Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 27.01.2017. Stājas spēkā 28.01.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 16.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 12.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 8. punkts

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi
Jūrmalas Mākslas skolā

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.¹daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā izglītojamo vecāku līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Jūrmalas pilsētas domes dibinātajā Jūrmalas Mākslas skolā (turpmāk – izglītības iestāde). Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 16.saistošajiem noteikumiem

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku vai citu likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) līdzfinansējumu par izglītojamo, kas izglītības iestādē apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu.

3. Līdzfinansējums izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, un tas veido daļu no izglītības iestādes finansējuma.

4. Līdzfinansējums ir paredzēts, lai īstenotu izglītības iestādes uzdevumus un nodrošinātu:

4.1. izglītības iestādes attīstību;

4.2. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi un kvalifikācijas celšanu;

4.3. izglītojamo un pedagogu dalību radošajos pasākumos (konkursi, izstādes, radošās darbnīcas u.tml. pasākumi);

4.4. izglītojamo, pedagogu rezultatīvas kopdarbības pamudinājuma īstenošanu.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

5. Līdzfinansējuma apmērs noteikts saistošo noteikuma pielikumā “Jūrmalas Mākslas skolas maksas pakalpojumi”.

6. Līdzfinansējumu iekasē par laiku no 1.septembra līdz 31.maijam.

7. Maksājums veicams pēc izsniegtā rēķina līdz tekošā mēneša 15.datumam.

8. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu, attiecīgajā mācību gadā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu tiek atbrīvoti:

8.1. izglītojamie, kuriem piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss, uz periodu, kurā attiecīgais statuss piešķirts.

8.2. izglītojamie, kuri atrodas pilnā valsts aizgādībā;

8.3. Jūrmalas Mākslas skolas darbinieku bērni;

9. Ja no vienas ģimenes izglītības iestādē vienlaicīgi mācās vairāki izglītojamie, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu, ar direktora rīkojumu atbrīvojumu saņem 50% apmērā par otro izglītojamo, 75% apmērā – par trešo izglītojamo un vairāk.

10. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu, attiecīgajā mācību gadā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu tiek atbrīvoti izglītojamie ar augstiem mācību sasniegumiem (līdz 3% no skolas audzēkņu skaita). Pedagoģiskās padomes darbība tiek reglamentēta ar iekšējo normatīvo aktu.

11. Līdzfinansējuma izdevuma tāmi izstrādā Jūrmalas Mākslas skolas direktors un iesniedz apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 16.saistošajiem noteikumiem

12. Ja Vecāku līdzfinansējums nav samaksāts noteiktajos termiņos bez attaisnojoša iemesla vairāk nekā par diviem mēnešiem, izglītojamais tiek atskaitīts no izglītības iestādes ar izglītības iestādes direktora rīkojumu.

13. Līdzfinansējumu Vecāki iemaksā starp izglītības iestādi un Vecāku noslēgtā līguma par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi norādītajā norēķinu kontā.

III. Noslēguma jautājums

14. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.39 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra saistošiem noteikumiem Nr.2

(protokols Nr.1, 8.punkts)

Jūrmalas Mākslas skolas maksas pakalpojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa euro

1.

Audzēkņu vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības programmās “Vizuāli plastiskā māksla”

audzēknis/mēnesī

18.00PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2

„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi

Jūrmalas Mākslas skolā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Atbilstoši Izglītības likuma 12.panta (21) punktam pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu profesionālās ievirzes mākslas izglītības procesu un tā materiāli tehnisko bāzi, kā arī veicināt profesionālās ievirzes mākslas izglītības pieejamību.

1.3. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā izglītojamo vecāku līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Jūrmalas pilsētas domes dibinātajā Jūrmalas Mākslas skolā (turpmāk – izglītības iestāde), kas īsteno profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā tiek atbrīvoti: izglītojamie, kuri atrodas pilnā valsts aizgādībā, Jūrmalas Mākslas skolas darbinieku bērni, izglītojamie, kuriem piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss, uz periodu, kurā attiecīgais statuss piešķirts, izglītojamie ar augstiem mācību sasniegumiem (līdz 3% no skolas audzēkņu skaita).

Ja skolā no vienas ģimenes vienlaicīgi mācās vairāki izglītojamie Vecāki tiek atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas 50% apmērā par otro izglītojamo, 75 apmērā - par trešo izglītojamo un vairāk.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

Audzēkņu vecāku līdzfinansējums sastāda 35% no viena profesionālās ievirzes audzēkņa izmaksām mēnesī skolas pamatbudžetā. Galvenās pozīcijas, kas tiek apmaksātas no ieņēmumiem: profesionālās ievirzes pedagogu darba algas un sociālās iemaksas, 45% komunālajiem maksājumiem, inventāra iegādei un remontam, mācību materiālu iegādei u.c.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Jūrmalas Mākslas skola plāno budžeta ieņēmumus līdzšinējā apmērā 10% no kopīgā budžeta, tādēļ tas neietekmēs pašvaldības budžeta izdevumus.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku vai citu likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) līdzfinansējumu par izglītojamo, kas apgūst profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu izglītības iestādē.

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķgrupu neuzliks jaunus pienākumus, jo līdz šo saistošo noteikumu pieņemšanai vecāki maksāja līdzfinansējumu. Ar šo saistošo noteikumu pieņemšanu tiks nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde.

5.2. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs izglītības iestādes funkcijas un uzdevumus.

5.3. Vecākiem jāvēršas ar iesniegumu pie izglītības iestādes direktora. Pamatojoties uz izglītojamā Vecāku iesniegumu, attiecīgajā mācību gadā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu tiek atbrīvoti no līdzfinansējuma samaksas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā tie tika izskatīti Izglītības jautājumu komitejā.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF