Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.aprīlīNr. 167

protokols Nr. 6, 20. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306
“Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības
plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmuma Nr.306 ,, Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu ” 2.3.apakšpunktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas domes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde ir sagatavojusi šādus priekšlikumus Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam aktualizēšanai, jaunu rīcības virzienu un uzdevumu definēšanai:

Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldības līdzekļu izmantošanas lietderību, Eiropas savienības līdzekļu pieejamību aktivitāšu finansēšanai, pašvaldības struktūras izmaiņas un, saskaņā ar Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 11.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmuma Nr.306 ,, Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu ” pielikuma “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāns 2015.-2020.gadam” 4.sadaļā “Realizējamo projektu saraksts” (pielikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt projekta ”Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības uzlabošana” aktivitātes Nr.7 “Pilsētas ielu apgaismojuma informācijas sistēmas ieviešana” sadaļā “Atbildīgie izpildītāji” vārdus “Pašvaldības Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde” ar vārdiem “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”.

2. Svītrot projekta “Sociālās aprūpes nodrošināšanas attīstība elektroniskā vidē” aktivitāti Nr.9 “Telemedicīnas risinājumu ieviešana”.

3. Aizstāt projekta “Pilsētas un uzņēmējdarbības vides uzlabošana” aktivitātes Nr.10 “Ielu tirdzniecības un citu Pašvaldības atļauju informācijas sistēmas ieviešana” sadaļā “Atbildīgie izpildītāji” vārdus “Attīstības pārvaldes Stratēģiskā un biznesa plānošanas nodaļa” ar vārdiem “Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa”.

4. Svītrot projekta “Transporta infrastruktūra” aktivitāti Nr.12 “Transporta vadības informācijas sistēmas ieviešana”.

5. Aizstāt projekta “E-pakalpojumu attīstība” aktivitātē Nr.19 “Jaunu e-pakalpojumu ieviešana” sadaļā “Atbildīgie izpildītāji” vārdus “Attīstības pārvaldes Stratēģiskā un biznesa plānošanas nodaļa” ar vārdiem “Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa” un “Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa”.

6. Aizstāt projekta “Pašvaldības atbalsta funkciju modernizācija” aktivitātes Nr.26 “Klientu pārvaldības informācijas sistēmas ieviešana” sadaļā ”Aptuvenais izpildes termiņš” skaitļus ”2018” ar skaitļiem ”2020”.

7. Svītrot projekta ”Jūrmalas pludmale 2020” aktivitāti Nr.38 “Ar saules kolektoru un vēja ģeneratoru darbināmu mobilo telefonu uzlādes punktu izveide Jūrmalas pludmalē”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF