Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 464

protokols Nr. 18, 21. punkts

Par atļauju Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei
“Sprīdītis” pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” (turpmāk – iestāde “Sprīdītis”) vēstuli ar lūgumu atļaut pieņemt ziedojumu (dāvinājumu ) no biedrības “Charity.lv”, reģ. Nr. 40008167219. Biedrība “Charity.lv” lūdz pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) šādā sastāvā: sporta zāles inventārs ar kopējo vērtību 5705,40 EUR un sporta zāles remonts ar kopējo vērtību 5871,17 EUR. Ziedojuma (dāvinājuma) kopējā vērtība ir 11 576,57 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro, 57 centi).

Izskatot iepriekš minēto vēstuli, Jūrmalas pilsētas dome secina, ka ziedojuma (dāvinājuma) mērķis ir iestādes “Sprīdītis” telpu un materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošana un bērnu iesaistīšana sporta aktivitātēs, radot iespēju lietderīgai bērnu brīvā laika pavadīšanai.

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. panta otrā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai ir aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskas vai juridiskas personas ziedojumu, kā arī cita veida mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu. Minētā likuma 14. panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kā arī publiskas personas institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida mantisko palīdzību publiskas personas institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai mantiskās palīdzības saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauja.

Jūrmalas pilsētas dome pēc iestādes “Sprīdītis” un biedrības “Charity.lv” sniegtās informācijas nav konstatējusi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” minētos priekšnoteikumus, lai ziedojums (dāvinājums) nevarētu tikt pieņemts, un nav konstatēti minētajā likumā ietvertie ierobežojumi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikuma Nr.30 “Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums” 12.2. apakšpunktu, Ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu novērtēšanas komisijas 2017.gada 17.maija sanāksmes atzinumu (reģ.Nr.1.1-57/9) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas atzinumu Nr.4.4-4/2-41, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut iestādei “Sprīdītis” pieņemt biedrības “Charity.lv” ziedojumu (dāvinājumu) 11 576,57 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro, 57 centi) vērtībā ar mērķi: telpu un materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošana un bērnu iesaistīšana sporta aktivitātēs, radot iespēju lietderīgai bērnu brīvā laika pavadīšanai.

2. Iestādes “Sprīdītis” direktorei noslēgt ziedojuma (dāvinājuma) līgumu ar biedrību “Charity.lv” par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu.

3. Iestādes “Sprīdītis” direktorei nodrošināt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbā” 14. panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju (dāvinātāju) devēju turpmākos divus gadus.

4. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītājam kontrolēt sporta zāles remontdarbu veikšanu saskaņā ar biedrības “Charity.lv” iesniegto remontdarbu tāmi un kopā ar iestādes “Sprīdītis” direktori pieņemt veiktos remontdarbus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF