Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 07.11.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 512

protokols Nr. 18, 69. punkts

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2017.gada 9.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.309 “ Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma atsavināt zemesgabalu Rankas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6506, 831 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals) , pārdodot izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 152900 EUR, pirmās izsoles soli 7645 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Zemesgabals tiek atsavināta ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā no izsoles dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz 12 mēnešiem, nosakot, ka par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 25.augustam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2017.gada 30.augustā plkst.16.00 paredzēto zemesgabala izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Zemesgabala vērtības (EUR) :

Pirmās izsoles sākumcena
(SIA “Grant Thornton Baltic”
noteiktā tirgus vērtība
2017.gada 9.maijā)

Otrās izsoles sākumcena
(cenas samazinājums par 20 %)

VZD kadastrālā vērtība
2017.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība
(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)
2017.gada 8.maijā

152900

(184,00 EUR/1m2)

122320

(147,20 EUR/1m2)

47292

(56,91 EUR/1m2)

47296,25

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 5.septembra sēdē (protokola Nr.8.2-58/21) izskatīja jautājumu par zemesgabala otrās izsoles organizēšanu un otrās izsoles sākumcenas noteikšanu un nolēma samazināt otrās izsoles sākumcenu par 20 nosakot to 122 320 EUR apmērā, izsoles soli – 6120 EUR un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.309 „ Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 5 .septembra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/21) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 11.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-30/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6506, pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, zemesgabalu Rankas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6506 , nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 122320 EUR (viens simts divdesmit divi tūkstoši trīs simti divdesmit euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 6120 EUR (seši tūkstoši viens simts divdesmit euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas 12232 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simts trīsdesmit divi euro) apmērā.

3. Organizēt zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.309 „ Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF