Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 297

protokols Nr. 10, 18. punkts

Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību
“Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) ir saņēmusi biedrības “Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” (reģistrācijas Nr.50008014301, turpmāk – JA Latvija), 2017.gada 3.maija e-pasta vēstuli Nr.2017/95 “Par sadarbības līguma slēgšanu” (Domes reģistrācijas Nr.1.1.-36/4988), kurā JA Latvija aicina Domi iesaistīties praktiskās biznesa un ekonomiskās izglītības programmā jauniešiem (turpmāk – Programma), lai pilnveidotu zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā ar praktiskām metodēm visos izglītības līmeņos un radītu nākotnes starptautiskos līderus un nozaru ekspertus.

Iesaistoties programmā, pašvaldība atbalstīs skolēnu izglītošanu, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi un sniegs jauniešiem iespēju iegūt uzņēmējdarbības pieredzi dabiskos brīvā tirgus konkurences apstākļos un paplašināt redzesloku interakcijā ar citu pašvaldību Programmas dalībniekiem. Savukārt dalībskolu pedagogs ir viens no praktiskās biznesa izglītības svarīgākajiem faktoriem, tāpēc Programma dod iespēju pedagogiem pilnveidoties un celt savu kvalifikāciju Programmas rīkotajos semināros, A līmeņa tālākizglītības kursos, apmācībās, kā arī praktiski darbojoties ar izglītojamajiem. Kopumā piedaloties Programmā pašvaldība sekmēs jauniešu bezdarba problēmu risināšanu, mazinās vietējās sabiedrības emigrāciju, kā arī veicinās mazo uzņēmumu rašanos pilsētā, audzinot jauno uzņēmēju paaudzi.

Izglītības iestāžu dalības izmaksas Programmā, slēdzot līgumu uz 3 gadiem, ir atkarīgas no izglītības iestāžu skaita, bet Jūrmalas pašvaldībai nepārsniedz EUR 3 000 gadā. Balstoties uz izglītības iestāžu apliecināto interesi Programmas īstenošanā, 2017.gada izmaksas ir EUR 2649,90.

Pamatojoties uz JA Latvija, 2017.gada 3.maija vēstuli Nr.1.1-15/820, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 10. un 21.punktu, un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam mērķa M3 “Sociālā infrastruktūra” prioritātes P3.7. “Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana” rīcības virzienu R3.7.3.”Uzņēmumu izveides, darbības un sadarbības motivācija” kura viens no sagaidāmajiem rezultātiem ir veicināta skolēnu interese iesaistīties uzņēmējdarbībā, sekmējot skolu iesaisti Programmā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Programmā kā sadarbības partnerim un līdz 2017.gada 1.jūlijam noslēgt 3 gadu sadarbības līgumu ar JA Latvija saskaņā ar pielikumu;

2. Noteikt šādus Domes kā sadarbības partnera pienākumus:

2.1. segt ikgadējo dalības maksu līdz 3 000 euro Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, t.sk. sākumskolām, pamatskolām, vidusskolām, profesionālās ievirzes skolām, interešu izglītības iestādēm (turpmāk – Izglītības iestādes), kas iesaistās Programmā;

2.2. organizēt Jūrmalas pilsētas Izglītības iestāžu izglītojamo dalību JA Latvija rīkotajos pasākumos – semināros, gadatirgos, konferencēs, un citos ar Programmu saistītos pasākumos;

2.3. organizēt izglītojamo uzņēmumu gadatirgu Jūrmalas pilsētas līmenī;

2.4. organizēt seminārus un informatīvus pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai;

2.5. sniegt informatīvu atbalstu par Programmas ietvaros organizētiem semināriem un informatīviem pasākumiem;

2.6. deleģēt Domes pārstāvi/-jus iesaistei JA Latvija Programmas darbībā (informācijas apmaiņa, tikšanās ar Izglītības iestādēm un JA Latvija pārstāvjiem, ieteikumu sniegšana Programmas darbības uzlabošanai, u.c.).

3. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai:

3.1. organizēt 1.punktā minētā līguma noslēgšanu ar JA Latvija;

3.2. vienu reizi gadā sagatavot ziņojumu par Izglītības iestāžu dalības rezultātiem un iesniegt to Attīstības un vides jautājumu komitejai.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram ar atsevišķu rīkojumu noteikt Izglītības iestāžu vadītājiem veicamos uzdevumus un pienākumus atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam starp Domi un JA Latvija.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF