Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 17.februāra 8.nolikumu

2017.gada 23.novembrīNr. 26

protokols Nr. 19, 27. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.25
„Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.25 „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums” šādu grozījumu:

Papildināt ar 8.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.17. uzturēt un kontrolēt pašvaldības nodevas iekasēšanas sistēmu „Par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.”

2. Grozījums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe