Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 457

protokols Nr. 18, 12. punkts

Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un
ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana”
projekta “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras
piekrasti Latvijā un Igaunijā” īstenošanu

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.481 “Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” atklātajā projektu konkursā”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Tūrisma likuma 8.panta 2. un 3.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam uzdevumu Nr.5. “ Tūrisma infrastruktūras radīšana, uzlabošana un kvalitātes paaugstināšana” un uzdevumu Nr.8 “ Aktīvā tūrisma attīstības veicināšana”, kā arī Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virzienu R1.6.1 “Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība” 22.aktivitāti “Jaunu dabas tūrisma objektu izveide un esošo dabas tūrisma objektu pilnveide”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam aktivitāti P.2.3.1. “Pastaigu maršrutu izveide un marķēšana vidē”, kā arī ievērojot Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un kūrortoloģijas komitejas 2017.gada 18.oktobra sēdes protokolu Nr.1.2-37/8 un Finanšu komitejas 2017.gada 24.oktobra sēdes protokolu Nr.1.2-29/3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projektu “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” (“Coastal Hiking” (CH): Hiking route along the Baltic Sea coastline in Latvia-Estonia)  (turpmāk – projekts) kā projekta asociētajam partnerim partnerībā ar projekta partneri – biedrību “Vidzemes Tūrisma asociācija”.

2. Noteikt projekta mērķi – izveidot pārgājienu tūrisma maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Harjumaa apriņķim Igaunijā, iekļaujot arī Igaunijas ziemeļu piekrasti. Maršruts iekļausies Eiropas garo distanču kājām gājēju tūrisma maršrutu tīklā kā E9 maršruta sastāvdaļa.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – dabas vērtību un aktīvā tūrisma popularizēšana Jūrmalas iedzīvotāju, viesu un tūristu vidū, piedāvājot jaunu aktīvā tūrisma produktu (marķētu pārgājiena maršruta posmu) ar mārketinga aktivitāšu starpniecību.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.janvārim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā asociētā partnera projekta kopējās izmaksas 27 300,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti euro, 00 centi), t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 26 775,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro, 00 centi), kur:

5.1.1. biedrības “Vidzemes Tūrisma asociācija” finansējums ir 90% jeb 24 097,50 EUR (divdesmit četri tūkstoši deviņdesmit septiņi euro, 50 centi ), no kura 22 758,75 EUR (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi euro, 75 centi ) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 1 338,75 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit astoņi euro, 75 centi) ir valsts budžeta finansējums

5.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 2 677,50 EUR (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi eiro, 50 centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu par aktivitātē ieplānoto pieredzes apmaiņas braucienu komandējumu dienas naudām summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 525,00 EUR (pieci simti divdesmit pieci euro, 00 centu).

6. Projekta līdzfinansējumu attiecināmo izdevumu segšanai 2 677,50 EUR (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi eiro, 50 centi) apmērā segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta, paredzot to Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas budžetā, ar mērķi nodrošināt racionālu budžeta līdzekļu apguvi un savlaicīgu projekta aktivitāšu īstenošanas uzsākšanu.

7. Projekta līdzfinansējumu neattiecināmo izdevumu (komandējumu dienas naudas) segšanai 525,00 EUR (pieci simti divdesmit pieci euro, 00 centu ) paredzēt 2018. – 2019.gadā atbilstoši plānotajam aktivitāšu ieviešanas laika grafikam, paredzot to Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas budžetā.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļai organizēt Sadarbības līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar biedrību “Vidzemes Tūrisma asociācija”.

9. Projekta ieviešanas koordinēšanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļai.

10. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF