Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 10.03.2017. Stājas spēkā 11.03.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 11

protokols Nr. 5, 51. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu
vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” 18.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību”, šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.5. lietošanas mērķis nomas rezultātā - lietošanas mērķis, kam zemesgabals tiks iznomāts nomas rezultātā. Zemes kadastrālo vērtību ar lietošanas mērķi nomas rezultātā, ja tas nesakrīt ar zemesgabalam noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nosaka atbilstoši Valsts zemes dienesta izziņā noteiktajai vērtībai.”

2. Noteikumu 3., 4., 5., 6., 7. un 10.punktā vārdus “ar faktisko lietošanas mērķi” (attiecīgajā locījumā) aizstāt ar vārdiem “ar lietošanas mērķi nomas rezultātā” (attiecīgajā locījumā).”

3. Papildināt Noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Lietošanas mērķi nomas rezultātā nosaka Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija.”

Priekšsēdētāja

R.SproģePASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.11
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts tika izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkta deleģējumu.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērēšanas novēršanas likuma 3.pants noteic pašvaldībai pienākumu lietderīgi rīkoties ar mantu, nododot to lietošanā par iespējami augstāku cenu.

Saistošie noteikumi tika izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā iznomājamai neapbūvētai zemei nosakāma nomas maksas aprēķināšanas kārtība. Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti, lai precizētu un radītu vieglāk uztveramu formulējumu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība aprēķina nomas maksu par Pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai tā daļu iznomāšanu. Zemesgabalus ir lietderīgi nodot lietošanā par samērīgu un tirgus situācijai atbilstošu nomas maksu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Normatīvā akta izpilde neradīs papildu izdevumus pašvaldības budžetam, ieņēmumi nav precīzi aprēķināmi, bet radīs pieaugumu pašvaldības budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistoši noteikumi sabalansē sabiedrības vajadzības pēc zemes izmantošanas un pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot neapbūvētos zemesgabalus vai to daļas, kā arī nodrošina vienlīdzīgas tiesības un iespējas nomāt zemesgabalus par tirgus situācijai atbilstošu nomas maksu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa. Saistošo noteikumu izpilde neietekmē Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas funkcijas un uzdevumus.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. Saistošie noteikumi izstrādes un piemērošanas procesā tika izvērtēti Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija un Attīstības un vides jautājumu komitejā.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF