Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr.17

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Par darba kārtības 52.jautājumu

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Logina

Sēdē piedalās deputāti:

Rita Sproģe, Irēna Kausiniece, Anita Adijāne, Dace Riņķe, Uldis Kronblūms, Ņikita Ņikiforovs, Guntis Grūba, Andris Čuda, Mārtiņš Stulpiņš, Jānis Lediņš, Elizabete Krivcova (ierodas 10.05), Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Larisa Loskutova

Nepiedalās deputāti:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvi juridiskā pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja

Līga Dzirnekle

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja vietniece

Ieva Gulbe

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas vadītājs

Vairis Ļaudams

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Rita Meikšāne

Revīzijas un audita nodaļas vecākā revidente

Jekaterina Liskeviča

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Kultūras nodaļas vecākā referente

Dace Liepiņa

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks

Jānis Ezers

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Zanda Krastiņa

Pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

Mārketinga nodaļas Tūrisma informācijas centra vadītāja p.i.

Aleksandra Stramkale

Vaivaru pamatskolas direktore

Inese Kārkliņa

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4.augusta lēmumā Nr.369 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

4.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.14 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.42 “Par noteikumiem, kādā kārtībā Jūrmalas pilsētas dome izskata vai atstāj bez izskatīšanas iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un kontrolē to ievērošanu” atcelšanu

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.14 „Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums”

9.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140 „Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu”

10.

Par pilnvarotā pārstāvja deleģēšanu biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija”

11.

Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu

12.

Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem

13.

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” īstenošanu

14.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

15.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu posma noslēgumu

16.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

17.

Grozījumi 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

18.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” īstenošanu

19.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

20.

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

21.

Par transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs GC8597, atsavināšanu

22.

Par būvju nojaukšanu Mellužu prospektā 76, Jūrmalā

23.

Par būvju nojaukšanu Ūdru ielā 3, Jūrmalā

24.

Par zemes vienību Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, un Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā robežu pārkārtošanas apstiprināšanu un zemes vienības sadalīšanu

25.

Par zemes vienību Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, un Puķu ielā 61, Jūrmalā, robežu pārkārtošanas apstiprināšanu un zemes vienības sadalīšanu

26.

Par detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Par parāda piedziņas izbeigšanu

28.

Par telpu grupas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 39-31, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 7, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 32-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

33.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-84, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

34.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 35-67, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

35.

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

36.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

37.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, 2016.gada 5.septembra nomaksas pirkuma līguma Nr.1.2-16.1/1185 pārjaunojumu

38.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līguma noslēgšanu

39.

Par zemesgabala Darba ielā 16, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

40.

Par zemesgabala Jaunā ielā 60A, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

41.

Par zemesgabala Partizānu ielā 30, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

42.

Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu

43.

Par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, nomas līguma apstiprināšanu un noslēgšanu.

44.

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu

45.

Par būvju Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā, nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības

46.

Par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā Jūrmalas ostas pārvaldei

47.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Cīruļu ielā 28, Jūrmalā

48.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Asaru prospektā 22, Jūrmalā

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 6, Jūrmalā

50.

Par dzīvojamai mājai Skolas ielā 69B, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu

51.

Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu

52.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja Gata Trukšņa atbrīvošanu no amata

U.Kronblūms – uzskata, ka šādi, apvienojot kārtējās domes sēdes jautājumus ar deputātu pieprasījumu par priekšsēdētāja atbilstības amatam izvērtēšanu, deputātiem tika atņemts laiks, lai pietiekami iepazītos ar visiem iesniegtajiem jautājumiem.

G.Grūba – pieprasa balsojumu par darba kārtību. Lūdz ierakstīt protokolā, ka priekšsēdētājs ir pārkāpis labas pārvaldības principus, iekļaujot ārkārtas domes sēdes kārtībā jautājumus, kas bija paredzēti iekļaušanai kārtējā domes sēdē.

G.Truksnis – izsludina pārtraukumu no plkst.10:05-10:10.

G.Grūba – Lūdz paskaidrot, kādēļ kārtējās sēdes jautājumi tika iekļauti ārkārtas sēdes darba kārtībā. Uzskata, ka ir pārkāpta laba pārvaldība.

G.Truksnis – lūdz ierakstīt protokolā, ka G.Grūbam tiek izteikts aizrādījums par domes darba traucēšanu.

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” (lēmums Nr.600)

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”.

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu (saistošie noteikumi Nr.44)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

M.Stulpiņš jautā, kādēļ Ķemeru svētkiem no prasītajiem 7000 euro tika piešķirti tikai 5000 euro, bet Kauguru svētkiem ir piešķirti 240 000 euro?

I.Brača skaidro, ka tā bija politiska izšķiršanās.

M.Stulpiņš lūdz šo jautājumu un atbildi ierakstīt protokolā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu.

G.Grūba (par balsošanas motīviem) – budžets bija atbalstāms, jo tajā bija arī labas lietas. Pilnībā neatbalsta 75 000 euro piešķiršanu Teritorijas plāna izstrādei, jo uzskata, ka Jūrmalas Pilsētplānošanas nodaļa to var izstrādāt pati. Tāpat iebilst pret 9000 euro piešķiršanu Jūrmalas mājas lapas izpētei. Vēlētos pieprasīt, lai katra izdevumu pozīcija tiktu pamatota un tiktu veikta ļoti rūpīga katras izdevumu pozīcijas izvērtēšana. Iebilst pret to, ka tiek organizēti pasākumi, kuru izmaksas ir pārāk augstas. Iebilst pret Zolītes spēles pasākumu organizēšanu Jūrmalas pilsētā.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4.augusta lēmumā Nr.369 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.601)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

G.Grūba – vēlas saņemt informāciju par to, kādēļ jautājums par deputāta A.Ozoliņa iekļaušanu ir tik novēlots, tādejādi liedzot deputātam pilnvērtīgi strādāt un iepazīties ar domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem? Izsaka šo jautājumu kā deputāta pieprasījumu un vēlas uz to saņemt atbildi.

G.Truksnis – domes sēdē jāizskata domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi. Lūdz deputātu pieprasījumus iesniegt jebkurā laikā domes Kancelejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (A.Ozoliņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4.augusta lēmumā Nr.369 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

.

4. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā” (lēmums Nr.602)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.47)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.603)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

.

7. Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.42 “Par noteikumiem, kādā kārtībā Jūrmalas pilsētas dome izskata vai atstāj bez izskatīšanas iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un kontrolē to ievērošanu” atcelšanu (lēmums Nr.604)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.42 “Par noteikumiem, kādā kārtībā Jūrmalas pilsētas dome izskata vai atstāj bez izskatīšanas iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un kontrolē to ievērošanu” atcelšanu.

8. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.14 „Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.48)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.14 „Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums”.

9. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.42 „Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu” (lēmums Nr.605)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.42 „Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu”.

10. Par pilnvarotā pārstāvja deleģēšanu biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija” (lēmums Nr.606)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par pilnvarotā pārstāvja deleģēšanu biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija”.

11. Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu (lēmums Nr.607)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu.

12. Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem (lēmums Nr.608)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem.

13. Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” īstenošanu (lēmums Nr.609)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” īstenošanu.

14. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.610)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

15. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu posma noslēgumu (lēmums Nr.611)

Ziņotājs:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu posma noslēgumu.

16. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.612)

Ziņotājs:

A.Bukins

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”.

17. Grozījumi 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā” (lēmums Nr.613)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”.

18. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” īstenošanu (lēmums Nr.614)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” īstenošanu.

19. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.615)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu.

20. Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu (lēmums Nr.616)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu.

21. Par transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs GC8597, atsavināšanu (lēmums Nr.617)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs GC8597, atsavināšanu.

22. Par būvju nojaukšanu Mellužu prospektā 76, Jūrmalā (lēmums Nr.618)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Mellužu prospektā 76, Jūrmalā.

23. Par būvju nojaukšanu Ūdru ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.619)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Ūdru ielā 3, Jūrmalā.

24. Par zemes vienību Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, un Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā robežu pārkārtošanas apstiprināšanu un zemes vienības sadalīšanu (lēmums Nr.620)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, un Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā robežu pārkārtošanas apstiprināšanu un zemes vienības sadalīšanu.

25. Par zemes vienību Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, un Puķu ielā 61, Jūrmalā, robežu pārkārtošanas apstiprināšanu un zemes vienības sadalīšanu (lēmums Nr.621)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, un Puķu ielā 61, Jūrmalā, robežu pārkārtošanas apstiprināšanu un zemes vienības sadalīšanu.

26. Par detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.622)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

27. Par parāda piedziņas izbeigšanu (lēmums Nr.623)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par parāda piedziņas izbeigšanu.

28. Par telpu grupas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.624)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par telpu grupas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

29. Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 39-31, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.625)

30. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.626)

31. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 7, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.627)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 39-31, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 7, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

32. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 32-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.628)

33. Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-84, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.629)

34. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 35-67, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.630)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 32-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-84, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 35-67, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

35. Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.631)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, A.Ozoliņš, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – 2 (G.Grūba, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

36. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.632)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

37. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, 2016.gada 5.septembra nomaksas pirkuma līguma Nr.1.2-16.1/1185 pārjaunojumu (lēmums Nr.633)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, 2016.gada 5.septembra nomaksas pirkuma līguma Nr.1.2-16.1/1185 pārjaunojumu.

38. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.634)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līguma noslēgšanu .

39. Par zemesgabala Darba ielā 16, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.635)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Darba ielā 16, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

40. Par zemesgabala Jaunā ielā 60A, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.636)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Jaunā ielā 60A, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

.

41. Par zemesgabala Partizānu ielā 30, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.637)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Partizānu ielā 30, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

42. Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.638)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu.

43. Par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, nomas līguma apstiprināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.639)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, nomas līguma apstiprināšanu un noslēgšanu.

44. Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.640)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu.

45. Par būvju Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā, nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr.641)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

M.Stulpiņš – aicina deputātus neatbalstīt šo lēmuma projektu. Šis īpašums atrodas Ķemeru centrā, un nākotnē to varētu izmantot Ķemeru iedzīvotāji.

G.Grūba – uzskata, ka, ja Ķemeru iedzīvotāji lūdz šo ēku saglabāt pašvaldības īpašumā un, pieļaujot, ka Ķemeri attīstīsies, būtu pareizi šo īpašumu neatdot valsts īpašumā.

A .Ozoliņš – lūdz pārvērtēt šo jautājumu. Uzskata, ka šī ēka varētu nākotnē noderēt Ķemeru iedzīvotājiem.

A.Čuda – arī aicina neatdot šo īpašumu valsts īpašumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, L.Loskutova), “pret”- 6 (U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā, nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības.

46. Par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā Jūrmalas ostas pārvaldei (lēmums Nr.642)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā Jūrmalas ostas pārvaldei.

47. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Cīruļu ielā 28, Jūrmalā (lēmums Nr.643)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Cīruļu ielā 28, Jūrmalā.

48. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Asaru prospektā 22, Jūrmalā (lēmums Nr.644)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Asaru prospektā 22, Jūrmalā.

49. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.645)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, A.Ozoliņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 6, Jūrmalā.

50. Par dzīvojamai mājai Skolas ielā 69B, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu (lēmums Nr.646)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

G.Grūba – lūdz ierakstīt protokolā, ka pašvaldībai būtu nepieciešams izskatīt iespēju z/g iegādāties, lai saglabātu zaļo zonu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai Skolas ielā 69B, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.

51. Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu (lēmums Nr.647)

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, L.Loskutova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu.

Domes sēdi vada domes priekšsēdētāja vietniece R.Sproģe.

52. Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja Gata Trukšņa atbrīvošanu no amata.

Ziņotājs:

G.Grūba

Izsakās:

G.Truksnis – izsakās par viņam izvirzītajiem apvainojumiem un apliecina, ka nav veicis nelikumīgas darbības.

G.Grūba – izsakās, kādēļ G.Truksnis būtu jāatbrīvo no amata.

R.Sproģe – izsakās par G.Trukšņa vadībā veiktajiem un padarītajiem darbiem.

A.Čuda - izsakās par G.Trukšņa vadībā paveiktajiem un nepaveiktajiem darbiem.

G.Truksnis - izsakās par savā vadībā veiktajiem un padarītajiem darbiem.

R.Parasigs-Parasiņš izsakās par deputātu politisko atbildību, lemjot šo jautājumu.

R.Sproģe aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 6 (U.Kronblūms, A.Ozoliņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš,), “pret”- 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, L.Loskutova), “atturas” – nav, G.Truksnis nebalso), nolēma:

Lēmuma projekts ir noraidīts.

Sēde slēgta plkst.12.35.

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2019.gada 22.janvārī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Logina

2018.gada 27.decembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF