Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 456

protokols Nr. 18, 11. punkts

Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansētā pasākuma “Latvijas starptautiskās konkurētspējas
veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu īstenošanā

Ievērojot 2016.gada 24.maijā starp Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēgto Līgumu par atbalsta saņemšanu pašvaldībām, plānošanas reģioniem, ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu Nr.SKV-TL-2016/10, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam aktivitāti P 1.9.6. „Dalība tūrisma izstādēs/gadatirgos augsti prioritāros mērķa tirgos, t.sk. Latvijā un MICE”, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam vidēja termiņa mērķa M1 “Kūrorts un tikšanās vieta” prioritātes P1.9. “Kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana” rīcības virziena R1.9.1.”Jūrmalas kā kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana” aktivitāti Nr.47 “Konferenču un citu pasākumu komplekso piedāvājumu sagatavošana un popularizēšana”, Nr.48 “Esošo un jaunu starptautisku kultūras un tikšanās pasākumu iniciēšana un īstenošana”, Nr.49 “Jūrmalas kā konferenču un tikšanās vietas popularizēšana nozares speciālistu vidē”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 18.oktobra Tūrisma un kūrortoloģijas komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-37/8 un 24.oktobra Finanšu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-29/3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot tūrismu veicinošas aktivitātes 2018.gadā, piedaloties indikatīvi 6 ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs pasākuma “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”, identifikācijas Nr.3.2.1.2/16/I/002, ietvaros (turpmāk – Projekts).

2. Noteikt Projekta 2018.gada aktivitāšu mērķi - veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt 2018.gada Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm, lai veicinātu darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā.

3. Noteikt Projekta 2018.gada aktivitāšu ieguvumu – Jūrmalas pilsētas kūrorta reklāma un popularizēšana mērķa tirgos, saņemot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu Jūrmalas pilsētas pašvaldības izdevumiem tūrisma mārketinga aktivitāšu īstenošanai.

4. Noteikt Projekta 2018.gada aktivitāšu īstenošanas laiku no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim (12 mēneši).

5. Noteikt Projekta 2018.gada aktivitāšu kopējās izmaksas 22 144,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši viens simts četrdesmit četri euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu “Projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā/ 2018.gada aktivitātes” finansēšanas plāns”, tai skaitā:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes attiecināmo izmaksu summu 11 520,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi) apmērā, no tās:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 9 216,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit euro un 00 centi) (80%) apmērā;

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 2 304,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti četri euro un 00 centi) (20%) apmērā.

5.2. Projekta partneru – Jūrmalas pilsētas tūrisma uzņēmēju, prognozējamais līdzfinansējums, kas nepieciešams tūrisma piedāvājuma klāsta dažādošanai, sastāda 6 200,00 EUR (seši tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Neizlietotā līdzfinansējuma daļa tiek pārskaitīta partneriem atpakaļ pirms maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

5.3. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 4 424,00 EUR (četri tūkstoši četri simti divdesmit četri euro un 00 centi) apmērā.

6. Projekta priekšfinansējumu 9 216,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit euro un 00 centi) apmērā segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Pieņemt zināšanai, ka Projekta ieviešanu īsteno Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa.

8. Projekta norises gaitu uzdot pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr.456

(Protokols Nr.18, 11.punkts)

Projekta
“Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā 2018.gada aktivitātes”
finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa

Reģistrācijas numurs

90000056357

Projekta nosaukums

„Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā/2018.gada aktivitātes”

Funkcionālās klasifikācijas kods

04.730.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu (EUR):

22 144,00 EUR, t.sk. Jūrmalas pilsētas domes attiecināmo izmaksu summu 11 520,00 EUR, no tās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 9 216,00 EUR (80%) un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 2 304,00 EUR (20%), partneru prognozējamais līdzfinansējums 6 200,00 EUR un Jūrmalas pilsētas domes neattiecināmo izmaksu summa 4 424,00 EUR.

Projekta priekšfinansējumu 9 216,00 EUR apmērā tiek plānots segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

Pozīcija / gads

2017.

2018.

2019.

KOPĀ

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

16 214

9 930

9 216

31 360

31 360

Atlikums gada/ceturkšņa sākumā, t.sk.

0

4 000

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

4 000

0

no partneriem

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

5 440

3 776

9 216

9 216

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

1 360

944

2 304

2 304

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

3 214

1 210

4 424

4 424

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

4 000

5 216

9 216

9 216

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.9.)

6 200

0

6 200

6 200

IZDEVUMI kopā

16 214

9 930

9 216

31 360

0

31 360

Izdevumi projekta aktivitāšu īstenošanai

`16 214

5 930

0

22 144

0

22 144

Finansējuma atmaksa partneriem

0

0

0

0

0

0

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

4 000

9 216

0

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

4 000

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

9 216

9 216

9 216


Lejupielāde: DOC un PDF