Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 22.decembra 89.nolikumu

2017.gada 26.oktobrīNr. 20

protokols Nr. 18, 6. punkts

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu,63.panta trešo daļu,
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 14.panta piekto daļu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta ceturtās daļas 5., 8.punktu, 5.panta otro daļu,
14.panta pirmo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075
„Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs”,
Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku sociālajām garantijām”,
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.punkta pirmajā teikumā vārdus „ pastāvīgā darbā” ar vārdiem „ saskaņā ar domes apstiprināto darbinieku skaita sarakstu”.

2. Izteikt 5.punktā vārdus un skaitļus „ 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836” ar vārdiem un skaitļiem „2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445”.

3. Izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

„58. Nolikuma 44.punktā noteikto piemaksu piešķiršanai iesniedzams iesniegums (2.pielikums) saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora noteikto kārtību ar piemaksas noteikšanas pamatojumu, tās apmēru un laika posmu, par kuru nosakāma piemaksa šādā kārtībā”.

4. Papildināt 59.punktu aiz vārdiem „ (2.pielikums)” ar vārdiem „ saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora noteikto kārtību”.

5. Papildināt 59.1punktu aiz vārdiem „ (5.pielikums)” ar vārdiem „ saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora noteikto kārtību”.

6. Papildināt 59.2punktu aiz vārdiem „ (5.pielikums)” ar vārdiem „ saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora noteikto kārtību”

7. Papildināt 60.punktu aiz vārdiem „ šajā nolikumā” ar vārdiem “44.punktā”.

8. Svītrot 61.2.apakšpunktā vārdus „ pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju”.

9. Izteikt 70.punktu šādā redakcijā:

„70. Prēmijas apmērs tiek noteikts no attiecīgā darbinieka mēnešalgas, kāda ir noteikta darbiniekam darba izpildes novērtēšanas brīdī”.

10. Aizstāt 76.4.apakšpunktā vārdus „ar aiziešanu pensijā” ar vārdiem „ar pensijas vecuma sasniegšanu”.

11. Izteikt 86.punktu šādā redakcijā:

„86. Pašvaldības institūcija, tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros darbiniekam piešķir un izmaksā atvaļinājuma pabalstu vienu reizi kalendārā gadā, aizejot pirmajā ikgadējā atvaļinājumā, šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot Atlīdzības likumā noteikto apmēru”.

12. Papildināt ar 86.1punktu šādā redakcijā:

„86.1Darbiniekam, kurš strādā vairākās pašvaldības institūcijās atvaļinājuma pabalstu izmaksā vienā darba vietā pēc darbinieka izvēles. Iesniegumā darbinieks apliecina, ka citā institūcijā atvaļinājuma pabalstu nav saņēmis (4.pielikums)”.

13. Aizstāt 4.pielikumu ar šī nolikuma pielikumu.

14. Izteikt 87.punkta ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„87. Pašvaldība 86.punktā noteikto pabalstu piešķir un izmaksā ņemot vērā darbinieka nodarbinātības ilgumu pašvaldības institūcijā, kā arī darbinieka darba izpildes rezultātus un kvalitāti atbilstoši Novērtēšanas sistēmai”.

15. Izteikt 121.punktu šādā redakcijā:

„121. Izglītības iestāžu vadītāja prēmijas vai naudas balvas fonds tiek noteikts 175 procentus no mēnešalgas, tajā skaitā, no valsts budžeta mērķdotācijas izmaksāto prēmiju un naudas balvu kopējais apjoms kalendārā gadā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no pedagoga mēneša darba algas”.

16. Izteikt 125.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

„125. Prēmiju un naudas balvu kopējais apjoms kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 175 procentus no pedagoga mēneša darba algas, tajā skaitā, no valsts budžeta mērķdotācijas izmaksāto prēmiju un naudas balvu kopējais apjoms kalendārā gadā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no pedagoga mēneša darba algas”.

17. Aizstāt 131.2.apakšpunktā vārdus „ar aiziešanu pensijā” ar vārdiem „ar pensijas vecuma sasniegšanu” .

18. Izteikt 134.punktu šādā redakcijā:

„134. Pašvaldības institūcija, tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros pedagogam piešķir un izmaksā atvaļinājuma pabalstu vienu reizi kalendārā gadā, aizejot pirmajā ikgadējā atvaļinājumā, šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot Atlīdzības likumā noteikto apmēru”.

19. Papildināt ar 134.1punktu šādā redakcijā:

„134.1Pedagogam, kurš strādā vairākās pašvaldības institūcijās atvaļinājuma pabalstu izmaksā vienā darba vietā pēc izvēles. Iesniegumā pedagogs apliecina, ka citā institūcijā atvaļinājuma pabalstu nav saņēmis (4.pielikums)”.

20. Izteikt 135.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“135. Pašvaldība 134.punktā noteikto pabalstu piešķir un izmaksā ņemot vērā pedagoga nodarbinātības ilgumu pašvaldības institūcijā, kā arī pedagoga darba izpildes rezultātus un kvalitāti atbilstoši Novērtēšanas sistēmai”.

21. Nolikuma 11., 12., 18. un 19.punkts stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOCX