Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 26.augusta 11.nolikumu

2018.gada 18.decembrīNr. 48

protokols Nr. 17, 8. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.14
„Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta
trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.14 „Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikumu” šādu grozījumu:

Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Komisija darbojas deviņu locekļu sastāvā, tajā skaitā komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis