Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 5.maija 41.nolikumu

2018.gada 22.novembrīNr. 44

protokols Nr. 16, 20. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6
“Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta 2.daļas, 28.pantu, 73.panta 1.daļas 1.punktu,
Izglītības likuma 22.panta 1.daļu, Vispārējās izglītības likuma
9.pantu un Profesionālās izglītības likuma 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 “Jūrmalas Mākslas skolas nolikums” šādu grozījumu:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Skolas pilns nosaukums – “Jūrmalas Mākslas skola”; Skolas juridiskā adrese: Strēlnieku prospekts 30, korpuss 2, Jūrmala, LV – 2015.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis