Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2018.gada 22.novembrīNr.16

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Ņikita Ņikiforovs, Rita Sproģe, Andris Čuda, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Guntis Grūba, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Aivars Ozoliņš

Nepiedalās deputāti:

Irēna Kausiniece

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece

Marita Briede

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Tūrisma informācijas centra vadītāja p.i.

Aleksandra Stramkale

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Baumgarte

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Rita Meikšāne

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

Mūzikas vidusskolas direktore

Gunta Liepiņa

Mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Centrālā bibliotēkas direktore

Sarmīte Brence

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Līga Rokjāne

PSIA “Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētājs

Valdis Vītoliņš

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

G.Truksnis informē par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes deputātu sastāvā:

Jūrmalas pilsētas domes deputāte Dagmāra Beitnere-Le Galla 2018.gada 6.oktobrī notikušajās 13.Saeimas vēlēšanās ir ievēlēta par Saeimas deputāti. Jūrmalas pilsētas Vēlēšanu komisija ir pieņēmusi lēmumu, nosakot, ka par nākamo deputātu no attiecīgā saraksta uzaicināms Aivars Ozoliņš. Ierodoties uz šo domes sēdi, Aivars Ozoliņš ir piekritis kļūt par Jūrmalas pilsētas domes deputātu. Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu, uzskatāms, ka ar šo brīdi Aivars Ozoliņš ir ieguvis Jūrmalas pilsētas domes deputāta pilnvaras.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.34 “Revīzijas un audita nodaļas nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

7.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.312 "Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem”

8.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

9.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošo noteikumu Nr.28 “Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā Nr.20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

12.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

13.

Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.4. “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” projektu konkursā ar projekta iesniegumu pludmales infrastruktūras attīstībai

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 "Jūrmalas Mākslas skolas nolikums"

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pilsētas jauniešu domes nolikums”

17.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu

18.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

20.

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā

21.

Par būvju nojaukšanu Edinburgas prospektā 85, Jūrmalā

22.

Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 84, Jūrmalā

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tiltu ielā 29, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

25.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā

26.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmuma Nr.762 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 73” atzīšanu par spēku zaudējušu

28.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka - Upīša ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu

29.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā apstiprināšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

32.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-319, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

34.

Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

35.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

36.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

37.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

41.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 d.d. izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

43.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu

44.

Par zemesgabala Jaunā ielā 60A, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

45.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 2912, Jūrmalā

46.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 26, Jūrmalā

47.

Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, nedzīvojamo telpu daļas nodošanu Labklājības pārvaldes valdījumā

48.

Par dzīvokļu īpašumiem piekrītošo pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala domājamo daļu noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

49.

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirkuma tiesību izmantošanas kārtību

50.

Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "KAS slēpjas aiz grāmatas?' īstenošanu

· Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” noslēgumu

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmumā Nr.312 "Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem”

· Par Darbības programmas 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”“ īstenošanu”

· Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

· Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Talsu šosejā 31 k-13, Jūrmalā, atsavināšanu

· Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Vidus prospektā 22, Jūrmalā

· Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš)), nolēma :

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu

3.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” noslēgumu

4.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "KAS slēpjas aiz grāmatas?' īstenošanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.34 “Revīzijas un audita nodaļas nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

9.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

10.

GrozījumiJūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.312 "Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem”

11.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

12.

Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.312 "Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem”

15.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošo noteikumu Nr.28 “Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā Nr.20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

18.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

19.

Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.4. “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” projektu konkursā ar projekta iesniegumu pludmales infrastruktūras attīstībai

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 "Jūrmalas Mākslas skolas nolikums"

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pilsētas jauniešu domes nolikums”

23.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu

24.

Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

25.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

26.

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”“ īstenošanu”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

29.

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā

30.

Par būvju nojaukšanu Edinburgas prospektā 85, Jūrmalā

31.

Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 84, Jūrmalā

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tiltu ielā 29, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā

35.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmuma Nr.762 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 73” atzīšanu par spēku zaudējušu

37.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka - Upīša ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā apstiprināšanu

39.

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Vidus prospektā 22, Jūrmalā

40.

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

42.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-319, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

44.

Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

51.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 d.d. izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

53.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu

54.

Par zemesgabala Jaunā ielā 60A, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 2912, Jūrmalā

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 26, Jūrmalā

57.

Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, nedzīvojamo telpu daļas nodošanu Labklājības pārvaldes valdījumā

58.

Par dzīvokļu īpašumiem piekrītošo pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala domājamo daļu noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

59.

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirkuma tiesību izmantošanas kārtību

60.

Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Talsu šosejā 31 k-13, Jūrmalā, atsavināšanu

62.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu

2. Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu (lēmums Nr.550)

Ziņotājs:

V.Vītoliņš

Izsakās:

G.Grūba lūdz izsludināt sēdes pārtraukumu, lai varētu apspriest šo jautājumu.

G.Truksnis - deputātiem neiebilstot, izsludina sēdes pārtraukumu.

Pārtraukums 11.00 –11.38

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu.

3. Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” noslēgumu (lēmums Nr.551)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” noslēgumu.

4. Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "KAS slēpjas aiz grāmatas?” īstenošanu (lēmums Nr.552)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "KAS slēpjas aiz grāmatas?” īstenošanu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.553)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.39)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.34 “Revīzijas un audita nodaļas nolikums” (nolikums Nr.42)

Ziņotājs:

R.Meikšāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.34 “Revīzijas un audita nodaļas nolikums”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.40)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošo noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

9. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā” (lēmums Nr.554)

Ziņotājs:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.312 "Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.555)

Ziņotājs:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.312 "Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem”.

11. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu (lēmums Nr.556)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Izsakās:

R.Parasigs – Parasiņš lūdz viņam iesniegt šī projekta kontroltāmi, konkrēti pa pozīcijam, un informāciju, kurš sertificēts speciālists ir pārbaudījis un sertificējis šo tāmi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

12. Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu (lēmums Nr.557)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.41)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.312 "Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.558)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.312 "Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem”.

15. Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošo noteikumu Nr.28 “Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.42)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošo noteikumu Nr.28 “Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā Nr.20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.43)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā Nr.20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

18. Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.559)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

19. Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.4. “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” projektu konkursā ar projekta iesniegumu pludmales infrastruktūras attīstībai (lēmums Nr.560)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.4. “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” projektu konkursā ar projekta iesniegumu pludmales infrastruktūras attīstībai.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 "Jūrmalas Mākslas skolas nolikums" (nolikums Nr.44)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 "Jūrmalas Mākslas skolas nolikums".

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (lēmums Nr.561)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pilsētas jauniešu domes nolikums” (nolikums Nr.45)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pilsētas jauniešu domes nolikums”.

23. Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu (lēmums Nr.562)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Izsakās:

R.Parasigs – Parasiņš - par šo un arī nākamo lēmumprojektu balsos “pret”, jo vēlas, lai tā nauda, ko arī viņš pats maksā par makšķerēšanas karti, tiktu pilnībā paredzēta un izmantota zivju aizsardzībai, nevis tikai daļēji, paralēli dotējot pašvaldības tehnisko līdzekļu iegādi savu pamatpienākumu pildīšanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 2 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu.

24. Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu (lēmums Nr.563)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 2 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu.

25. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (lēmums Nr.564)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā.

26. Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

(lēmums Nr.565)

Ziņotājs:

L.Grobiņa ziņo, ka lēmuma projekta 1.punktā ir nepieciešams veikt redakcionālus precizējumu, izsakot to šādā redakcijā:

“Aizstāt 4.punktā skaitļus un vārdus “no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “no 2017.gada 19.aprīļa līdz 2020.gada 18.aprīlim.””.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu” (lēmums Nr.566)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu”.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.43)

Ziņotājs:

I.Brača - papildu jau sagatavotajiem un deputātiem izsniegtajiem papildinājumiem saistošo noteikumu projektam, aicina deputātus arī atbalstīt vēl šādus budžeta grozījumus:

· Slokas pamatskolai finansējuma novirzīšana 69.00 EUR apmērā no darba samaksas uz samaksu par virsstundu darbu;

· P.i.i. “Katrīna” veikt pārkārtojumus no darbinieku darba samaksas uz pabalstu izmaksu darbiniekiem un izdevumiem atkritumu izvešanas apmaksai;

· Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļas šādus pārkārtojumus:

- Palielināt finansējumu pašvaldības dzīvojamā fonda remontam par 38 541 EUR;

- paredzot p.i.i. “Katrīna” 17 902 EUR remonta veikšanai, samazinot 5117 EUR finansējumu avārijas darbiem interešu un profesionālās ievirzes iestāžu būvniecības atjaunošanai un uzlabošanai un ieekonomējot līdzekļus par 5661 EUR Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra kapitālajam remontam, bet pārējo finansējot no ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem;

· Finanšu līdzekļu atgriešana valsts budžetam par izlietotajiem līdzekļiem asistentu pakalpojumu segšanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”.

29. Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā (lēmums Nr.567)

Ziņotājs:

L.Rokjāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā.

30. Par būvju nojaukšanu Edinburgas prospektā 85, Jūrmalā (lēmums Nr.568)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Edinburgas prospektā 85, Jūrmalā.

31. Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 84, Jūrmalā (lēmums Nr.569)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 84, Jūrmalā.

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tiltu ielā 29, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.570)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tiltu ielā 29, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

33. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.571)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

34. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.572)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā.

35. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.573)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmuma Nr.762 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 73” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.574)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmuma Nr.762 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 73” atzīšanu par spēku zaudējušu.

37. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka - Upīša ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.575)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka - Upīša ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu.

38. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.576)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā apstiprināšanu.

39. Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Vidus prospektā 22, Jūrmalā (lēmums Nr.577)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Vidus prospektā 22, Jūrmalā.

40. Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.578)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

41. Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.579)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

42. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.580)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

43. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-319, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.581)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-319, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

44. Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.582)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

45. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.583)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

46. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.584)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

47. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.585)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

48. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.586)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

49. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.587)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

50. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.588)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

51. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 d.d. izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.589)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 d.d. izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

52. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.590)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

53. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.591)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu.

54. Par zemesgabala Jaunā ielā 60A, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.592)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Jaunā ielā 60A, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

55. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 2912, Jūrmalā (lēmums Nr.593)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 2912, Jūrmalā.

56. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 26, Jūrmalā (lēmums Nr.594)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 26, Jūrmalā.

57. Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, nedzīvojamo telpu daļas nodošanu Labklājības pārvaldes valdījumā (lēmums Nr.595)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, nedzīvojamo telpu daļas nodošanu Labklājības pārvaldes valdījumā.

58. Par dzīvokļu īpašumiem piekrītošo pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala domājamo daļu noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (lēmums Nr.596)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļu īpašumiem piekrītošo pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala domājamo daļu noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

59. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirkuma tiesību izmantošanas kārtību (lēmums Nr.597)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirkuma tiesību izmantošanas kārtību.

60. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums (nolikums Nr.46)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikumu.

61. Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Talsu šosejā 31 k-13, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.598)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Talsu šosejā 31 k-13, Jūrmalā, atsavināšanu.

62. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu (lēmums Nr.599)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu.

Sēde slēgta plkst.12.45

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2018.gada 20.decembrī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2018.gada 27.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF