Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 17

protokols Nr. 16, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta nolikumā Nr.9
“Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 18.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta nolikumā Nr.9 “Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“4. Komisija darbojas šādā 11 locekļu sastāvā no valsts, nevalstiskām un pašvaldības institūcijām:”.

2. Papildināt 4.punktu ar 4.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.11. domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas sociālais darbinieks.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF