Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 313

protokols Nr. 10, 35. punkts

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 8412, kas sastāv no:

- zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 8412, ar platību 2144 m2,

- garāžas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 021 8412 001, ar platību 126,3 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums).

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2017.gada 16.februārī pieņēma lēmumu Nr.81 “Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums).

Noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 12.maijam nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu. Saskaņā ar Lēmuma 6.punktu, gadījumā, ja izsludinātajā termiņā nepiesakās neviens izsoles dalībnieks, tiek rīkota otrā (vai trešā) nekustamā īpašuma izsole saskaņā ar šī lēmuma 2.punktā apstiprinātiem izsoles noteikumiem.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 29.maija sēdē (protokola Nr.8.2-58/13) nolēma samazināt izsoles sākumcenu par 20 procentiem, nosakot, nekustamā īpašuma otrās izsoles sākumcenu 30720 EUR (trīsdesmit tūkstoši septiņi simti divdesmit euro) un izsoles soli 2151 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro) .

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, Domes 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.81 “Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 6 .punktu, un Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 29.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/13) un, ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 7.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 8412, pirmo izsoli .

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 81 , Jūrmalā, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu – 30720 EUR (trīsdesmit tūkstoši septiņi simti divdesmit euro) ;

2.2. otrās izsoles soli – 2151 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro) ;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 procentus no otrās izsoles sākumcenas 3072 EUR (trīs tūkstoši septiņdesmit divi euro).

3. Organizēt nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81 , Jūrmalā, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.81 “Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” , ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81 , Jūrmalā , pārdošanu otrā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81 , Jūrmalā , otro izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81 , Jūrmalā , otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF