Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 05.12.2017. Stājas spēkā 06.12.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 32

protokols Nr. 18, 13. punkts

“Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs
saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 8.1 un 9.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošana, tiek piešķirts, mainīts un atcelts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus.

2. Šo noteikumu izpratnē tirgus statusa piešķiršana ir situācijas izvērtēšana teritorijā ar noteiktām robežām, lai noteiktu tās atbilstību prasībām, kādas izvirzītas konkrētas komercdarbības veikšanai (tirdzniecībai) pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī tirgus jaunbūves būvniecības procesa atbilstību akceptētam būvprojektam, to apstiprinot ar akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā noformēšanu.

II. Kārtība, kādā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošanas lietderība

3. Lai saskaņotu jauna tirgus izveidošanas lietderību, noteiktu tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas tirgus statusa piešķiršanai, komersants iesniedz iesniegumu Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC) vai elektroniski nosūta iesniegumu uz e-pastu pasts@jurmala.lv , kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu , kurā, norāda komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi vai vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (ja iesniegumu iesniedz saimniecisko darbību reģistrējusi fiziska persona), kā arī norādot plānoto tirgus darbības vietu (adresi), papildus iesniegumam pievienojot:

3.1. Tirgus projektu ar situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā (ja nav paredzēta jauna būvniecība) un uz topogrāfiskā plāna (ja ir paredzēta jauna būvniecība) atbilstoši mērogam iezīmētām plānotā tirgus teritorijas robežām (mērogs 1:500), kurā norādītas tirdzniecības vietas un autostāvvietas, transporta gājēju kustības shēmas (tai skaitā pieslēgumi ielām, ceļiem un inženierkomunikācijām), pievienojot tirdzniecības vietu dizaina un vizuālā noformējuma risinājumu vides kontekstā (tai skaitā grafiskās norādes, izkārtnes un reklāmas objekti);

3.2. Plānotās tirgus darbības vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas.

4. Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā tirgus projektā jāparedz šādas prasības:

4.1. Visai teritorijai, kurā tiek organizēta tirdzniecība, ir jābūt klātai ar cieto segumu;

4.2. Tirgus atklātajā teritorijā un zem nojumēm jāiekārto stacionāri galdi un noteiktas vietas tirdzniecībai no transporta līdzekļiem;

4.3. Tirgū jāiekārto slēgti stacionāri tirdzniecības objekti, kuros radīti priekšnosacījumi sanitāro un higiēnas normu ievērošanai to pārtikas preču uzglabāšanai un realizācijai, kuras ātri bojājas.

5. Pašvaldība saņemot noteikumu 3.punktā minētos dokumentus, tos izvērtē un Dome pieņem lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību, nosakot tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas, vai atteikumu saskaņot jauna tirgus izveidošanu konkrētajā teritorijā.

III. Kārtība, kādā tiek piešķirts, mainīts un atcelts tirgus statuss

6. Pēc tirgus būvniecības pabeigšanas komersantam, lai labiekārtotajai teritorijai tiktu piešķirts tirgus statuss, AAC jāiesniedz:

6.1. Iesniegums, kurā jānorāda komersanta (tirgus pārvaldītāja) nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, tirgus darbības vietas adrese;

6.2. Domes Pilsētplānošanas nodaļas izsniegts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja izstrādāts būvprojekts vai vizuālā risinājuma saskaņojums.

7. Lai mainītu teritorijas platību un/vai adresi, kurai piešķirts tirgus statuss, komersants AAC iesniedz:

7.1. Iesniegumu, kurā jānorāda komersanta (tirgus pārvaldītāja) nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, tirgus darbības vietas adrese;

7.2. Situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā atbilstoši mērogam iezīmētas plānotā tirgus teritorijas robežas un būvniecības ieceres mets (M 1:500), kurā norādītas tirdzniecības vietas un autostāvvietas;

7.3. Plānotā paplašinātā tirgus darbības vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas.

8. Pašvaldība saņemot šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus par tirgus teritorijas, kurai ir piešķirts tirgus statuss platības izmaiņām, tos izvērtē un Dome pieņem lēmumu par tirgus teritorijas platības izmaiņu lietderību, nosakot tirgus mainītās teritorijas robežas, vai atteikumu saskaņot tirgus teritorijas platības izmaiņas konkrētajā teritorijā.

9. Tirgus statuss tiek piešķirts, mainīts vai atcelts ar Domes lēmumu.

10. Dome ir tiesīga atcelt tirgus statusu, ja:

10.1. ir saņemts komersanta (tirgus pārvaldītāja) attiecīgs iesniegums;

10.2. izbeigta tirgus darbība;

10.3. komersants (tirgus pārvaldītājs) sniedzis nepatiesas ziņas;

10.4. saņemts zemes, teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, īpašnieka iesniegums;

10.5. tirgus teritorijā netiek ievērotas normatīvo aktu prasības, kā arī netiek novērsti uzraugošo un kontrolējošo institūciju atklātie pārkāpumi.

11. Lēmumu par tirgus statusa atcelšanu Dome pieņem pēc šo noteikumu 10.punktā minēto apstākļu konstatēšanas, par to nekavējoties rakstveidā paziņojot komersantam (tirgus pārvaldītājam).

IV. Kārtība, kādā saskaņojami tirgus noteikumi

12. Pirms tirgus darbības uzsākšanas komersants (tirgus pārvaldītājs) AAC iesniedz saskaņošanai tirgus noteikumus divos eksemplāros. Pašvaldības izpilddirektors izskata un saskaņo iesniegtos tirgus noteikumus, vienu noteikumu eksemplāru izsniedzot komersantam (tirgus pārvaldītājam), vai arī rakstiski sniedz atzinumu par novēršamajām nepilnībām, norādot laiku to novēršanai.

13. Noteikumu 12.punktā minētā kārtība piemērojama arī tad, ja komersants (tirgus pārvaldītājs) izdara grozījumus tirgus noteikumos, kas ar pašvaldību saskaņojami 30 dienu laikā pēc grozījumu izdarīšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.32

“Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs
saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8.1 un 9. punktu ;

1.2. Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus, kā arī paredz gadījumus, kad pašvaldība var atcelt piešķirto tirgus statusu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8.1 punktu pašvaldībai jānosaka kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar vietējo pašvaldību tirgus noteikumus. Atbilstoši minēto noteikumu 9.punktam pašvaldība 8.1 punktā minētās prasības un kārtību nosaka, izdodot pašvaldības saistošos noteikumus. Pašreiz šāda kārtība ar saistošajiem noteikumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā nav noteikta.

2.2. Šobrīd Jūrmalas pilsētas pašvaldībā nav saistošo noteikumu, kas regulētu kārtību, kādā tiek saskaņots, mainīts vai atcelts tirgus statuss. Šādu saistošo noteikumu neesamība rada nesakārtotu tirgus vidi, kā arī neaizstāv tirgus dalībnieku tiesības.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi neparedz pašvaldības nodevas ieviešanu par tirdzniecību teritorijā, kurai ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu ir piešķirts tirgus statuss. Nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir saistošs uzņēmējiem, kas nodarbojas ar tirgus attīstību Jūrmalas pilsētas teritorijā.

4.2. Pamatojoties uz šiem saistošajiem noteikumiem, uzņēmējiem būs radīti skaidri nosacījumi un definēta noteikta kārtība, kādā tiek lemts par tirgus izveidošanas lietderību pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

5.2. Jautājuma izskatīšanas procesā par tirgus statusa piešķiršanu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 43.punktā noteiktajam tiek ieviesta jauna administratīva procedūra – lēmums par tirgus izveidošanas lietderību konkrētajā adresē, lēmums par tirgus statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt tirgus statusu un tirgus noteikumu saskaņošana.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF