsardzības plāna ārkārtēju situāciju gadījumos īstenošanas izvērtēšana un jauna Jūrmalas pilsētas Civilās aizsardzības plāna izstrāde, balstoties uz pieredzi un labās prakses piemēriem citās projekta partneru pārstāvētajās valstīs, īpaši attiecībā uz dabas katastrofu iespējamo un radīto seku novēršanu;

3.2. veicināta ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide, t.sk. plūdu risku novēršana, kā arī iedzīvotāju drošības nodrošināšana Jūrmalas pilsētā.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 1.marta līdz 2023.gada 28.februārim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera kopējās projekta indikatīvās izmaksas 200 000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro un 00 centi), kas ir attiecināmās izmaksas, t.sk.:

5.1. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 170 000,00 EUR (viens simts un septiņdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu 42 500,00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši un piecsimt euro un 00 centi) jeb 25% apmērā no 5.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Projekta iesniegumam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu projekta vadošajam partnerim, Umbrijas Reģionālās attīstības aģentūrai “Sviluppumbria”, līdz 2017.gada 30.jūnijam uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF