Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 19.decembrīNr.21

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Rita Sproģe, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Andris Čuda, Guntis Grūba, Rolands Parasigs-Parasiņš, Uldis Kronblūms, Ņikita Ņikiforovs, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Gundega Ose

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.-2020.gadam”

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu

3.

Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Grūba iesniedz sēdes vadītājam 6 deputātu rakstisku pieprasījumu par domes sēdes pārcelšanu. Izskatāmo jautājumu materiāli ir liela apjoma, kas sastāv no vairāk 40 apjoma, un tik īsā laikā nav iespējams iepazīties un rūpīgi tos izvērtēt, lai pieņemtu atbildīgu lēmumu.

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.-2020.gadam” (lēmums Nr.612)

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece), „pret” – nav, „atturas” – 6 (U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, D.Beitnere - Le Galla)), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.-2020.gadam”.

G.Grūba – balsojumā atturējās, jo deputātiem netika dots laiks rūpīgi iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem, un tāpēc par visiem šajā sēdē izskatāmajiem jautājumiem balsojumā atturēsies, jo kā domes deputātam ir pienākums uzņemties atbildību un balsot atbildīgi. Šajā gadījumā no domes priekšsēdētāja puses tiek izrādīta negodprātīga attieksme, kas, visticamāk, ir vērsta, lai opozīcijas deputāti nevarētu savus pienākumus pildīt godprātīgi.

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu (saistošie noteikumi Nr.39)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

L.Loskutova uzskata, ka pašvaldības 2018.gada budžeta projekts sagatavots ir sabalansēti, īpaši atbalstāma ir pilsētas infrastruktūras sakārtošana t.sk., ceļi, trotuāri, iekšpagalmi, autostāvvietas, bērnu spēļu laukumi, veloceliņi. Par prioritāti ir izvirzīti sociālie jautājumi - pašvaldības sociālā palīdzība trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, invalīdiem. Cer, ka nākamajā gadā izdosies atjaunot Mājokļu programmu un uzsākt jaunu sociālo māju projektēšanu.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, D.Beitnere - Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 5 (U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”.

G.Grūba – ņemot vērā, ka domes priekšsēdētājs iepriekš ir izrādījis tādas darbības, kas vērstas, lai opozīcijas deputāti nevarētu pildīt savus likumā noteiktos pienākumus un neizvērtēja sēdes sākumā 6 deputātu iesniegto pieprasījumu, nevar atbalstīt sagatavoto budžeta projektu, godprātīgi pildot savu pienākumu pret pilsētas iedzīvotājiem un vēlētājiem.

3. Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (lēmums Nr.613)

Ziņotājs:

B.Birzniece ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams veikt šādas redakcionālās izmaiņas:

· 5.punktā apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 7 096 234,70 EUR apmērā.

· Papildināt ar 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“Neattiecināmās izmaksas 66 755,70 EUR (sešdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro un 70 centi), kas segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta”.

Izsakās:

G.Grūba izsakās, ka, lai gan ierobežotā laikā ar lēmumprojekta materiāliem iepazīties pilnībā nav bijis iespējams, atbalstīs sagatavoto lēmumprojektu konceptuāli.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, D.Beitnere - Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē.

G.Grūba – ir atbalstījis šo projektu, jo tas ir saistīts ar kultūrvēsturisko mantojumu.

Sēde slēgta plkst.12.15

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2017.gada 21.decembris


Lejupielāde: DOC un PDF