Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 517

protokols Nr. 18, 74. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder dzīvokļa īpašums Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 6100, kas sastāv no:

- dzīvokļa Nr.18 ar kopējo platību 34,33 m2;

- kopīpašuma 3433/705909 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3109 001;

- kopīpašuma 3433/705909 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 020 3109 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.18). Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.18 2009.gada 12.maijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6128 18.

Dzīvoklis Nr.18 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas 5 stāvu daudzdzīvokļu mājas 2.stāvā.

Pamatojoties uz 1982.gada 2.decembrī izsniegto orderi Nr.036398, 1986.gada 4.novembrī noslēgts Dzīvojamās telpas (Skolas iela 32-18) īres līgums ar Vārds, Uzvārds (personas kods) (turpmāk – īrnieks) uz nenoteiktu laiku. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Dzīvokļu nodaļas 2017.gada 28.augustā izsniegto dzīvesvietas izziņu Nr.26998 dzīvoklī ir deklarētas divas personas: īrnieks no 1982.gada 13.decembra un Vārds, Uzvārds (personas kods) (***) no 1995.gada 5.oktobra.

2017.gada 6.jūlijā Domē saņemts dzīvokļa īpašuma Nr.18 īrnieka iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-39/3326-P) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.18 uz nomaksu piecu gadu laikā. Īrnieks atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteiktajam personu lokam, kas var ierosināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Atsavināšanas likuma 45.panta trešajā daļā noteikts, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā " Par dzīvojamo telpu īri " noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.

Izskatāmajā gadījumā, konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu, līdz ar to, lai īstenotu atsavināšanas procesu īrniekam un viņa ģimenes loceklim dēlam - Vārds, Uzvārds nepieciešams noslēgt notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu Nr.18.

Ņemot vērā iepriekš minētās vienošanās nosacījumus mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma Nr.18 atsavināšanu saņemšanas dienas potenciālajam pircējam būs jāpaziņo Domei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Atsavināšanas likuma 45.panta piektā daļa).

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Atsavināšanas likuma 36.pantā noteikts, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Konkrētajā situācijā Domei nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.18 daudzdzīvokļu mājā, jo 95% no visiem dzīvokļu īpašumiem ir privatizēti. Dzīvojamā mājā Skolas ielā 32 ir 126 dzīvokļu īpašumi, no kuriem 120 ir privatizēti un 6 dzīvokļi ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašums.

Dzīvokļa īpašumam Nr.18 ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2017.gada 7.augustā

VZD kadastrālā vērtība 2017.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2017.gada 16.augustā

14200

9593

5676,15

Domes izdevumi par dzīvokļa īpašuma Nr.18 novērtēšanu ir 70,18 EUR (ar PVN).

Saskaņā ar SIA “Jūrmalas namsaimnieks” 2017.gada 24.augustā sniegto izziņu īrniekam uz 2017.gada 1.augustu īres un komunālo maksājumu parādu nav. Saskaņā ar SIA “Jūrmalas siltums” sniegto izziņu īrniekam par patērēto siltumenerģiju uz 2017.gada 25.augustu parādu nav.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 5.septembra sēdē (protokola Nr.8.2-58/21) nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.18 un nosacīto cenu noteikt 14270,18 EUR apmērā (cenā iekļauti novērtēšanas izdevumi), piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, pārdodot dzīvokļa īpašumu uz nomaksu – piecu gadu laikā un dzīvokļa īpašumu Nr.18 piedāvāt iegādāties dzīvokļa īpašuma īrniekam un viņa ģimenes loceklim (***) Vārds, Uzvārds , iesniedzot starp īrnieku un viņa ģimenes locekli ( Vārds, Uzvārds ) notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu Nr.18.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 5.septembra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/21) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 11.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 6100, kas sastāv no dzīvokļa Nr.18 ar kopējo platību 34,33 m2, kopīpašuma 3433/705909 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3109 001 un kopīpašuma 3433/705909 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 020 3109.

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā , nosacīto cenu 14270,18 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit euro un 18 centi) apmērā.

3. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, tiek atsavināts uz nomaksu, nomaksas termiņš – pieci gadi, p ar atlikto maksājumu maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt dzīvokļa īpašuma Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums), piedāvājot to atsavināt dzīvokļa īrniekam Vārds, Uzvārds (personas kods) un/vai viņa ģimenes loceklim (***) Vārds, Uzvārds , iesniedzot starp īrnieku un viņa ģimenes locekli ( Vārds, Uzvārds ) notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu Nr.18.

5. Ja dzīvokļa īpašuma Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, īrnieks Vārds, Uzvārds vai viņa ģimenes loceklis likumā noteiktajā termiņām sniedz atbildi un lūdz noslēgt dzīvokļa īpašuma Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, nomaksas pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu, Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā pirkuma maksas daļu, Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā un iesniedz notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt Dzīvokļa īpašuma nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu (2.pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr.517

(protokols Nr.18, 74.punkts)

Dzīvokļa īpašuma Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā,

kadastra Nr. 1300 900 6100 ,

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Skolas ielā 32 - 18, Jūrmalā

1.2.

Kadastra numurs

1300 900 6100

1.3.

Objekta sastāvs

- dzīvokļa Nr.18 ar kopējo platību 34,33 m2;

- kopīpašuma 3433/705909 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3109 001;

- kopīpašuma 3433/705909 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 020 3109

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2009.gada 12.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6128 18

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Nav

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada __. ______ lēmums Nr._____ “ Par dzīvokļa īpašuma Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Dzīvokļa īpašuma Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, īrnieks vai viņa ģimenes loceklis

Vārds, Uzvārds

Vārds, Uzvārds

2.2.

Dzīvojamās telpas īres līgums

Pamatojoties uz 1982.gada 2.decembrī izsniegto orderi Nr.036398, 1986.gada 4.novembrī noslēgts Dzīvojamās telpas (Skolas ielā 32-18) īres līgums ar Vārds, Uzvārds uz nenoteiktu laiku. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas 2017.gada 28.augustā izsniegto dzīvesvietas izziņu Nr.26998 dzīvoklī ir deklarētas divas personas: Vārds, Uzvārds (***) no 1982.gada 13.decembra un Vārds, Uzvārds (***) no 1995.gada 5.oktobra.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

14270,18 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit euro un 18 centi )

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pārdošanas uz nomaksu nosacījumi

3.4.

Objekta nodrošinājums - 10% apmērā no Objekta cenas

1427,18 EUR (viens tūkstotis četri simti divdesmit septiņi euro un 18 centi)

3.5.

Atlikusī objekta pirkuma cenas daļa

12843 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs euro).

Par atlikto maksājumu (nomaksu) maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma cenas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (Dome) ar 2017.gada ______ lēmumu Nr. ___“ Par dzīvokļa īpašuma Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, atsavināšanu ” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajām personām. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājusi, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma 1.pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objekta nodrošinājuma samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam, notariāli apliecināta vienošanos par to, kura no 2.1.apakšpunktā minētajām personām iegūs īpašumā Objektu, Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaits Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta nomaksas pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē nomaksas pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma 1.pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6.un 7.sadaļā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Personai Objekta nomaksas pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāts Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam

4.8. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Dome lemj par dzīvokļa īpašuma turpmāko izmantošanu.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar dzīvokļa īpašuma pirkuma cenas samaksu pilnā apmērā un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Līdz Objekta pirkuma līguma un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par dzīvokļa īpašuma faktisko lietošanu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1. Ja personas vārdā līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu).

6.2. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu.

6.3. N otariāli apliecināta vienošanās par to, kura no 2.1.apakšpunktā minētajām personām iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

6.4. Izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību.

7. Pielikumi

Pielikums – Apliecinājuma veidlapa.


Pielikums

Dzīvokļa īpašuma Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka vēlos pirkt d zīvokļa īpašumu :

Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 6100

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Ar šo es apliecinu, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un LR normatīviem aktiem atļauju Jūrmalas pilsētas domei (adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015) kā sistēmas pārzinim apstrādāt manus personas datus ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr.517

(protokols Nr.18. 74.punkts)

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

NOMAKSAS PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2017.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, personas kods_____________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 201__.gada __._______ lēmumu Nr.____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, atsavināšanu” , savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk objektu – dzīvokļa īpašumu Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 6100, kas sastāv no dzīvokļa Nr.18 ar kopējo platību 34,33 m2; kopīpašuma 3433/705909 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3109 001 un kopīpašuma 3433/705909 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 020 3109 (turpmāk – OBJEKTS).

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2009.gada 12.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.6128 18.

1.4. Par OBJEKTA lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā 1986.gada 4.novembrī noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, pamatojoties uz 1982.gada 2.decembrī izsniegto orderi Nr.036398.

1.5. Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļā noteikto, 2017.gada _______ noslēgta notariāli apliecināta vienošanās, kas iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr._____, par OBJEKTA atsavināšanas kārtību.

1.6. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. OBJEKTA pirkuma maksa ir ________ EUR ( __________ euro, __ centi). PIRCĒJS ir atbildīgs par pirkuma maksas un visu normatīvajos aktos noteikto obligāto maksājumu, kas saistīti ar OBJEKTU, veikšanu.

2.2. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR ( _____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201 __ .gada; šī summa tiek ieskaitīta kā pirkuma maksas avanss.

2.3. Pirkuma maksas samaksai tiek piemērots atliktais maksājums (nomaksa) ar termiņu 5 (pieci) gadi . PIRCĒJS maksā pirkuma maksu ___ vienādos maksājumos, kārtējo maksājumu veicot līdz katra mēneša ___ . ( ___________ ) datumam, atbilstoši maksājumu grafikam (1.pielikums), pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV36PARX0002484571022.

2.4. Par atlikto maksājumu (nomaksu) PIRCĒJS maksā 6 (sešus procentus) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

2.5. Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņu kavējumiem PIRCĒJS maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

2.6. Ja PIRCĒJAM ir maksājumu parāds, tad PIRCĒJA kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu PĀRDEVĒJS bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma maksas parādu (pirkuma maksas pamatsumma un procenti par atlikto maksājumu).

2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājumu Līgumā norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

2.8. PIRCĒJAM ir tiesības samaksāt visu OBJEKTA pirkuma cenas daļu pirms noteiktā termiņa.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (2.pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc OBJEKTA pirkuma maksas (tai skaitā procentu par atlikto maksājumu) saņemšanas pilnā apmērā uz PĀRDEVĒJA norādīto bankas kontu.

3.5. PĀRDEVĒJS apņemas 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no dienas, kad PIRCĒJS ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksu pilnā apmērā, parakstīt un sagatavot no PĀRDEVĒJA puses visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar OBJEKTA ierakstīšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc OBJEKTA pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā, ar nosacījumu, ka PĀRDEVĒJS ir izsniedzis visus nepieciešamos dokumentus PIRCĒJAM.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. PĀRDEVĒJA ATKĀPŠANĀS TIESĪBA PIRKUMA MAKSAS NESMAKSAS GADĪJUMĀ

5.1. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un bez tiesas atcelt Līgumu, rakstiski paziņojot par to PIRCĒJAM vienu mēnesi iepriekš, un PIRCĒJAM ir pienākums noslēgt atcēlēju līgumu, ja:

5.1.1. nav samaksāta visa OBJEKTA pirkuma maksa un tiesa pasludina PIRCĒJA maksātnespējas procesu;

5.1.2. Līgumā noteiktie maksājumi netiek izdarīti divu maksājamo termiņu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās dienas;

5.2. Ja Līgums tiek atcelts vai atzīts par spēkā neesošu, PIRCĒJS 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no atcēlēja līguma noslēgšanas dienas nodod PĀRDEVĒJAM OBJEKTU līdz ar tā pieaugumiem un ienākumiem, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

5.3. Ja ir noslēgts atcēlējs līgums vai Līgums ir atzīts par spēkā neesošu, PUSES vienojas, ka PIRCĒJA veiktie maksājumi par OBJEKTA pirkumu tiek uzskatīti kā samaksa par OBJEKTA lietošanu, kas netiek atmaksāta PIRCĒJAM. Ja saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību PĀRDEVĒJAM pienākošies maksājumi ir mazāki par PIRCĒJA samaksāto OBJEKTA pirkuma maksu, PĀRDEVĒJS pēc tam, kad PIRCĒJS ir izpildījis Līguma 5.3.punktā minēto pienākumu, atmaksā atlikumu (starpību).

5.4. Ja Līgums tiek atcelts pēc PIRCĒJA maksātnespējas procesa pasludināšanas saskaņā ar administratora vienpusēju prasību, administrators veic visus maksājumus par OBJEKTA lietošanu, kas noteikti Līguma 5.4.punktā.

4. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

4.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

4.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas 1986.gada 4.novembrī noslēgtais Dzīvojamās telpas (Skolas ielā 32-18, Jūrmalā) īres līgums.

4.4. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

4.5. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

4.6. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

4.7. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā .

4.8. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

4.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

4.10. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

4.11. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Maksājumu grafiks uz 1 (vienas) lapas;

2.pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

5. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

G.Truksnis

PIRCĒJS

____________

Personas kods: ____________

Deklarētā adrese: ____________

____________________

____________2.pielikums

2017.gada _____________

Dzīvokļa īpašuma nomaksas pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalas pilsēta dome , reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

___________________ , personas kods__________, pārņem

savā valdījumā dzīvokļa īpašumu Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 6100, kas sastāv no dzīvokļa Nr.18 ar kopējo platību 34,33 m2; kopīpašuma 3433/705909 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3109 001 un kopīpašuma 3433/705909 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 020 3109 (turpmāk - dzīvokļa īpašums Nr.18).

___________________ pārņem savā valdījumā dzīvokļa īpašumu Nr.18. No šī akta parakstīšanas brīža ___________________ ir atbildīgs par dzīvokļa īpašuma Nr.18 apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

______________________

G.Truksnis

PIEŅEM

______________

Personas kods ______________

Deklarētā adrese: ________________

___________________


Lejupielāde: DOC un PDF