Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 03.01.2018. Stājas spēkā 24.11.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2017.gada 23.novembrīNr. 37

protokols Nr. 19, 35. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 17.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“17.1.2. Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju;”.

1.2. Papildināt ar 17.1.27.apakšpunktu šādā redakcijā:

“17.1.27. Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisija.”.

1.3. Svītrot 62.5.apakšpunktu.

1.4. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

1.5. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

2. Saistošo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunkts (1.pielikums) stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3. Saistošo noteikumu 1.5.apakšpunkts (2.pielikums) stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.37
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

1) Tiek svītrots saistošo noteikumu 62.5.apakšpunkts, kas noteic, ka Domes lēmuma projekta gatavotājam, kurš iesniedz domes lēmuma projektus iekļaušanai domes sēdes darba kārtībā, lēmuma projekti cita starpā iepriekš jāsaskaņo ar priekšsēdētāja vietnieku. Minētais regulējums tiek svītrots, lai efektīvāk nodrošinātu dokumentu apriti Jūrmalas pilsētas domē.

2) Tiek precizēta saistošo noteikumu 1.pielikumā esošā struktūrshēma, precizējot Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nosaukumu.

3) Tiek precizēta saistošo noteikumu 1.pielikumā esošā struktūrshēma, papildinot to ar Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisiju.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2488.punkts noteic, ja būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeni nosaka vai atkārtoti novērtē atbilstoši Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmumam, būves īpašnieka vai tiesiskā vadītāja iesniegumam, šo darbu veic ar pašvaldības lēmumu apstiprināta ekspertu komisija. Ekspertu komisijā iekļauj Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārstāvi, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvi un Latvijas Arhitektu savienības deleģētu neatkarīgu nozares ekspertu. Ar novērtējumu saistītos izdevumus, ja tādi ir, sedz ierosinātājs.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek izveidota Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisija.

4) Tiek precizēta saistošo noteikumu 2.pielikumā esošā struktūrshēma, proti, no Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvās nodaļas tiek atdalīta Saimniecības nodaļa kā atsevišķa struktūrvienība. Vērtējot darba izpildes gaitu un rezultātus, secināts, ka Saimniecības nodaļas iekļaušana Administratīvā nodaļā nav sasniegusi vēlamo rezultātu - nav iespējams panākt efektīvāku funkciju izpildi, cilvēkresursu (darbinieku) optimālāku plānošanu un darba organizāciju. Atšķirīgās funkcijas būtiski ierobežo vēlamo rezultātu sasniegšanu un vienota mehānisma izveidi, tādējādi netiek sekmēta šo funkciju pilnvērtīga izpilde. Paredzēts, ka izmaiņas stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Attiecībā uz Administratīvi Juridiskās pārvaldes strukturālajām izmaiņām ietekme uz pašvaldības budžetu 34.1 tūkst. euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF