Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr.19

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.10

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja vietniece

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Andris Čuda, Guntis Grūba, Rolands Parasigs-Parasiņš, Uldis Kronblūms, Ņikita Ņikiforovs (nepiedalās no plkst.13.05-13.10), Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla

Nepiedalās deputāti:

Gatis Truksnis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Sandra Brauere

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja vietniece

Ieva Gulbe

Tūrisma nodaļas vadītāja

Gunta Ušpele

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

Mārtiņš Rikšis

Kultūras nodaļas eksperte kultūras projektu jautājumos

Kristīne Zelicka

Kultūras nodaļas vecākā referente

Dace Liepiņa

Sporta servisa centra projektu direktors

Kristīne Martinsone

Sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

Sākumskolas “Atvase” direktore

Mirdza Vīnberga

Vaivaru pamatskolas logopēde, projektu vadītāja

Marija Skerškāne

Bērnu un jauniešu interešu centra jaunatnes lietu speciāliste

Līva Karlsone

Pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

3.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

4.

Par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē”

5.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

6.

Par papildus pasākumu realizāciju un monitoringa perioda pagarināšanu projektam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”

7.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

8.

Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums

9.

Projektu konkursa “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

10.

Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2.pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 “Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

13.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmuma Nr.742 “Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu

14.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes “KA219- Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” īstenošanu

15.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta “Exploring Nature and Environmetal Issues” (Dabas un vides problēmu izpēte) noslēgumu

16.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekta “Kafija ar politiķiem Jūrmalā” īstenošanu

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

18.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

19.

Par dzīvojamās telpas Skolas iela 44-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

20.

Par dzīvojamās telpas Skolas iela 44-53, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

21.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

22.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5-16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

23.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-30, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

24.

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

25.

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

27.

Grozījums Jūrmalas pilsētas 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

28.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.25 “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikumā Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

31.

Par Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu

32.

Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums

33.

Par Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas sastāvu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 20, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

35.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā

36.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101 daļai – pludmales nogabalam no Piestātnes ielas līdz Madona ielai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un  Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu

43.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.502 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Peldu ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu”

44.

Par nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

45.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.1 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

46.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.2 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

47.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.3 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

48.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

49.

Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

50.

Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

51.

Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS "Tiesu nama aģentūra"

52.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”

53.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Pumpuri 1807, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” valdījumā

55.

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” valdījumā

56.

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” valdījumā

57.

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” valdījumā

58.

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” valdījumā

59.

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” valdījumā

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

R.Parasigs-Parasiņš – ierosina domes sēdē apspriest jautājumu par karoga masta demontāžu Valteros.

U.Kronblūms ierosina domes sēdes beigās apspriest R.Parasiga-Parasiņa ierosināto jautājumu un arī jautājumu par bezdarbību Vikingu ielā Stirnuraga uzbēršanā.

G.Grūba izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā kā pēdējo jautājumu iekļaut jautājumu “citi jautājumi”, kur tiktu izskatīti gan iepriekš deputātu ierosinātie jautājumi, gan arī sākumskolas “Atvase” un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēnu vecāku kolektīvais iesniegums par sporta halli, kā arī jautājums par domes opozīcijas deputātu informācijas pieprasījumu.

R.Sproģe informē, ka, lai domes sēdes darba kārtībā iekļautu ierosināto jautājumu, ir nepieciešams balsojums ar vismaz 2/3 klātesošo deputātu atbalstu. Aicina deputātus balsot par priekšlikumu sēdes darba kārtības beigās iekļaut jautājumu “Citi jautājumi”.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu sēdes darba kārtības beigās iekļaut jautājumu “citi jautājumi” („par” – 6 (M.Stulpiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova)), priekšlikums tika noraidīts.

G.Grūba uzskata, ka šie jautājumi ir ļoti aktuāli, un secina, ka domes pozīcija nevēlas sadarboties ar domes opozīciju, lai kopīgi risinātu jūrmalniekiem svarīgus jautājumus, tādejādi, pozīcijai parādot savu attieksmi gan pret sabiedrību, gan pret opozīcijas deputātiem.

L.Loskutova uzskata, ka šobrīd nevar balsot par jautājumiem, kas nav sagatavoti.

D.Beitnere-Le Galla izsakās, ka, tādējādi, tiek demontēta demokrātija, deputātiem liedzot saņemt informāciju. Uzskata, ka, ja šobrīd šie jautājumi ir aktuāli, par tiem ir jādiskutē.

R.Sproģe ierosina deputātu interesējušos jautājumus apspriest pēc domes sēdes.

R.Sproģe no sēdes darba kārtības noņem jautājumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms)), nolemj:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

3.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

4.

Par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē”

5.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

6.

Par papildus pasākumu realizāciju un monitoringa perioda pagarināšanu projektam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”

7.

Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums

8.

Projektu konkursa “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

9.

Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2.pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 “Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

12.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmuma Nr.742 “Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu

13.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes “KA219- Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” īstenošanu

14.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta “Exploring Nature and Environmetal Issues” (Dabas un vides problēmu izpēte) noslēgumu

15.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekta “Kafija ar politiķiem Jūrmalā” īstenošanu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

17.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

18.

Par dzīvojamās telpas Skolas iela 44-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

19.

Par dzīvojamās telpas Skolas iela 44-53, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

20.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

21.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5-16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

22.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-30, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

23.

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

24.

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

26.

Grozījums Jūrmalas pilsētas 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

27.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.25 “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikumā Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

30.

Par Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu

31.

Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums

32.

Par Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas sastāvu

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 20, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

34.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā

35.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101 daļai – pludmales nogabalam no Piestātnes ielas līdz Madona ielai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un  Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu

42.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.502 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Peldu ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu”

43.

Par nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

44.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.1 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

45.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.2 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

46.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.3 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

47.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

48.

Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

49.

Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

50.

Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS "Tiesu nama aģentūra"

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”

52.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Pumpuri 1807, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” valdījumā

54.

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” valdījumā

55.

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” valdījumā

56.

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” valdījumā

57.

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” valdījumā

58.

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” valdījumā

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.34 )

Ziņotājs:

A.Lindermane ziņo, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts precizēts saistošo noteikumu projekts ar papildinājumiem 5. un 7.punktā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, M.Stulpiņš)), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā” (lēmums Nr.520 )

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”.

4. Par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē” (lēmums Nr.521)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē”.

5. Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.522 )

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)), nolemj:

pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

6. Par papildu pasākumu realizāciju un monitoringa perioda pagarināšanu projektam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” (lēmums Nr.523)

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par papildu pasākumu realizāciju un monitoringa perioda pagarināšanu projektam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”.

7. Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums (nolikums Nr.21)

Ziņotājs:

D.Liepiņa

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, , M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikumu.

8. Projektu konkursa “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums (nolikums Nr.22)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt projektu konkursa “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikumu.

9. Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2.pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā (lēmums Nr.524)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2.pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā” (lēmums Nr.525)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 “Jūrmalas Sporta skolas nolikums” (nolikums Nr.23)

Ziņotājs:

S.Bērziņš

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 “Jūrmalas Sporta skolas nolikums”.

12. Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmuma Nr.742 “Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.526)

Ziņotājs:

M.Vīnberga

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmuma Nr.742 “Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu.

13. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes “KA219- Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” īstenošanu (lēmums Nr.527)

Ziņotājs:

M.Skerškāne

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes “KA219- Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” īstenošanu.

14. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta “Exploring Nature and Environmetal Issues” (Dabas un vides problēmu izpēte) noslēgumu (lēmums Nr.528)

Ziņotājs:

Z.Tarasenko

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta “Exploring Nature and Environmetal Issues” (Dabas un vides problēmu izpēte) noslēgumu.

15. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekta “Kafija ar politiķiem Jūrmalā” īstenošanu (lēmums Nr.529)

Ziņotājs:

L.Karlsone

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekta “Kafija ar politiķiem Jūrmalā” īstenošanu.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” (nolikums Nr.24)

Ziņotājs:

K.Martinsone ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta nolikuma projekta redakcija.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par nolikuma projekta precizēto redakciju („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”.

17. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.530)

18. Par dzīvojamās telpas Skolas iela 44-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.531)

19. Par dzīvojamās telpas Skolas iela 44-53, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.532)

20. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.533)

21. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5-16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.534)

22. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-30, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.535)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Skolas iela 44-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Skolas iela 44-53, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5-16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

6. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-30, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

23. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr.35)

24. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr.36)

Ziņotājs:

E.Venters

Izsakās:

D.Beitnere-Le Galla ierosina pilsētā vairāk nodrošināt brīvi pieejamos ūdens krānus.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektiem („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus:

1. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

2. Par Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņotājs:

I.Gulbe

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

26. Grozījums Jūrmalas pilsētas 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.25 )

Ziņotājs:

I.Gulbe

I.Kalvāne

Izsakās:

D.Beitnere-Le Galla izsakās, ka tuvāk iepazīstoties ar jautājumu par personu datu aizsardzību, uzskata, ka juristu vadībā tiek “dekonstruēta” demokrātija, tāpēc balsos pret sagatavoto nolikuma projektu un aicina arī deputātus to neatbalstīt.

E.Krivcova atbalsta ES noteiktās regulas attiecībā uz personu datu aizsardzību un to, ka pašvaldība iesaistās šajā procesā. Balsos par sagatavoto nolikuma projektu.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova), „pret” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – 5 (R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, A.Čuda)), nolemj:

pieņemt nolikumu par Jūrmalas pilsētas 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”.

27. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.25 “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.26)

Ziņotājs:

M.Rikšis

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.25 “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums”.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikumā Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums” (nolikums Nr.27)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikumā Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.536)

Ziņotājs:

M.Dzene ziņo, ka lēmuma projekta 2.punktu ir nepieciešams izteikt šādā redakcijā:

“ Izteikt Lēmuma 1. - 23.pielikumu un 25. - 42.pielikumu, izņemot 33.pielikumu, jaunā redakcijā atbilstoši šī lēmuma 1.- 40.pielikumam”.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizēto redakciju („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

30. Par Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu (lēmums Nr.537)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu.

31. Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums (nolikums Nr.28)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms ierosina pašvaldības mājas lapā publicēt iesniegtos priekšlikumus par b ūvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanu.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par nolikumu projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), „pret” – 1 (G.Grūba), „atturas” – 2 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla)), nolemj:

pieņemt Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikumu.

G.Grūba – balsoja “pret”, jo saskata, ka tiek veidota tiesību kolīzija, kas ir pretrunīga. Viņaprāt, nevar ar administratīvo aktu mainīt tiesību aktu, šajā gadījumā, saistošos noteikumus. Uzskata, ka kultūrvēsturiskās vērtības ir apspriežamas iesaistot sabiedrību, tāpēc neatbalstīja sagatavoto nolikuma projektu, vienlaikus uzskatot, ka šādai komisijai ir jābūt.

32. Par Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas sastāvu

(lēmums Nr.538)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas sastāvu.

33. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 20, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.539)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 20, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

34. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā

(lēmums Nr.540)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā.

35. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā (lēmums Nr.541)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā.

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.542)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

37. Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

(lēmums Nr.543)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms aicina deputātus neatbalstīt lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, bet aicina pašvaldību pašai iesniegt lokālplānojumu, ar kuru zemesgabalam 4.līnija 1A tiktu atgriezta “Dabas pamatnes teritorija”.

G.Grūba lūdz ieprotokolēt V.Zvejnieces teikto par to, ka bijušie šo zemesgabalu īpašnieki sertifikātu veidā ir saņēmuši kompensāciju par nojauktajām vēsturiskajām ēkām. Izsakās, ka šobrīd šī teritorija ir boreālie meži un mežainās piejūras kāpas, kurā gan zemesgabala īpašnieki, gan arī valsts vēlas mainīt teritorijas zonējumu. Uz šo teritoriju attiecas gan Aizsargjoslu likums, gan tiesu, arī Satversmes tiesas judikatūra. Vadoties no tiesību normas, jebkāda veida apbūve aizsargjoslās ir aizliegta, paredzot atsevišķus izņēmumus. Administratīvā apgabala tiesa sprieduma lietā 12.03.2008. Nr.A42147904 ir pateikusi, ka Aizsarglikuma normas mērķis ir stingri ierobežot krasta kāpu aizsargjoslas apbūvi, pieļaujot atsevišķus izņēmumus. Taču tas nav attiecināms šajā gadījumā. Uzskata, ka lēmuma projekts nav pietiekami sagatavots un nav pievienota informācija par vēsturisko apbūvi. Šajā teritorijā ir trīssimtgadīgas priedes, kuras ir aizsargājamas, kā arī un priežu sveķotāja koksngrauzis, kas varētu būt par pamatu mikrolieguma ierosināšanai. Atsaucoties uz Augstākas tiesas 05.03.2015 spriedumu Nr.SKA22, ir konkrēti norādīts, ka Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla ir noteikta ņemot vērā vides aizsardzības mērķi un tajā esošo objektu. Uzskata, ka viss iepriekš minētais attiecas uz šo teritoriju. Ja šis lokālplānojums tika pieņemts, tad gan Jūrmalas aizsardzības biedrība, gan pats personīgi vērsīsies Satversmes tiesā, kā arī vēlāk apstrīdēs izdoto būvatļauju. Lūdz Pilsētplānošanas nodaļu par to informēt zemesgabalu īpašnieku.

E.Krivcova izsakās, ka ir zināmas bažas par to, kas tiks īstenots ar šo lokālplānojumu, tomēr to varēs izvērtēt pie lokālplānojuma apstiprināšanas, tādēļ šodien balsos par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova), „pret” – 6 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu.

G.Grūba – balsoja “pret”, jo uzskata, ka pašvaldībai nav tiesību pakļauties atsevišķu cilvēku privātajām interesēm un nav arī skaidrs, kāpēc sākotnēji Attīstības un vides jautājumu komitejā šis jautājums netika atbalstīts, bet sasaucot Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēdi, tika nolemts šo jautājumu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domes sēdē. Šī lēmuma būtība liecina par sliktu pārvaldību un šauru interešu ievērošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, tā ir absurda un, iespējams, arī prettiesiska.

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101 daļai – pludmales nogabalam no Piestātnes ielas līdz Madona ielai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.544)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Grūba atbalstīs sagatavoto lēmumprojektu, lai gan uzskata, ka šis lēmumprojekts pēc būtības ir viena no Jūrmala pilsētas domes izstrādātajām shēmām kā kaut ko nelikumīgu padarīt par likumīgu, kas ir pretēji tiesību normām. Nav arī skaidrs, kāpēc netika izstrādāts detālplānojums pirms pagaidu būvju uzstādīšanas? Iespējams, ka arī šo lēmumu Jūrmalas aizsardzības biedrība apstrīdēs.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101 daļai – pludmales nogabalam no Piestātnes ielas līdz Madona ielai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

G.Grūba balsoja “par” sagatavoto lēmumu, jo detālplānojums tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.

39. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.545)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

40. Par detālplānojuma zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.546)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

41. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.547)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, G.Grūba), „pret” – 2 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu.

42. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.502 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Peldu ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu”

(lēmums Nr.548)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.502 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Peldu ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu”.

Iziet Ņ.Ņikiforovs.

43. Par nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.549)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla) Ņ.Ņikiforovs izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

44. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.1 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.550)

45. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.2 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.551)

46. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.3 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.552)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ņ.Ņikiforovs izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.1 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.2 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

3. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.3 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

47. Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.553)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ņ.Ņikiforovs izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

Ienāk Ņ.Ņikiforovs.

48. Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.554)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

49. Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.555)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

50. Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS "Tiesu nama aģentūra" (lēmums Nr.556)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS "Tiesu nama aģentūra".

51. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” (nolikums Nr.29)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”.

52. Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Pumpuri 1807, Jūrmalā (lēmums Nr.557)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolemj:

pieņemt lēmumu par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Pumpuri 1807, Jūrmalā.

53. Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” valdījumā (lēmums Nr.558)

54. Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” valdījumā (lēmums Nr.559)

55. Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” valdījumā (lēmums Nr.560)

56. Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” valdījumā (lēmums Nr.561)

57. Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” valdījumā (lēmums Nr.562)

58. Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” valdījumā (lēmums Nr.563)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” valdījumā.

2. Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” valdījumā.

3. Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” valdījumā.

4. Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” valdījumā.

5. Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” valdījumā.

6. Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” valdījumā.

Sēde slēgta plkst.13.15

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2017.gada 14.decembrī plkst.11.00

Sēdes vadītāja

R.Sproģe

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2017.gada 29.novembris


Lejupielāde: DOC un PDF