Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 305

protokols Nr. 10, 27. punkts

Par apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2,
Jūrmalā, 10/176 domājamo daļu, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 9703, (turpmāk – zemesgabals) 10/176 domājamās daļas. Zemesgabala kopējā platība ir 476 m2. Īpašuma tiesības uz zemesgabala 10/176 domājamām daļām nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 2016.gada 19.septembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.588.

Zemesgabals atrodas Slokā, kvartālā starp Varoņu, Dzirnavu, Vēsmas un Krasta ielām. Zemesgabals atrodas 700 m attālumā no dzelzceļa stacija "Sloka" un 3,3 km attālumā līdz jūrai.

Savulaik nekustamā īpašuma Varoņu ielā 2, Jūrmalā, likumīgie mantinieki Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (turpmāk - Pabeigšanas likums) noteiktajā kārtībā neveica nepieciešamās darbības, lai izpirktu zemesgabala 10/176 domājamās daļas. Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestajai daļai, zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības, saskaņā ar Pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu. Šādu zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (turpmāk – Atsavināšanas likums) noteiktajā kārtībā (Pabeigšanas likuma 26.panta otrā daļa).

Īpašuma tiesības uz zemesgabala 166/176 domājamām daļām un uz zemesgabala esošo apbūvi nostiprinātas Vārds Uzvārds 2003.gada 24.martā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.588.

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk - Dome) saņemts Vārds Uzvārds zemesgabala 10/176 domājamās daļas atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/4375-L). Vārds Uzvārds var ierosināt zemesgabala 10/176 domājamo daļu atsavināšanu atbilstoši Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktam, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.

Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Zemesgabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC28). Zemesgabalam noteiktie apgrūtinājumi: zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā; ievērot Varoņu ielas un Krasta ielas sarkanās līnijas; ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9703 001 ir vēsturiska fona apbūvi veidojoša būve (ēka) (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 16.decembra izziņa Nr.14-2/133).

Ievērojot to, ka zemesgabals ir apgrūtināts ar privātpersonas īpašumā esošām būvēm, uz kurām īpašuma tiesības ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā, zemesgabala 10/176 domājamās daļas nav izmantojamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Atsavināšanas likuma 44.panta ceturtajā daļā noteikts, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām). Zemesgabals (zemes starpgabals) atsavināms saskaņā ar Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Ņemot vērā minēto, zemesgabala 10/176 domājamās daļas var atsavināt tikai zemesgabala kopīpašniecei un uz zemesgabala esošās apbūves īpašniecei – Vārds Uzvārds , pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu.

Zemesgabala 10/176 domājamo daļu vērtības (EUR):

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2017.gada 9.maijā

VZD kadastrālā vērtība 2017.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati) 2017.gada 8.maijā

300

269,37

268,92

Saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” zemesgabala 10/176 domājamo daļu novērtēšanas izdevumi ir 133,10 EUR (rēķina Nr. 2016-161784).

Atsavināšanas likuma 44.1panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta zemesgabala pirmpirkuma tiesības, atsavināšanas paziņojumu.

Savukārt likuma 44.1panta otrā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lūdz personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības, viena mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par zemesgabala atsavināšanu un samaksāt visu pirkuma maksu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 29.maija sēdē (protokols Nr.8.2-58/13) izskatīja jautājumu par zemesgabala 10/176 domājamās daļas atsavināšanu un nolēma, ievērojot to, ka nekustamais īpašums tiek pārdots bez izsoles pirmpirkuma tiesīgai personai - pircējs sedz izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, noteikt zemesgabala 10/176 domājamo daļu nosacīto cenu 433,10 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1panta pirmo un otro daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/13) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 7.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā apbūvētā zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 9703, 10/176 domājamās daļas, zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, 166/176 domājamo daļu un uz zemesgabala esošās apbūves īpašniecei - Vārds Uzvārds .

2. Noteikt apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, 10/176 domājamo daļu, nosacīto cenu 433,10 EUR (četri simti trīsdesmit trīs euro un 10 centi) apmērā.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas nosūtīt Vārds Uzvārds kā pirmpirkuma tiesīgai personai atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums) ar piedāvājumu viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par atsavināšanu un veikt visu pirkuma maksas samaksu.

4. Ja Vārds Uzvārds likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, 10/176 domājamo daļu, pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu šī lēmuma 2.punktā noteiktajā apmērā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa organizē Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu (2. pielikums).

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.305

(protokols Nr.10, 27.punkts)

Apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā,

kadastra apzīmējums 1300 021 9703,

10/176 domājamās daļas

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Varoņu iela 2, Jūrmala

1.2.

Kadastra apzīmējums

1300 021 9703

1.3.

Objekta sastāvs

Zemesgabala 10/176 domājamās daļas, zemesgabala kopējā platība 476 m2  

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2016.gada 19.septembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.588.

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Nav

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada __. ______ lēmums Nr._____ “Par apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, 10/176 domājamo daļu, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Zemesgabala

Varoņu ielā 2, Jūrmalā, 166/176 domājamo daļu un uz zemesgabala esošās apbūves īpašniece

Vārds Uzvārds

2.2.

Īpašuma tiesības nostiprinātas

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.588.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

433,10 EUR (četri simti trīsdesmit trīs euro un 10 centi)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pirkuma maksa ar tūlītēju samaksu

3.4.

Objekta pirkuma maksa

433,10 EUR (četri simti trīsdesmit trīs euro un 10 centi)

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (Dome) ar 2017.gada ______ lēmumu Nr. ___“Par apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, 10/176 domājamo daļu, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājusi, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma 1.pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un Objekta pirkuma maksas samaksu, kā arī Paziņojuma 6.punktā minētie dokumenti jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 6.punktā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaita Objekta pirkuma maksu pilnā apmērā, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma Pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6.punktā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6.punktā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Personai Objekta pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa Paziņojuma 3.4.apašpunktā minētajā apmērā.

4.9. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Personai ir jānoslēdz zemes nomas līgums par OBJEKTA lietošanu.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar Nekustamā īpašuma pirkuma līguma un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no Objekta pirkuma līguma parakstīšanas brīža, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Pēc Objekta pirkuma līguma un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par Objektu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1. Ja personas vārdā līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu).

6.2. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu.

7. Pielikumi

 1.pielikums – Apliecinājuma veidlapa.


Pielikums

Zemesgabala Varoņu iela 2, Jūrmala, d.d.

 atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka vēlos pirkt zemesgabalu:

____________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr.)

___________________________________________________________________

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Ar šo es apliecinu, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un LR normatīviem aktiem atļauju Jūrmalas pilsētas domei (adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015) kā sistēmas pārzinim apstrādāt manus personas datus ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.305

(protokols Nr.10, 27.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2017.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja _________personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, personas kods _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS par nekustamā īpašuma, kas sastāv no apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 9703, 10/176 domājamām daļām (turpmāk – OBJEKTS) pārdošanu tiek noslēgts pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _______ lēmumu Nr. ___ “Par apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, 10/176 domājamo daļu, atsavināšanu”.

1.2. Īpašuma tiesības PĀRDEVĒJAM uz OBJEKTU nostiprinātas 2016.gada 19.septembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 588.

1.3. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkta noteiktās tiesības, proti, publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst minētā likuma 4.panta ceturtās daļa 1.punktā minētā persona.

1.4. Īpašuma tiesības uz apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 9703, 166/176 domājamām daļām, nostiprinātas PIRCĒJAM 2003.gada 24.martā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.588.

1.5. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2017.gada _________ ar reģistrācijas Nr._______________.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 9703, 10/176 domājamās daļas.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai, kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2017.gada ______________.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus.

4.2. ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.4. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas - pieņemšanas akta (Pielikums) parakstīšanas.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS sešu mēnešu laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas nostiprina īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas LĪGUMA 5.3.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 apmērā no pirkuma cenas par katru nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 no pirkuma cenas. Līgumsoda maksāšanas pienākums rodas nākamajā dienā pēc Līguma 5.3.punktā minētā termiņa izbeigšanās.

5.5. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.6. LĪGUMS ir sagatavots uz 3 (trīs) lapām un pielikumu uz 1 (vienas) lapas, kopā uz 4 (četrām) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam, viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Reģistrācijas Nr.90000056357

__________

PIRCĒJS

____________

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;


Pielikums

2017.gada _____________

Nekustamā īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja ________ personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

____________, personas kods ____________, deklarētā adrese: ____________, pārņem savā īpašumā apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 9703, 10/176 domājamās daļas.

No šī akta parakstīšanas brīža ___________________, personas kods ___________, ir atbildīgs par zemesgabala Varoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 9703, 10/176 domājamo daļu, apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Parakstot šo aktu, __________________________, personas kods_________, apliecina, ka tai ir zināma zemesgabala atrašanās vieta un par to pretenziju nav.


NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Reģistrācijas Nr.90000056357

____________________

PIEŅEM

____________

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________


Lejupielāde: DOC un PDF