Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 21.06.2017. Stājas spēkā 14.06.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2017.gada 9.jūnijāNr. 22

protokols Nr. 10, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums šādus grozījumus:

1. Izteikt 28.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“28.10. pieņem lēmumus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā;”

2. Papildināt ar 28.15. un 28.16.apakšpunktiem šādā redakcijā:

““28.15. pieņem lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu un lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

28.16. pieņem lēmumus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos un lēmumus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi atbilstoši likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajai kārtībai.”

Priekšsēdētāja

R.SproģePaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.22
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

1. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.panta pirmo daļu privātpersona, pret kuru vērsta piespiedu izpilde, var iesniegt sūdzību, ja izpildiestādes darbības, kas vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi, neatbilst likumos paredzētajiem administratīvo aktu un tiesas nolēmumu izpildes noteikumiem.

Līdz ar to saistošo noteikumu regulējums jāsaskaņo ar Administratīvā procesa likuma normām.

2. Lai vienkāršotu un paātrinātu lēmumu pieņemšanas procesu, ar saistošo noteikumu grozījumiem ir paredzēts pašvaldības izpilddirektoram deleģēt tiesības pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas, parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu, kā arī lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos vai labprātīgu izpildi.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Tāpat atbilstoši minētā likuma 25.1 panta 2.punktam pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēš attiecīgās pašvaldības.

Gadījumi, kad nekustamā īpašuma nodokļa parādi ir dzēšami, ir noteikti likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī speciālajos likumos ­ Maksātnespējas likumā, Notariāta likumā. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa dzēšama likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.1 pantā noteiktajos gadījumos.

Tādējādi nodokļa parāds un nodokļa pārmaksa ir dzēšama tiklīdz iestājies normatīvajos aktos noteikto apstākļu kopums.

Tāpat pašvaldības nolikumā nepieciešams nostiprināt izpilddirektora tiesības likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā sadalīt termiņos nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus un pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešami grozījumi pašvaldības budžetā.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

A r saistošo noteikumu grozījumiem tiek paātrināts un vienkāršots lēmumu pieņemšanas process.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe