Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 43.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 18.oktobra 35.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 27.septembra 33.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 5.septembra 32.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 23.augusta 31.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 26.jūlija 27.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 14.jūnija 24.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 24.maija 22.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 26.aprīļa 14.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 23.marta 13.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 15.marta 11.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 16.februāra 9.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 18.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem

2017.gada 19.decembrīNr. 39

protokols Nr. 21, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018. gada budžetu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16., 17.pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2018.gadam 95 805 679 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

81 379 633

euro

100

euro

kārtējā gada izdevumi

90 435 156

euro

625

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-9 055 523

euro

-525

euro

Finansēšana

9 055 523

euro

525

euro

Atlikums gada sākumā

10 327 692

euro

525

euro

Atlikums gada beigās

511 936

euro

0

euro

Aizņēmumi

4 097 729

euro

Aizņēmumu atmaksa

4 845 962

euro

Pamatkapitāla palielinājums

12 000

euro

3. Apstiprināt 2018.gadā pašvaldības budžeta izpildītāju tāmes un programmu atšifrējumus, tajā skaitā:

3.1. 01 Vispārējie valdības dienesti

3.1.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.1.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1.;

3.1.1.2. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.01.1.2.;

3.1.1.3. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.01.1.3.;

3.1.1.4. programmas “Norēķini par izglītības pakalpojumiem, ko sniedz citas pašvaldības” tāmi Nr.01.1.4.;

3.1.1.5. programmas “Ar tiesvedības procesiem saistīti izdevumi” tāmi Nr.01.1.5. un 20.pielikumu;

3.1.1.6. programmas “Juridiskie pakalpojumi ar pašvaldības darbu saistītos jautājumos” tāmi Nr.01.1.6. un 10.pielikumu;

3.1.1.7. programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.7. un 4.pielikumu;

3.1.1.8. projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” tāmi Nr.01.1.8.;

3.1.2. pašvaldības pamatbudžetam , tajā skaitā:

3.1.2.1. programmas “PVN nomaksa” tāmi Nr.01.2.1.;

3.1.2.2. programmas “Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā” tāmi Nr.01.2.2.;

3.1.2.3. programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3.;

3.1.2.4. programmas “Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.2.4.;

3.1.2.5. programmas “Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.2.5.;

3.2. 03 Sabiedriskā kārtība un drošība:

3.2.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.2.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.03.1.1.;

3.2.1.2. programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2.;

3.2.1.3. programmas “Glābšanas staciju būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.03.1.3. un 4.pielikumu;

3.2.2. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā palīdzība” tāmi Nr.03.2.1. un 25.pielikumu;

3.2.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai , vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1.;

3.2.4. pašvaldības pamatbudžetam programmas “Atskaitījumi CSDD par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu iekasēšanas nodrošināšanu” tāmi Nr.03.4.1.;

3.3. 04 Ekonomiskā darbība

3.3.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.3.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.1.;

3.3.1.2. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.2.;

3.3.1.3. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.04.1.3.;

3.3.1.4. programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.4. un 22.pielikumu;

3.3.1.5. programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.5. un 5.pielikumu;

3.3.1.6. programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.6. un 21.pielikumu;

3.3.1.7. programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.7., 13., 16., 19. un 22.pielikumu;

3.3.1.8. programmas “Pilsētas mežu un publiskās teritorijās esošo koku kopšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.8. un 14.pielikumu;

3.3.1.9. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.-2020.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.9. un 3.pielikumu;

3.3.1.10. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.-2020.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.10. un 3.pielikumu;

3.3.1.11. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.-2020.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.11. un 3.pielikumu;

3.3.1.12. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.-2020.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.12. un 3.pielikumu;

3.3.1.13. programmas “Ostas būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.13. un 4.pielikumu;

3.3.1.14. projekta "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā/2018.gada aktivitātes" tāmi Nr.04.1.14.;

3.3.1.15. projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (uzņēmējdarbībā)/ 2018.gada aktivitātes” tāmi Nr.04.1.15.;

3.3.1.16. projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” tāmi Nr.04.1.16.;

3.3.2. Jūrmalas ostas pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000518538, tajā skaitā:

3.3.2.1. programmas “Pretplūdu pasākumu veikšana un iestādes uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.2.1.;

3.3.2.2. projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” tāmi Nr.04.2.2.;

3.3.3. pašvaldības pamatbudžetam , tajā skaitā:

3.3.3.1. programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1.;

3.3.3.2. programmas “POS termināla nodrošinājums u.c.” tāmi Nr.04.3.2.;

3.3.3.3. programmas “Apropriācijas rezerve” tāmi Nr.04.3.3.;

3.3.3.4. programmas "Līdzfinansējuma nodrošināšana konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu īstenošanai" tāmi Nr.04.3.4.;

3.4. 05 Vides aizsardzība

3.4.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.4.1.1. programmas “Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana” tāmi Nr.05.1.1. un 23.pielikumu;

3.4.1.2. programmas “Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības jomā” tāmi Nr.05.1.2. un 23.pielikumu;

3.4.1.3. programmas “Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” tāmi Nr.05.1.3. un 23.pielikumu;

3.4.1.4. programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.4. un 12.pielikumu;

3.4.1.5. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.-2020.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.05.1.5. un 3.pielikumu;

3.4.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” , vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, tajā skaitā:

3.4.2.1. programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (meliorācijas sistēmas apsaimniekošana) tāmi Nr.05.2.1.;

3.4.2.2. programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana) tāmi Nr.05.2.2.;

3.5. 06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

3.5.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.5.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1.;

3.5.1.2. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.06.1.2.;

3.5.1.3. programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.3., 7. un 15.pielikumu;

3.5.1.4. programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 12.pielikumu;

3.5.1.5. programmas “Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 15.pielikumu;

3.5.1.6. programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6., 6. un 8.pielikumu;

3.5.1.7. programmas “Publisku teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 4.pielikumu;

3.5.1.8. programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.8. un 4.pielikumu;

3.5.1.9. projekta "Accelerate SUNShINE" (SUNShINE paātrināšana)" tāmi Nr.06.1.9.;

3.5.1.10. projekta "Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā "Lielupes grīvas pļavās", izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes" tāmi Nr.06.1.10.;

3.5.1.11. projekta “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus - uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” tāmi Nr.06.1.11.;

3.5.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” , vienotais reģistrācijas Nr.42803002568, programmas “Pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšana” tāmi Nr.06.2.1.;

3.5.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” , vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1.;

3.6. 07 Veselība

3.6.1. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

3.6.1.1. programmas “Specializēto medicīnisko pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.1. un 30.pielikumu;

3.6.1.2. programmas “Atkarību profilakses programmu finansējums” tāmi Nr.07.1.2. un 30.pielikumu;

3.6.1.3. programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 30.pielikumu;

3.6.1.4. projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” tāmi Nr.07.1.4.;

3.6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” , vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Veselības aprūpes pieejamības palielināšana” tāmi Nr.07.2.1.;

3.7. 08 Atpūta, kultūra un reliģija

3.7.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.7.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1.;

3.7.1.2. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.2.;

3.7.1.3. programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3., 4. un 12.pielikumu;

3.7.1.4. programmas “Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” tāmi Nr.08.1.4. un 15.pielikumu;

3.7.1.5. programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 11.pielikumu;

3.7.1.6. programmas “Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.6. un 17.pielikumu;

3.7.1.7. programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 18.pielikumu;

3.7.1.8. programmas “Sporta veida attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 18.pielikumu;

3.7.1.9. programmas “Sporta attīstības un publicitātes pasākumi” tāmi Nr.08.1.9. un 18.pielikumu;

3.7.1.10. programmas “Bibliotēku ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.10. un 4.pielikumu;

3.7.1.11. programmas “Teātra, koncertzāles, estrāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.10. un 4.pielikumu;

3.7.1.12. programmas “Muzeju ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.11. un 4.pielikumu;

3.7.1.13. programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.12. un 4.pielikumu;

3.7.1.14. projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” tāmi Nr.08.1.13.;

3.7.2. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

3.7.2.1. programmas “Integrācijas projektu īstenošana” tāmi Nr.08.2.1. un 31.pielikumu;

3.7.2.2. programmas “Nacionālo vērtību stiprināšana” tāmi Nr.08.2.2. un 31.pielikumu;

3.7.2.3. programmas “Etniskā integrācija” tāmi Nr.08.2.3. un 31.pielikumu;

3.7.2.4. programmas “Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4. un 31.pielikumu;

3.7.2.5. programmas “Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5. un 31.pielikumu;

3.7.2.6. programmas “Integrācijas rīcības virzieni izglītības jomā” tāmi Nr.08.2.6. un 31.pielikumu;

3.7.2.7. programmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” tāmi Nr.08.2.7. un 31.pielikumu;

3.7.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai , vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1.;

3.7.4. Jūrmalas Kultūras centram , vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, tajā skaitā:

3.7.4.1. programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1.;

3.7.4.2. programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 24.pielikumu;

3.7.4.3. programmas “XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki” tāmi Nr.08.4.3.;

3.7.5. Jūrmalas Sporta servisa centram , vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, tajā skaitā:

3.7.5.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1.;

3.7.5.2. programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka”” tāmi Nr.08.5.2.;

3.7.5.3. programmas “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles uzturēšana” tāmi Nr.08.5.3.;

3.7.5.4. programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.5.4.;

3.7.5.5. programmas “Sporta nama “Taurenītis” uzturēšana” tāmi Nr.08.5.5.;

3.7.5.6. programmas "Jūrmalas pludmales centra uzturēšana" tāmi Nr.08.5.6.;

3.7.6. Jūrmalas pilsētas muzejam , vienotais reģistrācijas Nr.40000056408, tajā skaitā:

3.7.6.1. programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1.;

3.7.6.2. programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.2. un 25.pielikumu;

3.7.7. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” , vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, tajā skaitā:

3.7.7.1. programmas “Kapitālsabiedrības organizēto koncertu pieejamības veicināšana” tāmi Nr.08.7.1.;

3.8. 09 Izglītība

3.8.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.8.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.09.1.1.;

3.8.1.2. programmas “Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.2. un 9.pielikumu;

3.8.1.3. programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.09.1.3. un 12.pielikumu;

3.8.1.4. programmas “Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm” tāmi Nr.09.1.4. un 9.pielikumu;

3.8.1.5. programmas “Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumi” tāmi Nr.09.1.5. un 9.pielikumu;

3.8.1.6. programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.09.1.6. un 9.pielikumu;

3.8.1.7. programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 9.pielikumu;

3.8.1.8. programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 4.pielikumu;

3.8.1.9. programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 4.pielikumu;

3.8.1.10. programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10. un 4.pielikumu;

3.8.1.11. projekta “Kafija ar politiķiem Jūrmalā” tāmi Nr.09.1.11.;

3.8.1.12. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.1.12.;

3.8.1.13. projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tāmi Nr.09.1.13.;

3.8.2. Jūrmalas Alternatīvajai skolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051665, tajā skaitā:

3.8.2.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1.;

3.8.2.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2.;

3.8.3. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, tajā skaitā:

3.8.3.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1.;

3.8.3.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.2.;

3.8.4. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram , vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, tajā skaitā:

3.8.4.1. programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1.;

3.8.4.2. projekta “Be prepared” tāmi Nr.09.4.2.;

3.8.4.3. projekta “Fingerprint of Cultures” / “Kultūras pirkstu nospiedums” tāmi Nr.09.4.3.;

3.8.4.4. projekta “Labi!” / “OK!” tāmi Nr.09.4.4.;

3.8.4.5. projekta “Proti un dari” tāmi Nr.09.4.5.;

3.8.5. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, tajā skaitā:

3.8.5.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1.;

3.8.5.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.2.;

3.8.5.3. programmas “Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.3.;

3.8.5.4. projekta “Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” tāmi Nr.09.5.4.;

3.8.5.5. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.5.5.;

3.8.6. Jūrmalas Kauguru vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.9000051519, tajā skaitā:

3.8.6.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1.;

3.8.6.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2.;

3.8.7. Ķemeru pamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, tajā skaitā:

3.8.7.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1.;

3.8.7.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.2.;

3.8.8. Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, tajā skaitā:

3.8.8.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1.;

3.8.8.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2.;

3.8.9. Majoru vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, tajā skaitā:

3.8.9.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1.;

3.8.9.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.2.;

3.8.9.3. projekta “Vēro, dalies, audz.” tāmi Nr.09.9.3.;

3.8.10. Jūrmalas Mākslas skolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, tajā skaitā:

3.8.10.1. programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1.;

3.8.10.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.2.;

3.8.11. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, tajā skaitā:

3.8.11.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1.;

3.8.11.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.2.;

3.8.11.3. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.11.3.;

3.8.12. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1.;

3.8.13. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, tajā skaitā:

3.8.13.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1.;

3.8.13.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.2.;

3.8.14. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, tajā skaitā:

3.8.14.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1.;

3.8.14.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.2.;

3.8.15. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Katrīna” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, tajā skaitā:

3.8.15.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1.;

3.8.15.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.2.;

3.8.16. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, tajā skaitā:

3.8.16.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1.;

3.8.16.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.2.;

3.8.17. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, tajā skaitā:

3.8.17.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1.;

3.8.17.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.2.;

3.8.18. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, tajā skaitā:

3.8.18.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1.;

3.8.18.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.2.;

3.8.19. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, tajā skaitā:

3.8.19.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1.;

3.8.19.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.2.;

3.8.20. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa” , vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, tajā skaitā:

3.8.20.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1.;

3.8.20.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.2.;

3.8.21. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, tajā skaitā:

3.8.21.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1.;

3.8.21.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.2.;

3.8.22. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” , vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, tajā skaitā:

3.8.22.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1.;

3.8.22.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.2.;

3.8.23. Pumpuru vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051542, tajā skaitā:

3.8.23.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1.;

3.8.23.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.2.;

3.8.23.3. projekta “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” tāmi Nr.09.23.3.;

3.8.23.4. projekta “Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas” tāmi Nr.09.23.4.;

3.8.23.5. projekta “Veidosim nākotni” tāmi Nr.09.23.5.;

3.8.24. Jūrmalas sākumskolai “Atvase” , vienotais reģistrācijas Nr. 90001175873, tajā skaitā:

3.8.24.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1.;

3.8.24.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.2.;

3.8.24.3. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.24.3.;

3.8.25. Sākumskolai “Ābelīte” , vienotais reģistrācijas Nr. 90009251361, tajā skaitā:

3.8.25.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1.;

3.8.25.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2.;

3.8.26. Jūrmalas sākumskolai “Taurenītis” , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051699, tajā skaitā:

3.8.26.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1.;

3.8.26.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.2.;

3.8.27. Slokas pamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051612, tajā skaitā:

3.8.27.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1.;

3.8.27.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.2.;

3.8.27.3. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.27.3.;

3.8.28. Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1.;

3.8.29. Jūrmalas Sporta skolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90009249367, tajā skaitā:

3.8.29.1. programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1.;

3.8.29.2. programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2. un 26.pielikumu;

3.8.30. Vaivaru pamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000783949, tajā skaitā:

3.8.30.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1.;

3.8.30.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2.;

3.8.30.3. projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtība iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” tāmi Nr.09.31.3.;

3.8.31. Jūrmalas vakara vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051646, tajā skaitā:

3.8.31.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1.;

3.8.31.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.2.;

3.8.32. “LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA” , vienotais reģistrācijas Nr.40008006745, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.33.1.;

3.9. 10 Sociālā aizsardzība

3.9.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.9.1.1. programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 4.pielikums;

3.9.1.2. programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.2. un 4.pielikums;

3.9.2. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

3.9.2.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1.;

3.9.2.2. programmas “Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” tāmi Nr.10.2.2., 28. un 29.pielikumu;

3.9.2.3. programmas “Atbalsts gados veciem cilvēkiem” tāmi Nr.10.2.3., 28. un 29.pielikumu;

3.9.2.4. programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4., 27. un 28.pielikumu;

3.9.2.5. programmas “Mājokļa atbalsts” tāmi Nr.10.2.5., 27., 28. un 29.pielikumu;

3.9.2.6. programmas “Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 28.pielikumu;

3.9.2.7. programmas “Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7., 27., 28. un 29.pielikumu;

3.9.2.8. programmas “Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” tāmi Nr.10.2.8.;

3.9.2.9. projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” tāmi Nr.10.2.9.;

3.9.2.10. projekta “Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids” tāmi Nr.10.2.10.;

3.9.2.11. projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” tāmi Nr.10.2.11.;

3.9.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” , vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, tajā skaitā:

3.9.3.1. programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1.;

3.9.3.2. programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.2.;

3.9.3.3. programmas “Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem” tāmi Nr.10.3.3.;

3.9.3.4. programmas “Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.4.;

3.9.3.5. programmas “Nakts patversme” tāmi Nr.10.3.5.;

3.9.3.6. programmas “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6.;

3.9.3.7. programmas “Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.7.;

3.9.3.8. programmas “Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” darbības nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.8.;

3.9.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Sprīdītis” , vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, tajā skaitā:

3.9.4.1. programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1.;

3.9.4.2. programmas “Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.4.2.;

3.9.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai , vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1.;

3.9.6. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka" , vienotais reģistrācijas Nr.50003220021, programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.10.6.1.;

4. Noteikt, ka 2018.gadā Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa atver budžeta asignējumus tikai proporcionāli Jūrmalas pilsētas budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas. Budžeta neizpildes gadījumā paredzēt prioritāti darba algas izmaksām un sociālā nodokļa nomaksai, kā arī sociālās un izglītības iestādēs ēdināšanas izdevumu segšanai;

5. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018. - 2020. gada Ceļu fonda izlietojuma programmu saskaņā ar 3.pielikumu.

6. Apstiprināt 2018.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 12 000 euro apmērā Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka", vienotais reģistrācijas Nr.50003220021, pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai projektēšanai un izbūvei.

7. Noteikt, ka 2018. gadā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības izmaksai finansējums no pašvaldības pamatbudžeta tiek piešķirts atbilstoši apstiprinātajam darbinieku skaita (darba vietu) sarakstam tikai par daļu, kas netiek finansēta no valsts budžeta.

8. Apstiprināt 2018.gadā Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003220021, Sociālās aprūpes nodaļā, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā un Veselības un sociālās aprūpes nodaļā vienas dienas uzturēšanās pašizmaksu saskaņā ar 32.pielikumu.

9. Noteikt, ka Labklājības pārvalde, veicot norēķinus par šo saistošo noteikumu 8.punktā minēto nodaļu sniegtajiem pakalpojumiem, sedz tikai to daļu no pakalpojuma pašizmaksas, kas netiek segta no aprūpējamā līdzekļiem.

10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2018.gadam šādā apmērā – 6 403 782 euro saskaņā ar 33.pielikumu.

11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 356 040 euro;

21.4.9.9. 8 462 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 1 716 euro;

09.210.7230 15 459 euro;

09.510.7230 471 euro;

10.400.7230 3 395 euro;

Atlikums gada beigās 339 261 euro;

12. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs lemj par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības 2018.gada budžetā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” noteikto.

13. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs tiesīgs neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” noteikto, nepārsniedzot pašvaldības pamatbudžeta programmā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” noteikto apropriāciju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-33 XLSX

Paskaidrojuma raksts DOCX

Tāme Nr.1 XLSX

Tāme Nr.3 XLSX

Tāme Nr.4 XLSX

Tāme Nr.5 XLSX

Tāme Nr.6 XLSX

Tāme Nr.7 XLSX

Tāme Nr.8 XLSX

Tāme Nr.9 XLSX

Tāme Nr.10 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF