Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 316

protokols Nr. 10, 38. punkts

Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 23.martā pieņēma lēmumu Nr.177 “Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, kas paredz atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Puškina ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 026 2407, kas sastāv no zemesgabala ar platību 960m2, apbūves, kadastra apzīmējums 1300 026 2407 001, ar platību 105,7 m2, palīgceltnes (šķūnis), nav reģistrēts zemesgrāmatā ar platību 25,7 m2 un ietves, nav reģistrēta zemesgrāmatā (turpmāk – nekustamais īpašums).

Nekustamā īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.540 “Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu” (turpmāk – Izsoles noteikumi). Izsoles noteikumi paredz, ka norēķini par nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

2017.gada 24.maijā plkst.14.40 Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika nekustamā īpašuma otrā izsole, uz kuru ieradās izsoles dalībnieks Vārds Uzvārds, personas kods. Atbilstoši izsoles noteikumu 2.2. apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, nekustamais īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu izsoles soli. Vārds Uzvārds nosolot vienu izsoles soli, piekrita iegādāties nekustamo īpašumu par 23968 EUR (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāsamaksā pilna pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2017.gada 16.maijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 2240 EUR apmērā un 2017.gada 30.maijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 21728 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.177 “Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.540 “Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu” izsoles noteikumu 2.2., 5.1., 5.5. un 5.11. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 24.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/12 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2017.gada 24.maijā notikušā nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 026 2407, kas sastāv no zemesgabala ar platību 960m2, apbūves, kadastra apzīmējums 1300 026 2407 001, ar platību 105,7 m2, palīgceltnes (šķūnis), nav reģistrēts zemesgrāmatā ar platību 25,7 m2 un ietves, nav reģistrēta zemesgrāmatā , izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu Izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds par pirkuma maksu 23968 EUR (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF