Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 306

protokols Nr. 10, 28. punkts

Par zemesgabala Kuldīgas ielā 2B, Jūrmalā,
atsavināšana un maiņas līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder neapbūvēts zemesgabals Kuldīgas ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 007 5904, ar kopējo platību 1857 m2 (turpmāk – zemesgabals Nr.1). Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Nr.1 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 2011.gada 17.novembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000498073.

Zemesgabala Nr.1 lietošanas mērķis - komercdarbības objektu apbūve (0801).

Zemesgabals Nr.1 atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC7) un vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā. Zemesgabalam Nr.1 noteiktie apgrūtinājumi: zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā; ievērot ielas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0029 sarkanās līnijas (Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 9.maija izziņa Nr.14-2/139).

Zemesgabals Nr.1 nav iznomāts un šobrīd Jūrmalas pilsētas domei nav izdevumu par zemesgabala Nr.1 apsaimniekošanu. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2017.-2019.gadam zemesgabalā Nr.1 un tam blakus esošajās ielās attīstības projektu īstenošana nav plānota.

Ievērojot to, ka zemesgabals Nr.1 nav nepieciešams pašvaldības un tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmajā daļā noteikto - atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Dome 2017.gada 5.maijā saņēma zemesgabala Kauguri 1220, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1220, ar kopējo platību 4019 m2, (turpmāk – zemesgabals Nr.2) ½ domājamās daļas īpašnieces Vārds Uzvārds iesniegumu (Domes lietvedības sistēmā reģistrēts ar Nr.1.1-39/2272–M) un ½ domājamās daļas īpašnieces sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VEVUS” (reģistrācijas Nr.40003589567) iesniegumu (Domes lietvedības sistēmā reģistrēts ar Nr.1.1-37/5085) ar lūgumu Domei lemt jautājumu par zemesgabala Nr.2 maiņu. Zemesgabala Nr.2 īpašnieki bija paredzējuši izbūvēt uz zemesgabala daudzstāvu (4-stāvu) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Ievērojot to, ka izsludinātajā sabiedriskā apspriešanā Kauguru iedzīvotāji kategoriski iebilda pret būvniecības ieceri, Dome 2005.gada 24.novembrī pieņēma lēmumu Nr.551 “Par daudzstāvu (4-stāvu) daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves būvniecības ieceri Jūrmalā, Kauguri 1220”, kas nosaka, ka ievērojot publiskās apspriešanas rezultātus, netiek atbalstīta būvniecības iecere zemesgabalā Nr.2.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Nr.2 nostiprinātas Vārds Uzvārds un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VEVUS” Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000072836, katram kopīpašniekam ½ domājamās daļas apmērā.

Zemesgabala Nr.2 lietošanas mērķis – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701). Zemesgabals Nr.2 atrodas publiskās apbūves teritorijā (P17) un atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” šajā funkcionālajā zonā dzīvojamo māju apbūve nav atļauta un Domes Pilsētplānošanas nodaļas ieskatā izvērtējams jautājums par zemesgabala Nr.2 pielietošanu pašvaldības funkciju veikšanai (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 4.novembra vēstule Nr.14-1/2344). Zemesgabalam Nr.2 noteiktie apgrūtinājumi: zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā; ievērot ķīmisko aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietu; ievērot Skolas ielas sarkanās līnijas, kas noteikta saskaņā ar Aizsargjoslu likumu. Viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

Ievērojot to, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana (likums “Par pašvaldībām” 15.panta otrā daļa) un zemesgabals Nr.2 atrodas daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijā, tas nepieciešams iekšpagalma izveidei un labiekārtošanai, paredzot rekreācijas zonu bērniem un vecāka gada gājuma cilvēkiem. Labiekārtojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabojot apkārtējo dzīves vidi, palielinās Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, tai skaitā bērnu, brīvā laika pavadīšanas iespējas un vides pieejamība.

Domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa ieskatā, gadījumā, ja Dome pieņem lēmumu par zemesgabala Nr.2 iegādi vai maiņu, zemesgabals Nr.2 izmantojams kā sabiedrībai pieejama teritorija - publiskā ārtelpa, ierīkojot labiekārtotu iekšpagalmu (Domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2016.gada 1.decembra vēstule Nr.1.1-33/5644).

Īpašumu pārvalde ir izvērtējusi un secina, ka, lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otrā daļā minētā pašvaldības autonomās funkcijas izpildi, pašvaldībai nepieciešams iegādāties zemesgabalu Nr.2.

Atsavināšanas likuma 38.panta pirmā daļa noteic, ka publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai, savukārt 38.panta trešā daļa, noteic, ka maināmo nekustamo īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz naudā.

Maināmajiem zemesgabaliem ir šāds salīdzinājums:

Zemesgabala adrese

Kuldīgas ielā 2B, Jūrmalā

(zemesgabals Nr.1)

Kauguri 1220, Jūrmalā

(zemesgabals Nr.2)

Kadastra numurs

1300 007 5904

1300 020 1220

Platība (m2)

1857

4019

VZD kadastrālā vērtība 2017.gada 1.janvārī

65397 EUR

62268 EUR

SIA “ANNO” noteiktā tirgus vērtība

82 600 EUR

(2017.gada 19.maijā)

75 300 EUR

(2017.gada 22.maijā)

Atlikusī bilances vērtība Domes Centralizētās grāmatvedības dati) 2017.gada 8.maijā

5297,35 EUR

-

Zemesgabala lietošanas mērķis

Komercdarbības objektu apbūve (0801)

Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701)

Saskaņā ar teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas:

Jauktas centra apbūves teritorijā (JP30)

Publiskās apbūves teritorijā (P17)

Īpašnieks

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Vārds Uzvārds - ½ domājamā daļa;

SIA “VEVUS” - ½ domājamā daļa

Saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “ANNO” novērtējumu zemesgabala Nr.1 tirgus vērtība ir 82 600 EUR un zemesgabala Nr.2 tirgus vērtība - 75 300 EUR apmērā.

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, publiskas personas manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka maināmo zemesgabalu nosacītā cena nosakāma atbilstoši sertificēta vērtētāja SIA “ANNO” novērtējuma tirgus vērtībai un to starpība nepārsniedz 20 procentus. Savukārt maināmo zemesgabalu starpība sedzama naudā.

Domes Īpašumu pārvalde ierosina mainīt pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu Nr.1 pret privātīpašumā esošo zemesgabalu Nr.2, nosakot, ka zemesgabala Nr.2 īpašnieki samaksā zemesgabala Nr.1 un zemesgabala Nr.2 cenas starpību 7300 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 8.panta otro daļu, 38.panta pirmo, otro un trešo daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 29.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/13) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 7.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Kuldīgas ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 007 5904, ar kopējo platību 1857 m2, mainot to pret zemesgabalu Kauguri 1220, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1220, kopējā platība 4019 m2, uz kuru īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā nostiprinātas Vārds Uzvārds un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VEVUS” (reģistrācijas Nr.40003589567), katram kopīpašniekam ½ domājamās daļas apmērā, ja zemesgabala Kauguri 1220, Jūrmalā, kopīpašnieki viena mēneša laikā pēc piedāvājuma saņemšanas sedz naudā starpību starp zemesgabalu tirgus vērtībām – 7 300 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti euro) apmērā.

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai:

2.1. nosūtīt zemesgabala Kauguri 1220, Jūrmalā, kopīpašniekiem šo lēmumu ar piedāvājumu mainīt viņu īpašumā esošo Kauguri 1220, Jūrmalā, pret Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Kuldīgas ielā 2B, Jūrmalā, nosakot, ja zemesgabala Kauguri 1220, Jūrmalā, kopīpašnieki piekrīt maiņas darījumam, tiem viena mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas jāiesniedz Domē rakstisks apliecinājums un jāsamaksā Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, maināmo zemesgabalu tirgus vērtības starpība - 7 300 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti euro) apmērā;

2.2. pēc šī lēmuma 2.1.punktā minēto maksājumu saņemšanas Jūrmalas pilsētas domes kontā, organizēt Nekustamā īpašuma maiņas līguma noslēgšanu ar zemesgabala Kauguri 1220, Jūrmalā, kopīpašniekiem (pielikumā).

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.306

(protokols Nr.10, 28.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

MAIŅAS LĪGUMS Nr._____________

Jūrmalā, 2017.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PAŠVALDĪBA), tās priekšsēdētāja _____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods ____________ , un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VEVUS”, reģistrācijas Nr.40003589567, kuras vārdā saskaņā ar 20__.___._______ pilnvaru Nr.______ rīkojas _____________, (turpmāk kopā – ĪPAŠNIEKI), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._______ lēmumu Nr.____ „_____________” , savā starpā noslēdz šādu nekustamā īpašuma maiņas līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PAŠVALDĪBA maina tai piederošu zemesgabalu Kuldīgas ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 007 5904, ar kopējo platību 1857 m2 (turpmāk – ZEMESGABALS NR.1) pret ĪPAŠNIEKIEM piederošu zemesgabalu Kauguri 1220, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1220, ar kopējo platību 4019 m2 (turpmāk – ZEMESGABALS NR.2).

1.2. Īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz ZEMESGABALU NR.1 nostiprinātas 2011.gada 17.novembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000498073.

1.3. Īpašuma tiesības ĪPAŠNIEKIEM uz ZEMESGABALU NR.2 nostiprinātas 2004.gada 12.februārī un 2010.gada 22.oktobrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000072836, katram ½ domājamās daļas apmērā.

1.4. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu ZEMESGABALS NR.1 atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC7) un vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā un ZEMESGABALA NR.2 atrodas publiskās apbūves teritorijā (P17).

1.5. ZEMESGABALA NR.1 un ZEMESGABALA NR.2 vērtības starpība tiek samaksāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĪBA UN MAKSĀJUMI

2.1. PAŠVALDĪBAI piederošā ZEMESGABALA NR.1 tirgus vērtība saskaņā ar SIA “ANNO” (reģistrācijas Nr.50003084711) 2017.gada 19.maija novērtējumu ir 82600 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši seši simti euro).

2.2. ĪPAŠNIEKIEM piederošā ZEMESGABALA NR.2 tirgus vērtība saskaņā ar SIA “ANNO” (reģistrācijas Nr.50003084711) 2017.gada 22.maija novērtējumu ir 75300 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti euro).

2.3. PUSES vienojas, ka ĪPAŠNIEKI samaksā ZEMESGABALA NR.1 un ZEMESGABALA NR.2 nosacītās cenas starpību ____________ EUR ( ____________ euro) apmērā.

2.4. Nosacītās cenas starpību ____________ EUR ( ____________ ) ĪPAŠNIEKI ir samaksājuši pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai, kas PAŠVALDĪBAS norēķinu kontā saņemta 201 __ .gada _______ un _______ .

3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

3.1. ZEMESGABALA NR.1 valdījuma tiesības pāriet ĪPAŠNIEKIEM pēc Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (1.pielikums) abpusējas parakstīšanas, bet īpašuma tiesības pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz ĪPAŠNIEKU vārda.

3.2. ZEMESGABALA NR.2 valdījuma tiesības pāriet PAŠVALDĪBAI pēc Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (2.pielikums) abpusējas parakstīšanas, bet īpašuma tiesības pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz PAŠVALDĪBAS vārda.

3.3. PAŠVALDĪBA izsniedz nostiprinājuma lūgumu ZEMESGABALA NR.1 īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā pēc ĪPAŠNIEKU iesnieguma saņemšanas.

3.4. PUSES vienojas, ka ĪPAŠNIEKI iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā PAŠVALDĪBAS nostiprinājuma lūgumu ZEMESGABALA NR.1 īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz ĪPAŠNIEKU vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.5. PUSES vienojas, ka PAŠVALDĪBA iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ĪPAŠNIEKU nostiprinājuma lūgumu ZEMESGABALA NR.2 īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PAŠVALDĪBAS vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.6. Ar Līguma spēkā stāšanās brīdi PAŠVALDĪBAI izbeidzas valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums pār ZEMESGABALU NR.1, savukārt ĪPAŠNIEKIEM – pār ZEMESGABALU NR.2.

4. PUŠU ATBILDĪBA

4.1. PUSES apliecina, ka Līguma 1.punktā minētais katras PUSES īpašumā esošais zemesgabals nav nevienam ieķīlāts, ar parādiem, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļu parādiem, un saistībām apgrūtināts, par to nav strīdu un tam nav uzlikts aizliegums.

4.2. PUSES apliecina, ka uzskata maiņas objektus – ZEMESGABALU NR.1 un ZEMESGABALU NR.2 par līdzvērtīgiem, to vērtība ir zināma un necels viena pret otru prasību par Līguma anulēšanu nesamērīgu zaudējumu dēļ.

4.3. PUSES pēc Līgumā noteikto zemesgabalu pārņemšanas valdījumā maksā visus ar zemesgabaliem saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus.

4.4. PUSES apņemas:

4.4.1. uzturēt un lietot zemesgabalus mērķiem, kādiem tie paredzēti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kā arī ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

4.4.2. no attiecīgā zemesgabala pārņemšanas valdījumā rīkoties kā īpašnieks, valdot un lietojot zemesgabalu ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.4.3. viena mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt attiecīgā zemesgabala īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

4.5. ĪPAŠNIEKAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

4.6. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PUSES pilnībā atsakās un tām atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

5.3. ĪPAŠNIEKI, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēti un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu PAŠVALDĪBA apstrādā no ĪPAŠNIEKIEM saņemtos personas datus Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

5.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.5. Līgums noslēgts un stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

5.6. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.8. Līgums ir sagatavots uz __ (_______) lapām, 5 (piecos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem 2 (divi) paredzēti iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā, divi eksemplāri tiek nodoti katram no ĪPAŠNIEKIEM, viens – PAŠVALDĪBAI.

5.9. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – ZEMESGABALA NR.1 nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas;

2.pielikums– ZEMESGABALA NR.2 nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PAŠVALDĪBA

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

______________________

ĪPAŠNIEKI

____________

____________

Deklarētā adrese: ____________

____________________

____________

____________

____________

Reģistrācijas Nr. ____________


1.pielikums

2017.gada _____________

Nekustamā īpašuma maiņas līgumam Nr.____________

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 2017.gada __._________ noslēgto Nekustamā īpašuma maiņas līgumu Nr. __________ , Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja __________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod un

Vārds Uzvārds, personas kods ____________ , un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VEVUS”, reģistrācijas Nr.40003589567, kuras vārdā saskaņā ar 2017.gada __._________ pilnvaru Nr._________ rīkojas _____________, pārņem savā valdījumā zemesgabalu Kuldīgas ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 007 5904, ar kopējo platību 1857 m2 (turpmāk – ZEMESGABALS NR.1).

Īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz ZEMESGABALU NR.1 nostiprinātas 2011.gada 17.novembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000498073.

Vārds Uzvārds, personas kods ____________ , un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VEVUS”, reģistrācijas Nr.40003589567, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms ZEMESGABALA NR.1 stāvoklis un pieņem ZEMESGABALU NR.1 tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 4 (četros eksemplāros, no kuriem 1 (viens) paredzēts iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā, 2 (divi) eksemplāri tiek nodoti ZEMESGABALA NR.1 ĪPAŠNIEKIEM, viens – Jūrmalas pilsētas domei.

Jūrmalā, 2017.gada ___.___________

NODOD:

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

______________________

PIEŅEM:

____________

____________

Deklarētā adrese: ____________

____________________

____________

____________

Reģistrācijas Nr. ____________

____________________

________________________


2.pielikums

2017.gada _____________

Nekustamā īpašuma maiņas līgumam Nr.____________

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 2017.gada __._________ noslēgto Nekustamā īpašuma maiņas līgumu Nr. __________ , Vārds Uzvārds, personas kods ____________ , un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VEVUS”, reģistrācijas Nr.40003589567, kuras vārdā saskaņā ar 2017.gada ____.___________ pilnvaru Nr._____ rīkojas_________________, nodod

un Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja __________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, pārņem savā valdījumā zemesgabalu Kauguri 1220, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1220, ar kopējo platību 4019 m2 (turpmāk – ZEMESGABALS NR.2).

Vārds Uzvārds, personas kods ____________ un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VEVUS”, reģistrācijas Nr.40003589567, īpašuma tiesības uz ZEMESGABALU NR.2 nostiprinātas 2004.gada 12.februārī un 2010.gada 22.oktobrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000072836, katram ½ domājamās daļas apmērā.

Jūrmalas pilsētas domei uz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms ZEMESGABALA NR.2 stāvoklis un pieņem ZEMESGABALU NR.2 tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 4 (četros ) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) paredzēts iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā, 2 (divi) eksemplāri tiek nodoti bijušiem ZEMESGABALA NR.2 īpašniekiem, viens eksemplārs - Jūrmalas pilsētas domei.

Jūrmalā, 2017.gada ___.___________

NODOD:

____________

____________

Deklarētā adrese: ____________

____________________

____________

____________

Reģistrācijas Nr. ____________

____________________

PIEŅEM:

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

____________


Lejupielāde: DOC un PDF