Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr.16

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Rita Sproģe, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Andris Čuda, Rolands Parasigs-Parasiņš, Uldis Kronblūms, Ņikita Ņikiforovs, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Guntis Grūba

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Edgars Stobovs

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Dzīvokļu nodaļas vecākā referente

Iveta Strazdiņa

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākais referents

Salvis Miķelsons

Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste

Anita Naudiša

Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja

Ilze Karjuse

Pilsētplānošanas nodaļas konsultants

Andrejs Morozovs

Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra direktora p.i.

Agita Bērzupe

Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja

Ludmila Vahabova

Pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja vietniece saimniecības jomā

Svetlana Savčenkova

Pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” vadītāja

Aida Berkoviča

Bērnu un jauniešu interešu centra jaunatnes lietu speciāliste

Līva Karlsone

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta nolikumā Nr.9 „Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”

5.

Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu

6.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus + 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Mācies zaļāk – pārbīdi klases robežas” īstenošanu

7.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

8.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”

9.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus +” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Labi / OK!” īstenošanu

10.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266 „Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā”

11.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu

12.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” rīkotā festivāla „Balzāms dvēselei” dalības maksas noteikšanu

13.

Par debitoru parādu norakstīšanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

15.

Par dzīvojamās mājas Brocēnu ielā 3, Jūrmalā tehnisko stāvokli un īrnieka nodrošināšanu ar dzīvojamo platību

16.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

17.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-408, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

18.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-204, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

19.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

20.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-69, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

21.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

22.

Par būves nojaukšanu Grāvju ielā 39, Jūrmalā

23.

Par būves nojaukšanu Medņu ielā 37, Jūrmalā

24.

Par būves nojaukšanu Rīgas ielā 44, Jūrmalā

25.

Par būves nojaukšanu Zemeņu ielā 89, Jūrmalā

26.

Par būvju nojaukšanu Kāpu ielā 58a, Jūrmalā

27.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Puškina ielā 11, Jūrmalā sakārtošanu

28.

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu

29.

Par cilvēku drošību apdraudošo un vidi degradējošo ēku Pumpuru ielā 6, Jūrmalā sakārtošanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā un Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Puķu ielā 52, Jūrmalā, un Grāvju ielā 39, Jūrmalā

32.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 8.septembra lēmumā Nr.271 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, kompensāciju par nojauktām celtnēm un zemes piešķiršanu lietošanā Jūrmalā, Vienības prospektā 41”

34.

Par zemesgabala Viktorijas ielā 59A, Jūrmalā nomu

35.

Par zemesgabala Brocēnu ielā 15, Jūrmalā nomu

36.

Par zemesgabala Sloka 7153, Jūrmalā iznomāšanu

37.

Par 2009.gada 15.jūlija Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/598 pagarināšanu (Muižas ielā 6, Jūrmalā)

38.

Par piekrišanu telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes vajadzībām

39.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas un zemes vienības Bražciems 1006, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1006 nomas līgumu pagarināšanu

40.

Par ūdenstilpes daļas Lielupe, Jūrmalā, pretim zemesgabalam Dubulti 3520 izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

41.

Par ūdenstilpes daļas Bražciems 1001, Jūrmalā, starp 7 km un 8 km izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

42.

Par ūdenstilpes daļas Priedaine 2406, Jūrmalā, pretim zemes vienībai Priedaine 0203, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

43.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

44.

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

45.

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

46.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.551 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu”

47.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu, balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu:

· Par maksas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu darba kārtībā („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

papildu jautājumu iekļaut sēdes darba kārtībā.

G.Truksnis – aicina deputātus balsot par darba kārtību kopumā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par darba kārtību kopumā („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par maksas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”

3.

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta nolikumā Nr.9 „Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”

6.

Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu

7.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus + 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Mācies zaļāk – pārbīdi klases robežas” īstenošanu

8.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

9.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”

10.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus +” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Labi / OK!” īstenošanu

11.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266 „Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā”

12.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu

13.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” rīkotā festivāla „Balzāms dvēselei” dalības maksas noteikšanu

14.

Par debitoru parādu norakstīšanu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

16.

Par dzīvojamās mājas Brocēnu ielā 3, Jūrmalā tehnisko stāvokli un īrnieka nodrošināšanu ar dzīvojamo platību

17.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

18.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-408, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

19.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-204, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

20.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

21.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-69, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

22.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

23.

Par būves nojaukšanu Grāvju ielā 39, Jūrmalā

24.

Par būves nojaukšanu Medņu ielā 37, Jūrmalā

25.

Par būves nojaukšanu Rīgas ielā 44, Jūrmalā

26.

Par būves nojaukšanu Zemeņu ielā 89, Jūrmalā

27.

Par būvju nojaukšanu Kāpu ielā 58a, Jūrmalā

28.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Puškina ielā 11, Jūrmalā sakārtošanu

29.

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu

30.

Par cilvēku drošību apdraudošo un vidi degradējošo ēku Pumpuru ielā 6, Jūrmalā sakārtošanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā un Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Puķu ielā 52, Jūrmalā, un Grāvju ielā 39, Jūrmalā

33.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 8.septembra lēmumā Nr.271 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, kompensāciju par nojauktām celtnēm un zemes piešķiršanu lietošanā Jūrmalā, Vienības prospektā 41”

35.

Par zemesgabala Viktorijas ielā 59A, Jūrmalā nomu

36.

Par zemesgabala Brocēnu ielā 15, Jūrmalā nomu

37.

Par zemesgabala Sloka 7153, Jūrmalā iznomāšanu

38.

Par 2009.gada 15.jūlija Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/598 pagarināšanu (Muižas ielā 6, Jūrmalā)

39.

Par piekrišanu telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes vajadzībām

40.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas un zemes vienības Bražciems 1006, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1006 nomas līgumu pagarināšanu

41.

Par ūdenstilpes daļas Lielupe, Jūrmalā, pretim zemesgabalam Dubulti 3520 izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

42.

Par ūdenstilpes daļas Bražciems 1001, Jūrmalā, starp 7 km un 8 km izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

43.

Par ūdenstilpes daļas Priedaine 2406, Jūrmalā, pretim zemes vienībai Priedaine 0203, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

44.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

45.

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

46.

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

47.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.551 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu”

48.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums

2. Par maksas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš” (lēmums Nr.370)

Ziņotājs:

A.Berkoviča

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), , nolemj:

pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”.

3. Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju (lēmums Nr.371)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

G.Truksnis aicina deputātus balsot par katru Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijai pieteikto kandidātu atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Ilmāra Pilinieka ievēlēšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

ievēlēt Ilmāru Pilinieku Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā .

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Aivara Griķa ievēlēšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā („par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova), „pret” – 2 (D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba) „atturas” – 4 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms)), nolemj:

ievēlēt Aivaru Griķi Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā .

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Broņislavas Sadovskas ievēlēšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā („par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova), „pret” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – 5 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, G.Grūba, U.Kronblūms)), nolemj:

ievēlēt Broņislavu Sadovsku Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā .

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Ata Grīnberga ievēlēšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), nolemj:

ievēlēt Ati Grīnbergu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā .

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Līgas Bērziņas ievēlēšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), nolemj:

ievēlēt Līgu Bērziņu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā .

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Natālijas Kolobovas ievēlēšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā („par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova), „pret” – nav, „atturas” – 6 (M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), nolemj:

ievēlēt Natāliju Kolobovu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā .

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Armanda Erdmaņa Hermaņa ievēlēšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), nolemj:

ievēlēt Armandu Erdmani Hermani Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā .

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Jāņa Asara ievēlēšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā („par” – 5 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, M.Stulpiņš), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Sandras Balčas ievēlēšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā („par” – 3 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Ineses Pehako ievēlēšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā („par” – 3 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš)), priekšlikums ir noraidīts.

I.Kalvāne - ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus, Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā ir ievēlēti: Ilmārs Pilinieks, Aivars Griķis, Broņislava Sadovska, Atis Grīnbergs, Līga Bērziņa, Natālija Kolobova un Armands Erdmanis Hermanis.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 3 (U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

D.Beitnere – Le Galla vērtē, kā nelietderīgu naudas izlietošanu un neatbalsta budžeta līdzekļu piešķiršanu kārtējo skriešanas sacensību organizēšanai, jo uzskata, ka Jūrmalā pārāk daudz tiek rīkoti dažādi sporta pasākumi un, ka pilsētas iedzīvotāji būtu priecīgāki, ja šos līdzekļus paredzētu pilsētas vides sakārtošanai.

U.Kronblūms arī neatbalsta 80 000 EUR piešķiršanu skriešanas sacensību „Electric run” organizēšanai.

G.Grūba neatbalsta 80 000 EUR piešķiršanu „ Electric run” skriešanas sacensību organizēšanai, jo citu pašvaldību organizētajiem līdzvērtīgiem sporta pasākumiem izmaksas ir krietni mazākas.

E.Krivcova, oponējot D.Beitnerei – Le Gallai, uzskata, ka, rūpējoties par iedzīvotāju veselību, ir atbalstāma dažādu sporta pasākumu organizēšana pilsētā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova), „pret” – 4 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš), „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”.

G.Grūba izsakās, ka balsojis „pret” sagatavoto saistošo noteikumu projektu, jo budžeta līdzekļi skriešanas sacensību „Electric run” organizēšanai tiek tērēti nelietderīgi un, viņaprāt, šīs sacensības tiek pārmaksātas un naudas līdzekļi izšķērdēti.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta nolikumā Nr.9 „Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums” (nolikums Nr.17)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta nolikumā Nr.9 „Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”.

6. Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu (lēmums Nr.372)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), , nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu.

7. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus + 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Mācies zaļāk – pārbīdi klases robežas” īstenošanu (lēmums Nr.373)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolemj:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas Erasmus + 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Mācies zaļāk – pārbīdi klases robežas” īstenošanu.

8. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

(lēmums Nr.374)

Ziņotājs:

L.Vahaboba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”.

9. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”

(lēmums Nr.375)

Ziņotājs:

S.Savčenkova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.

10. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus +” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu te mācību nolūkos” projekta “Labi / OK!” īstenošanu (lēmums Nr.376)

Ziņotājs:

L.Karlsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus +” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu te mācību nolūkos” projekta “Labi / OK!” īstenošanu.

11. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266 „Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā” (lēmums Nr.377)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Izsakās:

D.Beitnere-Le Galla izsaka iedzīvotāju vēlmi, rīta un vakara stundās palielināt pilsētas autobusu reisu skaitu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266 „Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā”.

12. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu (lēmums Nr.378)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš aicina deputātus izvērtēt, vai projekta izmaksas ir samērīgas .

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu.

13. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” rīkotā festivāla „Balzāms dvēselei” dalības maksas noteikšanu (lēmums Nr.379)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” rīkotā festivāla „Balzāms dvēselei” dalības maksas noteikšanu.

14. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.380)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Čuda)), nolemj:

pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (saistošie noteikumi Nr.26)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

16. Par dzīvojamās mājas Brocēnu ielā 3, Jūrmalā tehnisko stāvokli un īrnieka nodrošin āšanu ar dzīvojamo platību (lēmums Nr.381)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Brocēnu ielā 3, Jūrmalā tehnisko stāvokli un īrnieka nodrošināšanu ar dzīvojamo platību.

17. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr.382)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

18. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-408, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr.383)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Izsakās:

D.Beitnere-Le Galla ierosina vienā no sociālajām mājām izvietot tikai ģimenes ar bērniem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-408, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

19. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-204, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.384)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-204, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

20. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr.385)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

21. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-69, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

(lēmums Nr.386)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-69, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

22. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.387)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Čuda)), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

23. Par būves nojaukšanu Grāvju ielā 39, Jūrmalā (lēmums Nr.388)

24. Par būves nojaukšanu Medņu ielā 37, Jūrmalā (lēmums Nr.389)

25. Par būves nojaukšanu Rīgas ielā 44, Jūrmalā (lēmums Nr.390)

26. Par būves nojaukšanu Zemeņu ielā 89, Jūrmalā (lēmums Nr.391)

27. Par būvju nojaukšanu Kāpu ielā 58a, Jūrmalā (lēmums Nr.392)

Ziņotājs:

A.Naudiša

Izsakās:

G.Grūba ierosina Pilsētplānošanas nodaļai īpašniekus, kuru būves tiek nojauktas, informēt par viņu tiesībām un pienākumiem, kā arī par to, kas šajā teritorijā ir paredzēts pilsētas teritorijas plānojumā.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Grāvju ielā 39, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Medņu ielā 37, Jūrmalā.

3. Par būves nojaukšanu Rīgas ielā 44, Jūrmalā.

4. Par būves nojaukšanu Zemeņu ielā 89, Jūrmalā.

5. Par būvju nojaukšanu Kāpu ielā 58a, Jūrmalā.

28. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Puškina ielā 11, Jūrmalā sakārtošanu (lēmums Nr.393)

Ziņotājs:

A.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Puškina ielā 11, Jūrmalā sakārtošanu.

29. Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu (lēmums Nr.394)

Ziņotājs:

A.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu.

30. Par cilvēku drošību apdraudošo un vidi degradējošo ēku Pumpuru ielā 6, Jūrmalā sakārtošanu (lēmums Nr.395)

Ziņotājs:

A.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošo un vidi degradējošo ēku Pumpuru ielā 6, Jūrmalā sakārtošanu.

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā un Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā

(lēmums Nr.396)

Ziņotājs:

A.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā un Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā.

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Puķu ielā 52, Jūrmalā, un Grāvju ielā 39, Jūrmalā (lēmums Nr.397)

Ziņotājs:

A.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Puķu ielā 52, Jūrmalā, un Grāvju ielā 39, Jūrmalā.

33. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.398)

Ziņotājs:

A.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

34. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 8.septembra lēmumā Nr.271 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, kompensāciju par nojauktām celtnēm un zemes piešķiršanu lietošanā Jūrmalā, Vienības prospektā 41” (lēmums Nr.399)

Ziņotājs:

A.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 8.septembra lēmumā Nr.271 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, kompensāciju par nojauktām celtnēm un zemes piešķiršanu lietošanā Jūrmalā, Vienības prospektā 41”.

35. Par zemesgabala Viktorijas ielā 59A, Jūrmalā nomu (lēmums Nr.400)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Viktorijas ielā 59A, Jūrmalā nomu.

36. Par zemesgabala Brocēnu ielā 15, Jūrmalā nomu (lēmums Nr.401)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Brocēnu ielā 15, Jūrmalā nomu.

37. Par zemesgabala Sloka 7153, Jūrmalā iznomāšanu (lēmums Nr.402)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – 1(U.Kronblūms)), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sloka 7153, Jūrmalā iznomāšanu.

38. Par 2009.gada 15.jūlija Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/598 pagarināšanu (Muižas ielā 6, Jūrmalā) (lēmums Nr.403)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par 2009.gada 15.jūlija Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/598 pagarināšanu (Muižas ielā 6, Jūrmalā).

39. Par piekrišanu telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes vajadzībām (lēmums Nr.404)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par piekrišanu telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes vajadzībām.

40. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas un zemes vienības Bražciems 1006, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1006 nomas līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.405)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas un zemes vienības Bražciems 1006, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1006 nomas līgumu pagarināšanu.

41. Par ūdenstilpes daļas Lielupe, Jūrmalā, pretim zemesgabalam Dubulti 3520 izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.406)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par ūdenstilpes daļas Lielupe, Jūrmalā, pretim zemesgabalam Dubulti 3520 izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

42. Par ūdenstilpes daļas Bražciems 1001, Jūrmalā, starp 7 km un 8 km izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.407)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par ūdenstilpes daļas Bražciems 1001, Jūrmalā, starp 7 km un 8 km izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

43. Par ūdenstilpes daļas Priedaine 2406, Jūrmalā, pretim zemes vienībai Priedaine 0203, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.408)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par ūdenstilpes daļas Priedaine 2406, Jūrmalā, pretim zemes vienībai Priedaine 0203, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

44. Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.409)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova, A.Čuda), „pret” – 3 (D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms, G.Grūba), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

G.Grūba izsakās, ka ir balsojis „pret” sagatavoto lēmumprojektu, jo uzskata, ka ir nelietderīgi pārdot vērtīgus pašvaldības īpašumus par zemu cenu.

45. Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.410)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – 4 (M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, U.Kronblūms)), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

G.Grūba - balsojumā atturējās, jo trūkst informācijas, lai pieņemtu vai noraidītu šo lēmumprojektu.

46. Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.411)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – 3 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

47. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.551 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu”

(lēmums Nr.412)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.551 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu”.

48. Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums (nolikums Nr.18)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Izsakās:

G.Grūba izsaka priekšlikumu nolikuma projektu papildināt ar punktu šādā redakcijā:

„Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas pieņemtos lēmumus apstiprina dome”.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms balsot par G.Grūbas priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Grūbas priekšlikumu („par” – 6 (M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda), „pret” – 2 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikumu.

Sēde slēgta plkst.12.15

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2017.gada 14.septembrī plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2017.gada 22.augusts


Lejupielāde: DOC un PDF