Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr.18

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Rita Sproģe, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Andris Čuda, Rolands Parasigs-Parasiņš, Uldis Kronblūms, Ņikita Ņikiforovs, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Guntis Grūba

Nepiedalās deputāti:

Elizabete Krivcova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Sandra Brauere

Tūrisma nodaļas vadītāja

Gunta Ušpele

Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra direktora p.i.

Agita Bērzupe

Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas sabiedriskā transporta plānotāja

Lelde Stāmere

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

Mārtiņš Rikšis

Sporta servisa centra projektu direktors

Jānis Rāfelds

Jūrmalas ostas pārvaldes pārvaldnieka p.i.

Andrejs Bukins

Centrālās bibliotēkas direktore

Sarmīte Brence

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Jūrmalas bāriņtiesas priekšsēdētāja

Līga Rokjāne

Pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

4.

Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

7.

Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu

8.

Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu īstenošanā

9.

Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta „Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” īstenošanu

10.

Saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus”

11.

Saistošie noteikumi „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”

12.

Par dalību „Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) aktivitātes „WiFi4E/Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” atklātā projektu konkursā”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”

14.

Par sporta kluba līdzfinansēšanu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 „Par Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu

16.

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem

17.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” noslēgumu

18.

Par atļauju Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

19.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-210, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

20.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

21.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-414, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

22.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-101,  Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

23.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69A-4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

24.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

25.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

26.

Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

27.

Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-51, 53, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

28.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-66, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-73, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

32.

Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

33.

Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-111, 112, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-113, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

35.

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 57-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

36.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

37.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-5, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

38.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Tukuma ielā 12-6, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-118, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

44.

Par būvju nojaukšanu Durbes ielā 25, Jūrmalā

45.

Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 91, Jūrmalā

46.

Par būves nojaukšanu Kuģu ielā 3, Jūrmalā

47.

Par būves nojaukšanu Meža prospektā 48, Jūrmalā

48.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

49.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Asaru prospektā 49, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

50.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalīšanas apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 48/50, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

51.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Grāvju ielā 22, Jūrmalā, un Vasaras ielā 23, Jūrmalā

52.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

53.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielais prospekts 20, Jūrmalā, un Lielais prospekts 20A, Jūrmalā

54.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Piltenes ielā 28, Jūrmalā, Piltenes ielā 32, Jūrmalā, Piltenes ielā 36, Jūrmalā un adreses likvidēšanu

55.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Jūrmalā

56.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.590 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” atcelšanu

57.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā

58.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā apstiprināšanu

59.

Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu

60.

Par 2016.gada 27.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1799 pagarināšanu

61.

Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu

62.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību"

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu ielā 2, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rotas ielā 26, Jūrmalā

65.

Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu

66.

Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu

67.

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

68.

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

69.

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

70.

Par zemesgabala Skolas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai

71.

Par pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupām piekrītošajām zemesgabala domājamām daļām

72.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Skolas ielā 32, Jūrmalā, atsavināšanu

73.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.430 „Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130m2 platībā nomu”

74.

Par piekrišanu telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanai bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu, balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību".

Un izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par atļauju amatu savienošanai

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

· Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, D.Beitnere-Le Galla M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par atļauju amatu savienošanai

3.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

4.

Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

7.

Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

10.

Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu

11.

Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu īstenošanā

12.

Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta „Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” īstenošanu

13.

Saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus”

14.

Saistošie noteikumi „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”

15.

Par dalību „Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) aktivitātes „WiFi4E/Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” atklātā projektu konkursā”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”

17.

Par sporta kluba līdzfinansēšanu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.112 „Par Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu

19.

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem

20.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” noslēgumu

21.

Par atļauju Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

22.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-210, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

23.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

24.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-414, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

25.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-101, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

26.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69A-4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

27.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

28.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

29.

Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

30.

Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-51, 53, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-66, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-73, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

35.

Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

36.

Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-111, 112, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

37.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-113, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 57-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

39.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

40.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-5, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

43.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Tukuma ielā 12-6, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

44.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-118, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

47.

Par būvju nojaukšanu Durbes ielā 25, Jūrmalā

48.

Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 91, Jūrmalā

49.

Par būves nojaukšanu Kuģu ielā 3, Jūrmalā

50.

Par būves nojaukšanu Meža prospektā 48, Jūrmalā

51.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

52.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Asaru prospektā 49, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

53.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalīšanas apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 48/50, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

54.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Grāvju ielā 22, Jūrmalā, un Vasaras ielā 23, Jūrmalā

55.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

56.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielais prospekts 20, Jūrmalā, un Lielais prospekts 20A, Jūrmalā

57.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Piltenes ielā 28, Jūrmalā, Piltenes ielā 32, Jūrmalā, Piltenes ielā 36, Jūrmalā un adreses likvidēšanu

58.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Jūrmalā

59.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.590 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” atcelšanu

60.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā

61.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā apstiprināšanu

62.

Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu

63.

Par 2016.gada 27.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1799 pagarināšanu

64.

Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu ielā 2, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rotas ielā 26, Jūrmalā

67.

Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu

68.

Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu

69.

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

70.

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

71.

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

72.

Par zemesgabala Skolas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai

73.

Par pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupām piekrītošajām zemesgabala domājamām daļām

74.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Skolas ielā 32, Jūrmalā, atsavināšanu

75.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.430 „Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130m2 platībā nomu”

76.

Par piekrišanu telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanai bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām

2. Par atļauju amatu savienošanai (lēmums Nr.451)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” (lēmums Nr.451)

Ziņotājs:

L.Rokjāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”.

4. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu (lēmums Nr.453)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.454)

Ziņotājs:

I.Dzene

Izsakās:

U.Kronblūms izsaka priekšlikumu darbiniekus, kuri administrēs sodus par iebraukšanu bez caurlaidēm, pieņemt uz laiku, ņemot vērā to, ka iebraukšanas maksa ir noteikta tikai uz sezonu, un to, ka nākamajā sezonā iespējams šādu pārkāpumu būs mazāk.

D.Beitnere-Le Galla izsakās, ka tiek iekasēta iebraukšanas maksa, bet netiek domāts par stāvvietu nodrošināšanu, īpaši vasaras sezonā.

R.Parasigs-Parasiņš izsakās, ka, izveidojot vairākas papildu darba vietas, notiek pašvaldības budžeta izšķērdēšana. Uzskata, ka ir jādomā par sodu administrēšanas sistēmas elektronizēšanu. Aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

G.Grūba atbalsta papildu darba vietu izveidošanu, kas nepieciešamas sodu par iebraukšanu bez caurlaidēm administrēšanai, uzskatot, ka šobrīd to ir iespējams veikt tikai manuāli un pilnībā to elektronizēt nevar. Taču atbalsta deputātu izteiktos priekšlikumus par šo darbinieku pieņemšanu uz laiku, kā arī par sistēmas elektronizēšanu.

L.Loskutova izsakās, ka priekšlikums par sistēmas elektronizēšanu ir atbalstāms, taču šodien šis jautājums nav sagatavots un par to lemt nevar.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.20)

Ziņotājs:

I.Dzene ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, nolikuma projektā ir nepieciešams svītrot 3.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

7. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” (saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņotājs:

A .Lindermane ziņo, ka, saskaņā ar Attīstības un vides jautājumu komitejā lemto un VARAM atzinumu, saistošo noteikumu projektā ir nepieciešams veikt šādas izmaiņas:

· 2.punktu izteikt šādā redakcijā: „Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nodokli netiek apliktas. Citiem nodokļa objektiem, kas nav minēti šajos saistošajos noteikumos, piemēro likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās nodokļa likmes”;

· svītrot 11.punktu un ar protokollēmumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra saistošos noteikumus Nr.28 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”;

· paskaidrojuma raksta 1.punkta 1.rindkopā tekstu aiz vārda: „atbilstoši” papildināt ar vārdu: „ visiem”;

· paskaidrojuma raksta 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

„ Šo noteikumu 4.punktā noteiktā likme tiks piemērota īpašumiem, kas tiks klasificēti šajā punktā noteiktajā kategorijā saskaņā ar speciālajiem normatīvajiem aktiem”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar redakcionāliem precizējumiem („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, , D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

1. Pieņemt saistošos noteikumus „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”.

2.Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra saistošos noteikumus Nr.28 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.30)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Izsakās:

U.Kronblūms izsaka priekšlikumu šo saistošo noteikumu 1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„ Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par zemes īpašumiem vai tā daļām piešķir nodokļa maksātājam - fiziskai personai, kurš deklarējis pamata dzīves vietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā pirmstaksācijas gadā (līdz 31.decembrim) 90% apmērā. Atvieglojums neattiecas uz zemes īpašumu, uz kura atrodas būve, kuras lietošanas veids saskaņā ar noteikumiem par būvju klasifikāciju ir viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas””.

Jo šobrīd veidojas situācija, ka fiziskas personas, kuru īpašumā ir viesnīcas un tam līdzīga lietojuma ēkas vai to daļas, var saņemt nodokļu atvieglojumus, nenodrošinot viesu izmitināšanu. Aicina deputātus atbalstīt šo priekšlikumu.

G.Truksnis izsakās, ka neatbalsta U.Kronblūma priekšlikumu un aicina arī pārējos deputātus to neatbalstīt, jo uzticas domes speciālistu sagatavotajam saistošo noteikumu projektam. Aicina deputātus vispirms balsot par U.Kronblūma priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par U.Kronblūma priekšlikumu („par” – 6 (M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs)), U.Kronblūma priekšlikums tiek noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 2 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla)), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

G.Grūba uzskata, ka tā ir slikta pārvaldība, ja domes priekšsēdētājs aicina neatbalstīt opozīcijas deputātu priekšlikumu.

U.Kronblūms uzskata, ka šādā veidā apzināti un mērķtiecīgi jau gadiem ilgi tiek atbalstīta likuma pārkāpšana par to, ka minētās būves tiek izmantotas pretēji to paredzētajam lietošanas mērķim.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam, kā arī aicina deputātus atbalstīt šodien papildu sagatavotos šādus budžeta grozījumus :

· P.I.I. „Saulīte” slimības pabalsta izmaksai darbiniekiem;

· piešķirt papildu līdzekļus Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram EUR 1893 apmērā, sakarā ar pārēju uz jaunām telpām.

Izsakās:

D.Beitnere-Le Galla izsaka priekšlikumu par katru nosaukto papildinājumu balsot atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par grozījumiem P.I.I. „Saulīte” apstiprinātajā tāmē slimības pabalstu izmaksai („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

atbalstīt grozījumus P.I.I. „Saulīte” apstiprinātajā tāmē slimības pabalstu izmaksai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu līdzekļu piešķiršanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram EUR 1893 apmērā jauno telpu aprīkojumam („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

atbalstīt papildu līdzekļu piešķiršanu Jūrmalas Bērnu un interešu centram EUR 1893 apmērā jauno telpu aprīkojumam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”.

10. Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.455)

Ziņotājs:

G.Ušpele ziņo, ka, saskaņā ar Attīstības un vides jautājumu ārkārtas komitejā lemto, ir nepieciešams veikt precizējumu Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam aktivitātē “P.1.1.2. Līdzfinansējuma projektu konkurss inovatīvu, radošu tūrisma produktu izveides veicināšanai” 2018.gadā, piešķirot 20 000 EUR no 2019.gadā ieplānotajiem 50 000 EUR.

Izsakās:

G.Grūba izsakās, ka atbalsta Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu, taču izsaka priekšlikumu atsevišķi balsot par tajā paredzēto slidotavu izveidi EUR 242 000 apmērā, jo, pirmkārt, tas ir saistīts ar lielu naudas izlietojumu, otrkārt, izveidojot slidotavu tiks slēgta autostāvvieta, lai gan autostāvvietu trūkums pilsētā ir katastrofāls, īpaši brīvdienās un svētku dienās. Neuzskata, ka izveidojot slidotavas, pilsētā būs vairāk tūristu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Grūbas priekšlikumu („par” – 5 (M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 9 (Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, D.Beitnere-Le Galla)), nolemj:

G.Grūbas priekšlikums tiek noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 2 (U.Kronblūms, G.Grūba)), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu.

G.Grūba – nav atbalstījis Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu tikai tāpēc, ka tajā ir paredzēta slidotavu izveide, kas nav atbalstāma divu iemeslu dēļ - pirmkārt, nesamērīgi lielas naudas izmaksas to izveidei, neskatoties, ka citiem mērķiem tas ir vairāk nepieciešams un, otrkārt, tiks slēgta autostāvvieta, neskatoties uz to, ka to skaits pilsētā ir ļoti ierobežots.

D.Beitnere-Le Galla – atbalsta G.Grūbas viedokli, jo arī pati ilgi ir bijusi pret slidotavas izveides idejai. Tomēr šodien Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna apstiprināšanu ir atbalstījusi, jo novērtē ieguldīto darbu tā izstrādē, kā arī lai atbalstītu Jūrmalas uzņēmējus un padarītu pilsētu pievilcīgu tūristiem arī ziemas periodā.

11. Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu īstenošanā (lēmums Nr.456)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu īstenošanā.

12. Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta „Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” īstenošanu (lēmums Nr.457)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta „Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” īstenošanu.

13. Saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus” (saistošie noteikumi Nr.32)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus „Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus”.

14. Saistošie noteikumi „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”.

15. Par dalību „Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) aktivitātes „WiFi4E/Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” atklātā projektu konkursā” (lēmums Nr.458)

Ziņotājs:

M.Riksis

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, jo tas pašvaldībai izmaksās EUR 48 000 no nodokļu maksātāju naudas un to daļēji var traktēt, kā politisko solījumu izpildi no pašvaldības budžeta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, G.Grūba), „pret” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – 3 (Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms)), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību „Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) aktivitātes „WiFi4E/Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” atklātā projektu konkursā”.

G.Grūba – ir atbalstījis sagatavoto lēmumprojektu, neskatoties uz deputātu aicinājumu to neatbalstīt. No domes priekšsēdētāja izteiktā izriet, ka domes priekšsēdētājs un viņa partija nepilda savu vēlēšanu solījumu.

A.Čuda aicina kolēģus neieciklēties uz vēlēšanu solījumiem, bet vērtēt šo lēmumu pēc būtības, norādot, ka bezvada internets tiks nodrošināts tikai atsevišķos punktos, tādēļ tam paredzētais naudas izlietojums zināmā mērā ir apšaubāms.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.459)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”.

17. Par sporta kluba līdzfinansēšanu (lēmums Nr.460)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Izsakās:

U.Kronblūms jautā, cik lielā apmērā pašvaldība šogad jau ir finansējusi basketbola komandu?

J.Rāfelds atbild, ka pašvaldības finansējums tiek piešķirts basketbola sezonā, nevis kārtēja budžeta gadā. 2016./2017.gada sezonā bija komanda „Jūrmala/Fēnikss”, taču finansiālu iemeslu dēļ šī komanda vairs nestartē. Līdz ar to ir izveidots jauns klubs, kuram jaunajā sezonā tiek piešķirts lēmumprojektā minētais līdzfinansējums.

U.Kronblūms ierosina turpmāk lēmumprojekta nosaukumā norādīt konkrēto sporta kluba vai biedrību. Jautā, vai, piešķirot pašvaldības finansējumu šim klubam, ir paredzēta šī kluba sadarbība ar Jūrmalas sporta skolas audzēkņiem par to iesaistīšanu kluba treniņos un labāko Jūrmalas sporta skolas basketbolistu paaicināšanu komandā?

J.Rāfelds atbild, ka jau šobrīd klubs veido treniņu procesus kopā ar Jūrmalas sporta skolas vecākajām grupām, no kurām 2 spēlētāji ir iekļauti kluba komandā un piedalās sacensībās, kā arī tiek domāts par sadarbības līguma projektu par dažādiem pasākumiem un aktivitātēm, kas veicinātu Jūrmalas sporta skolas audzēkņu iekļaušanos kluba darbībā.

U.Kronblūms lūdz J.Rāfeldu informēt deputātus par minētā sadarbības līguma projekta izstrādi.

R.Parasigs-Parasiņš jautā Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas vadītājai I.Kausiniecei, kā turpmāk tiek plānota šī kluba finansēšana, ņemot vērā normatīvajos aktos par klubu un biedrību finansēšanu noteiktos ierobežojumus konkrētam periodam?

I.Kausiniece atbild, ka šis būs pirmais pašvaldības finansējums šim klubam, savukārt, pēc de minimis noteikumiem, nākamajā sezonā pašvaldība varēs piešķirt 60 000 EUR.

D.Beitnere-Le Galla uzskata, ka pašvaldība ļoti daudz novirza finansējumu sportam, bet tai pašā laikā netiek atbalstīta, piemēram, grāmatas izdošana. Uzskata, ka tas ir ļoti dārgs projekts un, ka pašvaldība šos līdzekļus varētu izlietot daudz saprātīgākām mērķim pilsētas iedzīvotāju interešu labā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms), „pret” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – 1 (G.Grūba), J.Lediņš nebalso), nolemj:

pieņemt lēmumu par sporta kluba līdzfinansēšanu.

G.Grūba - balsojumā atturējās, jo uzskata, ka pie sagatavotā lēmumprojekta ir nepietiekama informācija, lai izvērtētu cik šis lēmumprojekts ir pamatots.

U.Kronblūms – atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu, uzticoties ziņotājam, ka tiks noslēgts sadarbības līgums starp Jūrmalas sporta skolu un šo klubu, garantējot sporta skolas labākajiem basketbolistiem dalību šajā klubā.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.112 „Par Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu (lēmums Nr.461)

Ziņotājs:

A.Bukins

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.112 „Par Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu.

19. Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.462)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem.

20. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” noslēgumu (lēmums Nr.463)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” noslēgumu.

21. Par atļauju Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) (lēmums Nr.464)

Ziņotājs:

K.Andersone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par atļauju Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” pieņemt ziedojumu (dāvinājumu).

22. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-210, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.465)

23. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.466)

24. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-414, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.467)

25. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-101 Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.468)

26. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69A-4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.469)

27. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.470)

28. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.471)

29. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.472)

30. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-51, 53, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.473)

31. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.474)

32. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-66, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.475)

33. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-73, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.476)

34. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.477)

35. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.478)

36 . Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-111, 112, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.479)

37. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-113, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.480)

38. Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 57-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.481)

39. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.482)

40. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-5, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.483)

41. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.484)

42. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmumsNr.485)

43. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Tukuma ielā 12-6, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.486)

44. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.487)

45. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.488)

46. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-118, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.489)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska ziņo, ka, saskaņā ar Transporta un mājokļu jautājumu komitejā lemto, lēmumprojektā par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu ir nepieciešams veikt šādus precizējumus:

· Papildināt konstatējošās daļas 2.rindkopu ar tekstu:

„2016.gada 12.septembrī tika noslēgta Vienošanās Nr.1.2-16.2.2/1212 par Dzīvojamās telpas īres līguma Nr.155 spēka zaudēšanu un grozījumiem Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.153 (turpmāk – Līgums), ka pārvaldnieks nodod un īrnieks pieņem Dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā”.

· Lēmuma 1.punktā vārdus „noslēgtos līgumus” aizstāt ar vārdiem „noslēgto līgumu”.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem un nosauktajiem precizējumiem („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-210, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-414, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-101 Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69A-4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

6. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu.

7. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu.

8. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu.

9. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-51, 53, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu.

10. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu.

11. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-66, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu.

12. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-73, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu.

13. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu.

14. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu.

15. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-111, 112, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

16. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-113, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

17. Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 57-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

18. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

19. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-5, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

20. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

21. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

22. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Tukuma ielā 12-6, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

23. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

24. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

25. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-118, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu.

47. Par būvju nojaukšanu Durbes ielā 25, Jūrmalā (lēmums Nr.490)

48. Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 91, Jūrmalā (lēmums Nr.491)

49. Par būves nojaukšanu Kuģu ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.492)

50. Par būves nojaukšanu Meža prospektā 48, Jūrmalā (lēmums Nr.493)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par būvju nojaukšanu Durbes ielā 25, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 91, Jūrmalā.

3. Par būves nojaukšanu Kuģu ielā 3, Jūrmalā.

4. Par būves nojaukšanu Meža prospektā 48, Jūrmalā

51. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.494)

52. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Asaru prospektā 49, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.495)

53. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalīšanas apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 48/50, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.496)

54. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Grāvju ielā 22, Jūrmalā, un Vasaras ielā 23, Jūrmalā (lēmums Nr.497)

55. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.498)

56. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielais prospekts 20, Jūrmalā, un Lielais prospekts 20A, Jūrmalā (lēmums Nr.499)

57. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Piltenes ielā 28, Jūrmalā, Piltenes ielā 32, Jūrmalā, Piltenes ielā 36, Jūrmalā un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.500)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Asaru prospektā 49, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalīšanas apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 48/50, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

4. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Grāvju ielā 22, Jūrmalā, un Vasaras ielā 23, Jūrmalā.

5. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

6. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielais prospekts 20, Jūrmalā, un Lielais prospekts 20A, Jūrmalā.

7. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Piltenes ielā 28, Jūrmalā, Piltenes ielā 32, Jūrmalā, Piltenes ielā 36, Jūrmalā un adreses likvidēšanu.

58. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Jūrmalā (lēmums Nr.501)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Jūrmalā.

59. Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.590 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” atcelšanu (lēmums Nr.502 )

60. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā (lēmums Nr.503)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Grūba jautā, vai, šajā gadījumā, atļaujot pludmalē izvietot īslaicīgās būves, pēc kāda laika tās varētu kļūt par pastāvīgām, fundamentālām būvēm?

V.Zvejniece atbild, ka tam nav nekāda pamata, ņemot vērā pludmales juridisko statusu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), „pret” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.590 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” atcelšanu.

2. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā.

G.Grūba – balsojis par sagatavotajiem lēmumprojektiem, jo šobrīd par tiem no juridiskā viedokļa iebilst nevar, tomēr detālplānojuma grozījumi tiks vērtēti pēc būtības.

61. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.504)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Grūba - pabalsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalīsies, jo negrib iesaistīties shēmās, kas šī detālplānojuma projektu izstrādē pastāv.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda) „pret” –nav, „atturas” – 3 (D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), G.Grūba nebalso), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā apstiprināšanu.

G.Grūba - balsojumā nepiedalījās, jo neatbalsta iespējamās provokatīvās shēmas.

62. Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.505)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), „pret” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu.

63. Par 2016.gada 27.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1799 pagarināšanu (lēmums Nr.506)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms iebilst, ka lēmumprojekta nosaukumā nav norādīta zemesgabala adrese.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), „pret” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – 2 (U.Kronblūms, G.Grūba)), nolemj:

pieņemt lēmumu par 2016.gada 27.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1799 pagarināšanu.

64. Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.507)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Grūba)), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu.

65. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.508)

66. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rotas ielā 26, Jūrmalā (lēmums Nr.509)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu ielā 2, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rotas ielā 26, Jūrmalā.

67. Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu (lēmums Nr.510)

68. Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu (lēmums Nr.511)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu.

2. Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu.

69. Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.512)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms uzskata, ka šis zemesgabals atrodas pietiekami pievilcīgā vietā, tas nav apbūvēts, līdz ar to pašvaldībai nevajadzētu par katru cenu no tā atbrīvoties, bet šo un līdzīgus zemesgabalus atstāt pašvaldības īpašumā līdz laikam, kad tos varētu pārdot, iespējams, par daudz lielāku cenu, kā arī šī un līdzīgu zemesgabalu novērtēšanai pieaicināt nekustamo īpašumu vērtētājus, kurus atzīst lielās auditoru kompānijas.

G.Grūba uzskata, ka ir neracionāls lēmums nodot šo zemesgabalu otrajai izsolei. Viņaprāt, šī zemesgabala atsavināšana ir jāatliek līdz laikam, kad būs lielāks nekustamā īpašuma pieprasījums un augstāka cena.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), „pret” – 3 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

G.Grūba ir balsojis „pret”, jo uzskata, ka zemesgabalu nododot otrajai izsolei, tā cena tiek samazināta un pašvaldība neiegūst maksimālo šī zemesgabala cenu.

70. Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.513)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), „pret” – 1 (G.Grūba), „atturas” – 2 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla)), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

G.Grūba ir balsojis „pret”, jo uzskata, ka zemesgabalu nododot otrajai izsolei, tā cena tiek samazināta un pašvaldība neiegūst maksimālo šī zemesgabala cenu.

71. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.514)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

G.Grūba uzskata, ka zemesgabalu nododot trešajai izsolei, tā cena tiek samazināta un pašvaldība neiegūst maksimālo šī zemesgabala cenu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), „pret” – 3 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

72. Par zemesgabala Skolas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.515)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – 2 (D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba)), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Skolas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai.

73. Par pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupām piekrītošajām zemesgabala domājamām daļām (lēmums Nr.516)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Grūba)), nolemj:

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupām piekrītošajām zemesgabala domājamām daļām.

74. Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Skolas ielā 32, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.517)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Grūba)), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Skolas ielā 32, Jūrmalā, atsavināšanu.

75. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.430 „Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130m2 platībā nomu” (lēmums Nr.518)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms), „pret” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – 1 (G.Grūba)), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.430 „Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130m2 platībā nomu”.

76. Par piekrišanu telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanai bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām (lēmums Nr.519)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par piekrišanu telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanai bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām.

Sēde slēgta plkst.13.00

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2017.gada 23.novembrī plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2017.gada 2.novembris


Lejupielāde: DOC un PDF