Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 314

protokols Nr. 10, 36. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1 , Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2016.gada 25.novembrī pieņēma lēmumu Nr.623 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru nolēma pārdot izsolē Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 7829, kas sastāv no:

- dzīvokļa Nr.5 ar platību 48,6 m2;

- kopīpašuma 4860/31250 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, un ar to funkcionāli saistītām būvēm, kadastra apzīmējumi 1300 021 7419 003, 1300 021 7419 004 un zemes, kadastra Nr.1300 021 7419, kuras kopējā platība ir 3510 m2

(turpmāk – dzīvokļa īpašums), nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 10178 EUR un apstiprināja dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Ar domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.178 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu pārdodot otrā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 8143 EUR.

Noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 19.maijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2017.gada 24.maija plkst.15.00 paredzēto dzīvokļa īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar Lēmuma 6.punktu, gadījumā, ja izsludinātajā termiņā nepiesakās neviens izsoles dalībnieks, tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma izsole saskaņā ar šī lēmuma 2.punktā apstiprinātiem izsoles noteikumiem.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 29.maija sēdē (protokola Nr.8.2-58/13) nolēma samazināt izsoles sākumcenu par 60 procentiem, nosakot, dzīvokļa īpašuma trešās izsoles sākumcenu 4072 EUR , izsoles soli 408 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 70 EUR .

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, Domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.623 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 6 .punktu, un Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 29.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/13) un, ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 7.jūnija atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7829 , otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli , dzīvokļa īpašumu Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 7829 , nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu– 4072 EUR (četri tūkstoši septiņdesmit divi euro);

2.2. trešās izsoles soli – 408 EUR (četri simti astoņi euro);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 70 EUR (septiņdesmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 procentus no trešās izsoles sākumcenas 407,2 EUR (četri simti septiņi euro un 20 centi).

3. Organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.623 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pārdošanu trešā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, trešo izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF