Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 458

protokols Nr. 18, 15. punkts

Par dalību “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta
(EISI) aktivitātes “WiFi4E/ Bezmaksas bezvadu internets
eiropiešiem” atklātā projektu konkursā

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, atbilstoši Eiropas Komisijas mājas lapā publicētajam paziņojumam par plānoto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk - EISI) aktivitātes WiFi4E projektu konkursu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra sēdē aktualizētajā “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plānā 2015.-2020.gadam” noteiktās rīcības R2.6.3. “Mobilo sakaru un interneta pieejamības nodrošināšana” aktivitāti Nr.34 “Pašvaldības brīvpiekļuves publiskā bezvadu tīkla izveide” un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena “R2.6.3.: Sakaru un komunikācijas sistēmu attīstība” aktivitāti Nr.91 “Publiskā interneta pieejas punktu izveide”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI)” aktivitātes “WiFi4E/ Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” aktivitātes atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „Publiskā bezvadu tīkla izveide Jūrmalā/ Free Wi-Fi network for Jurmala city” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – nodrošināt bezmaksas interneta pieeju līdz divdesmit publiskās vietās Jūrmalas pilsētā.

3. Noteikt ieguvumu no projekta īstenošanas - pilsētas iedzīvotāju un viesu nodrošināšana ar bezmaksas bezvadu interneta piekļuvi galvenajos sabiedriskās dzīves centros.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 1.februāra līdz 2020.gada 1.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 248 000,00 EUR (divi simti četrdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi), t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa sastāda 200 000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro un 00 centi), kur EISI finansējums ir 100%;

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 48 000,00 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi).

6. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu projektu konkursa organizētājam pēc projekta konkursa izsludināšanas uzdot Jūrmalas pilsētas domes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF