Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 304

protokols Nr. 10, 26. punkts

Par nekustamā īpašuma 1/6 domājamās daļas
Kalēju ielā 38, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder 1/6 domājamā daļa no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 38, Jūrmalā, kas sastāv no:

- zemesgabala, kadastra apzīmējums 13000147509, ar platību 1623 m2

- dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 13000147509001 (turpmāk – nekustamais īpašums) uz kurām īpašuma tiesības nostiprinātas 2014.gada 24.septembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2512. Īpašuma sastāvā esošās palīgceltnes –šķūnis, kadastra apzīmējums 13000147509002 un nojume, kadastra apzīmējums 13000147509003, ir nojauktas.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2005.gada 11.maija rīkojumu Nr.305 “Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldības īpašumā” dzīvojamās mājas Jūrmalā, Kalēju ielā 38 1/6 domājamā daļa nodota Jūrmalas pilsētas Domei. Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2005.gada 28.oktobra lēmumu Nr.302 noteikts, ka 1/6 domājamā daļa 270 m2 platībā no zemesgabala Jūrmalā, Kalēju ielā 38 ir pašvaldībai piekrītoša saskaņā ar valstij piekritīgās mantas aprakstes un novērtējuma aktu Nr.011938.

Nekustamais īpašums atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). Zemesgabala lietošanas mērķis ir savrupmāju apbūve, dzīvojamā apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja, vasarnīca un dvīņu mājas.

Dome 2016.gada 2.decembrī saņēma nekustamā īpašuma vienīgā kopīpašnieka Vārds Uzvārds , personas kods (reģistrēts ar Nr.1.1-39/4002-K) iesniegumu par nekustamā īpašuma 1/6 domājamās daļas atsavināšanu . Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta ceturtās daļas 7.punktā noteikts, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu.

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu publiska persona mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Atbilstoši Civillikumam kopīpašums ir viens no aprobežojumiem, kas attiecas uz īpašumu visā tā apjomā. Starp kopīpašniekiem nav vienošanās par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību, no kā izriet, ka pašvaldība rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar otra kopīpašnieka piekrišanu. Līdz ar to nekustamais īpašums nav izmantojams pašvaldības funkciju nodrošināšanai un lietderīgākais nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdot par brīvu cenu, kas saskaņā ar Atsavināšanas likuma 1.panta septīto daļu nav mazāka par nosacīto cenu.

Nekustamā īpašuma vērtība EUR:

Tirgus vērtība

sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” vērtējums

2017.gada 26.aprīļa

VZD kadastrālā vērtība

2017.gada

1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība

Domes Centralizētās grāmatvedības dati 2017.gada 26.aprīļa

Zemesgabala 1/6 domājamā daļa

10500

7468

9237.28

Ēkas 1/6 domājamā daļa

13700

1181,83

-

KOPĀ

24200

8649,33

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 29.maija sēdē (protokols Nr.8.2-58/13) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma pārdošanu par brīvu cenu un nolēma noteikt nosacīto cenu 24200 EUR atbilstoši sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” tirgus novērtējumam un noteikt iespēju potenciālam pircējam iegādāties nekustamo īpašumu uz nomaksu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta septīto daļu, 4.panta ceturtās daļas 7.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 29.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/13) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 7.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 38, Jūrmalā, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 13000147509, ar platību 1623 m2 un dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 13000147509001.

2. Apstiprināt 1/6 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 38, Jūrmalā, nosacīto cenu 24200 EUR (divdesmit četri tūkstoši divi simti eiro).

3. Noteikt, ka pircējs 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 38, Jūrmalā, var pirkt ar tūlītēju samaksu vai ar atlikto maksājumu līdz 5 (pieciem) gadiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt nekustamā īpašuma pārdošanu par brīvu cenu, nosūtot kopīpašniekam atsavināšanas paziņojumu ar piedāvājumu viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par atsavināšanu.

5. Ja kopīpašnieks normatīvajos aktos noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt pirkuma līgumu, tad kopīpašniekam divu nedēļu laikā Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā jāiemaksā pirkuma maksa vai nodrošinājums 10% apmērā no pirkuma cenas.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldību īpašumu nodaļa organizē Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu pēc šī lēmuma 5.punktā attiecīgo maksājumu saņemšanas ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu (1. un 2. pielikums).

7. Ja kopīpašnieks nenoslēdz pirkuma līgumu Jūrmalas pilsētas dome atceļ lēmumu par nodošanu atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgajai personai un lemj par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.304

(protokols Nr.10, 26.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

ar tūlītēju samaksu

Jūrmalā, 2017.gada _________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar un likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS par 1/6 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 38, Jūrmalā (turpmāk – OBJEKTS) pārdošanu tiek noslēgts pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada_____________ lēmumu Nr.____ “_____________________”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA izsoles rezultāti un ______________________________ atzīts par PIRCĒJU;

1.2. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2016.gada 23.novembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000561755;

1.3. PIRCĒJA pieteikums par piedalīšanos OBJEKTA izsolē saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2017.gada________ar reģistrācijas Nr.___________.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU - 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 38, Jūrmalā, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 13000147509, ar platību 1623 m2 un dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 13000147509001 .

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis šādus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 2017.gada _______.

3.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2017.gada ______________.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām.

4.3.4. sešu mēnešu laikā pēc pirkuma nomaksas par Objektu samaksas pilnā apmērā nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības uz Objektu zemesgrāmatā

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas-pieņemšanas akta (pielikumā) parakstīšanas.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS sešu mēneša laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas, iesniedz Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas LĪGUMA 5.3.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1% apmērā par katru nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10% no pirkuma cenas. Līgumsoda maksāšanas pienākums rodas nākamajā dienā pēc Līguma 5.3.punktā minētā termiņa izbeigšanās.

5.5. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.6. LĪGUMS ir sagatavots uz __ (_______) lapām, ar pielikumu nodošanas-pieņemšanas aktu uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Reģ. Nr.90000056357

__________________________

PIRCĒJS

____________

____________,

Deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________


Pielikums

2017.gada _____________

Nekustamā īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

Jūrmalā, 2017.gada _________________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod un

_______________________ pārņem

savā īpašumā 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 38, Jūrmalā, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 13000147509, ar platību 1623 m2 un dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 13000147509001.

No šī akta parakstīšanas brīža _________________ ir atbildīgs par 1/6 domājamas daļas no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 38, Jūrmalā apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Parakstot šo aktu, __________________ apliecina, ka tam ir zināms 1/6 domājamas daļas no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 38, Jūrmalā, atrašanās vieta un stāvoklis dabā un par to pretenziju nav.

NODOD PIEŅEM
_______________________ ________________________
R.Sproģe


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.304

(protokols Nr.10, 26.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

NOMAKSAS PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2017.gada _________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar un likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS par 1/6 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 38, Jūrmalā (turpmāk – OBJEKTS) pārdošanu tiek noslēgts pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada_____________ lēmumu Nr.____ “_____________________”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA izsoles rezultāti un ______________________________ atzīts par PIRCĒJU;

1.2. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2016.gada 23.novembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000561755;

1.3. PIRCĒJA pieteikums par piedalīšanos OBJEKTA izsolē saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2017.gada________ar reģistrācijas Nr.___________.

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU - 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 38, Jūrmalā, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 13000147509, ar platību 1623 m2 un dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 13000147509001.

  1. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) (turpmāk – pirkuma cena).

3.2. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, kas tiek ieskaitīta avansā, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201__.gada _______.

3.3. Pirkuma cenai tiek piemērots atliktais maksājums (nomaksa) ar nomaksas termiņu 5 gadi, kuru PIRCĒJS maksā vienādos maksājumos, veicot kārtējo maksājumu līdz mēneša ________.datumam, atbilstoši grafikam, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV36PARX0002484571022.

3.4. Par atlikto maksājumu (nomaksu) PIRCĒJS maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

3.5. Par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem, PIRCĒJS maksā nokavējuma procentus 0,1% no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

3.6. Ja PIRCĒJAM ir maksājumu parāds, tad PIRCĒJA kārtējo maksājumu, saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu, PĀRDEVĒJS bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma cenas parādu (pirkuma cenas pamatsumma un procenti par atlikto maksājumu).

3.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājumu LĪGUMĀ norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.8. PIRCĒJAM ir tiesības samaksāt visu OBJEKTA pirkuma cenu pirms noteiktā termiņa.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. ar LĪGUMA un pieņemšanas/nodošanas akta parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

4.2. Pircējs apņemas:

4.2.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.2.2. maksāt visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus;

4.2.3. veikt maksājumus atbilstoši LĪGUMA noteikumiem;

4.2.4. no LĪGUMA parakstīšanas brīža lietot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.2.5. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.2.6. sešu mēnešu laikā pēc pirkuma cenas samaksas pilnā apmērā nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

4.3. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc PIRKUMA CENAS samaksas pilnā apmērā.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc PIRKUMA CENAS samaksas pilnā apmērā.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS, pēc šī LĪGUMA 5.1.punktā minēto saistību izpildes, 6 mēnešu laikā, nostiprina īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas LĪGUMA 5.3.punktā noteiktajā termiņā PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1% apmērā no pirkuma cenas par katru nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10% no pirkuma cenas. Līgumsoda maksāšanas pienākums rodas nākamajā dienā pēc Līguma 5.3.punktā minētā termiņa izbeigšanās.

5.5. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. PĀRDEVĒJA A tkāpšanās tiesība pirkuma cenas nesamaksas dēļ

6.1. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un bez tiesas atcelt LĪGUMU, rakstiski paziņojot par to PIRCĒJAM vienu mēnesi iepriekš, un PIRCĒJAM ir pienākums noslēgt atcēlēju līgumu, ja:

6.1.1. nav samaksāta visa OBJEKTA pirkuma cena un tiesa pasludina PIRCĒJA maksātnespējas procesu;

6.1.2. LĪGUMĀ noteiktie maksājumi netiek izdarīti divu maksājamo termiņu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās dienas.

6.2. Ja LĪGUMS tiek atcelts vai atzīts par spēkā neesošu, PIRCĒJS ______ darba dienu laikā no atcēlēju līguma noslēgšanas dienas nodod PĀRDEVĒJAM OBJEKTU parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu līdz ar tā pieaugumiem un ienākumiem;

6.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJA veiktie maksājumi par OBJEKTA pirkumu pēc atcēlēju līguma noslēgšanas vai LĪGUMA atzīšanas par spēkā neesošu dienas tiek uzskatīti kā samaksa par OBJEKTA lietošanu, kura netiek atmaksāta Pircējam.

6.4. Ja 6.3.punktā noteiktie PĀRDEVĒJAM pienākošies maksājumi ir mazāki par PIRCĒJA samaksāto OBJEKTA pirkuma cenu, PĀRDEVĒJS pēc tam, kad PIRCĒJS ir izpildījis Līguma 6.2.punktā minēto pienākumu, atmaksā atlikumu (starpību).

6.5. Ja LĪGUMS tiek atcelts pēc PIRCĒJA maksātnespējas procesa pasludināšanas, saskaņā ar administratora vienpusēju prasību, administrators veic visus maksājumus, kas noteikti šī LĪGUMA 6.3.punktā.

7. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

7.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

7.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

7.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

8.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

8.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

8.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

8.6. LĪGUMS ir sagatavots uz __ (_______) lapām, ar pielikumu nodošanas-pieņemšanas aktu uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Reģ. Nr.90000056357

__________________________

PIRCĒJS

____________

____________,

Deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________


Pielikums

2017.gada _____________

Nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma

līgumam Nr.____________

Jūrmalā, 2017.gada _________________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod un

_______________________ pārņem

savā valdījumā 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 38, Jūrmalā, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 13000147509, ar platību 1623 m2 un dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 13000147509001.

No šī akta parakstīšanas brīža _________________ ir atbildīgs par 1/6 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 38, Jūrmalā apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Parakstot šo aktu, __________________ apliecina, ka tam ir zināma 1/6 domājamas daļas no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 38, Jūrmalā, atrašanās vieta un stāvoklis dabā un par to pretenziju nav.

NODOD PIEŅEM
_______________________ ________________________
R.Sproģe

Lejupielāde: DOC un PDF