Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2018.gada 26.aprīlīNr.6

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

Irēna Kausiniece, Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Mārtiņš Stulpiņš, Ņikita Ņikiforovs, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Guntis Grūba, Rita Sproģe, Andris Čuda, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Baumgarte

Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks

Agris Bērziņš

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Centralizētās grāmatvedības vadītāja

Ināra Kundziņa

Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Lelde Stāmere

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

Mārtiņš Rikšis

IKTP Sistēmu nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Iveta Petrovska

Jūrmalas pilsētas muzeja direktores vietniece

Silvija Prihodko

SIA “Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētājs

Valdis Vītoliņš

Lielupes pamatskolas direktora vietnieks izglītības jomā

Valts Šķepasts

Vaivaru pamatskolas direktore

Inese Kārkliņa

Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītāja

Ilona Pāvule - Vītola

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore

Sandra Rone

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks

Jānis Ezers

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, deputāta U.Kronblūma uzaicināts fotogrāfs, uzņēmējs A.Dzenis.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par debitoru parādu norakstīšanu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 ”Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

5.

Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanā

6.

Par atbalstu sadarbības uzsākšanai ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 “Attīstības pārvaldes nolikums”

9.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” noslēgumu

10.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” noslēgumu

11.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.378 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu”

12.

Par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitāte”

13.

Par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Energoefektivitāte” atklātā projektu konkursā

14.

Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

15.

Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums

16.

Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi

17.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.277 “Par atļauju izsniegšanu azartspēļu organizēšanai” atcelšanu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

19.

Par līdzdalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” īstenošanā

20.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu

21.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā” īstenošanu

22.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

23.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” atklātajā projektu konkursā

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.14 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikums"

25.

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

27.

Par transportlīdzekļa Volvo S80, valsts reģistrācijas numurs JO608, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

28.

Par transportlīdzekļa Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas numurs HF4686, atsavināšanu

29.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

30.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” reorganizācijas plāna apstiprināšanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskais atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Denistitucionalizācija” ietvaros

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

33.

Par būves nojaukšanu Mūzikas ielā 7, Jūrmalā

34.

Par būves nojaukšanu Sūnu ielā 10a, Jūrmalā

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmuma Nr.170 „Par vidi degradējošu ēku Turaidas ielā 19, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dreiliņu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šoseja 68, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā

40.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 99, Jūrmalā

41.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā

42.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Slokas ielā 60, Jūrmalā, Slokas ielā 58, Jūrmalā, Mazā Slokas ielā 1, Jūrmalā, Mazā Slokas ielā 3, Jūrmalā un Mazā slokas ielā 1010, Jūrmalā

43.

Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, pilnveidošanu

44.

Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

45.

Par detālplānojuma zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, pilnveidošanu

46.

Par detālplānojuma un parka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

47.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

48.

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101 daļai – pludmales nogabaliem no Piestātnes ielas līdz Madonas ielai, apstiprināšanu

49.

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai – pludmales nogabaliem no 5.līnijas līdz 4.līnijai, apstiprināšanu

50.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-405, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

52.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

53.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

54.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-34, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

55.

Par atteikumu pieņemt dāvinājumā domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kviešu ielā 6, Jūrmalā

56.

Par nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 113, Jūrmalā, atsavināšanu

57.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

58.

Par zemesgabala Rīgas ielā 2A, Jūrmalā, daļas nomu

59.

Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bražciems 1609, Jūrmalā un lietošanas mērķa noteikšanu plānotai zemes vienības daļai

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 18, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 32/34, Jūrmalā

63.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmo izsoli

64.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, pirmo izsoli

65.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli

66.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmo izsoli

67.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.51, Talsu šosejā 31, k-10, Jūrmalā, atsavināšanu

68.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

69.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Leona Paegles ielā 41, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana.

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības jautājumu Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi, un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Alberta Kronenberga interaktīvā izstāde “Zīmē un Rīmē” Aspazijas mājā”” īstenošanu;

· Par dalību Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Ķemeru parks);

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, E.Krivcova, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar grozījumiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Alberta Kronenberga interaktīvā izstāde “Zīmē un Rīmē” Aspazijas mājā”” īstenošanu

3.

Par debitoru parādu norakstīšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 ”Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

6.

Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanā

7.

Par atbalstu sadarbības uzsākšanai ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros

8.

Par dalību Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Ķemeru parks)

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 “Attīstības pārvaldes nolikums”

11.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” noslēgumu

12.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” noslēgumu

13.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.378 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu”

14.

Par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitāte”

15.

Par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Energoefektivitāte” atklātā projektu konkursā

16.

Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

17.

Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums

18.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.277 “Par atļauju izsniegšanu azartspēļu organizēšanai” atcelšanu

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

20.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”

21.

Par līdzdalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” īstenošanā

22.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu

23.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā” īstenošanu

24.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

25.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” atklātajā projektu konkursā

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.14 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikums"

27.

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

29.

Par transportlīdzekļa Volvo S80, valsts reģistrācijas numurs JO608, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

30.

Par transportlīdzekļa Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas numurs HF4686, atsavināšanu

31.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

32.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” reorganizācijas plāna apstiprināšanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskais atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Denistitucionalizācija” ietvaros

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

35.

Par būves nojaukšanu Mūzikas ielā 7, Jūrmalā

36.

Par būves nojaukšanu Sūnu ielā 10a, Jūrmalā

37.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmuma Nr.170 „Par vidi degradējošu ēku Turaidas ielā 19, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dreiliņu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šoseja 68, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

41.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā

42.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 99, Jūrmalā

43.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā

44.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Slokas ielā 60, Jūrmalā, Slokas ielā 58, Jūrmalā, Mazā Slokas ielā 1, Jūrmalā, Mazā Slokas ielā 3, Jūrmalā un Mazā slokas ielā 1010, Jūrmalā

45.

Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, pilnveidošanu

46.

Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

47.

Par detālplānojuma zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, pilnveidošanu

48.

Par detālplānojuma un parka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

49.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

50.

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101 daļai – pludmales nogabaliem no Piestātnes ielas līdz Madonas ielai, apstiprināšanu

51.

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai – pludmales nogabaliem no 5.līnijas līdz 4.līnijai, apstiprināšanu

52.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

53.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-405, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

54.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

55.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

56.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-34, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

57.

Par atteikumu pieņemt dāvinājumā domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kviešu ielā 6, Jūrmalā

58.

Par nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 113, Jūrmalā, atsavināšanu

59.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

60.

Par zemesgabala Rīgas ielā 2A, Jūrmalā, daļas nomu

61.

Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bražciems 1609, Jūrmalā un lietošanas mērķa noteikšanu plānotai zemes vienības daļai

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 18, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 32/34, Jūrmalā

65.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmo izsoli

66.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, pirmo izsoli

67.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli

68.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmo izsoli

69.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.51, Talsu šosejā 31, k-10, Jūrmalā, atsavināšanu

70.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

71.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Leona Paegles ielā 41, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Alberta Kronenberga interaktīvā izstāde “Zīmē un Rīmē” Aspazijas mājā”” īstenošanu (lēmums Nr.158)

Ziņotājs:

S.Prihodko

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Alberta Kronenberga interaktīvā izstāde “Zīmē un Rīmē” Aspazijas mājā”” īstenošanu.

3. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.157)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Izsakās:

R.Parasigs – Parasiņš – lūdz J.Ķēniņa skaidrojumu, kādēļ tiek norakstīts debitora parāds biedrībai “VECĀS TEHNIKAS KLUBS MG”?

J.Ķēniņš – pamats debitora parāda norakstīšanai ir norādīts jau Revīzijas un audita nodaļas 2010.gada atzinumā. Tad tika konstatēts, ka parādsaistības ir uzliktas nepamatoti. Apstiprina šo Revīzijas un audita nodaļas atzinumu un uzskata, ka šo parādu vajadzēja norakstīt jau iepriekš.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova,), “pret”- nav, “atturas” – 6 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

Ziņotājs:

I.Brača - izskatīšanai ir iesniegti pēc finanšu komitejas sēdes papildinātie un aktualizētie saistošie noteikumi.

Izsakās:

R.Parasigs – Parasiņš – jautā, kādēļ materiālos nav atrodama tāme Nr.08.1.3, kas ir minēta saistošo noteikumu 20.punktā.

I.Brača – nevar uz šo jautājumu atbildēt, jo nav līdz izdruku.

G.Truksnis – atliek šī jautājuma izskatīšanu, lai I.Brača varētu atrast nepieciešamos dokumentus.

Jautājums tiek atlikts nepieciešamo dokumentu atrašanai un atbildes sniegšanai.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 ”Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņotājs:

I.Vasmanis – informē, ka ir nepieciešams protokollēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 ”Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” atcelšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu un protokollēmumu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

1. Pieņemt saistošos noteikumus “Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 ”Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu””.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada 15.februāra saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 ”Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”.

6. Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanā (lēmums Nr.159)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanā.

7. Par atbalstu sadarbības uzsākšanai ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros (lēmums Nr.160)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par atbalstu sadarbības uzsākšanai ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

8. Par dalību Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Ķemeru parks) (lēmums Nr.161)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Ķemeru parks).

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt saistošos noteikumus “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 “Attīstības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.19)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt nolikumu “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 “Attīstības pārvaldes nolikums””.

11. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” noslēgumu (lēmums Nr.162)

Ziņotājs:

B.Birzniece – lūdz veikt precizējumu lēmuma 3.pielikumā, precizējot priekšfinansējuma no pašvaldības budžeta, precizētā plāna sadaļā, summu – 65 937 euro

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” noslēgumu.

12. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” noslēgumu (lēmums Nr.163)

Ziņotājs:

B.Birzniece – lūdz veikt precizējumu lēmuma 2.1.1.apakšpunktā nosakot, ka Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējums ir 90% jeb 146 503,36 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši pieci simti trīs euro un 36 centi).

Izsakās:

G.Grūba – uzskata, ka būtu bijis daudz pareizāk attīstīt jau vēsturiski esošo peldvietu Turaidas ielas galā, jo visi vietējie iedzīvotāji izmanto tieši to.

U.Kronblūms – lūdz domes izpilddirektoram pārbaudīt un pārliecināties, ka izveidotās peldvietas ir tādas, kas neapdraud cilvēku veselību un drošību.

R. Sproģe - jautājums par peldvietu drošību jau ir izskatīts un nodots Pilsētsaimniecības nodaļai darbam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” noslēgumu.

13. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.378 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu” (lēmums Nr.164)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Izsakās:

D.Beitnere –Le Galla – aicina atbalstīt šo projektu, jo kultūras mantojums ir tas, kas jāsargā un ko nedrīkst zaudēt, jo tas nebūs atgūstams ne par kādu naudu.

R.Parasigs- Parasiņš – uzskata, ka ietaupījums īstenojot šo projektu un likvidējot viena apsarga darba vietu, nebūs liels, jo projekta realizācijā tiek iesaistīts liels skaits domes darbinieku, kam par to tiek maksātas darba algas.

G.Truksnis – aicina atbalstīt. Darbinieki, kas ir iesaistīti šajā projektā nestrādā tikai uz šo projektu, bet veic arī citus pienākumus, un tādēļ viņu atlīdzību nevar attiecināt uz šo projektu. Aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.378 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu”.

14. Par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā “Energoefektivitāte” (lēmums Nr.165)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā “Energoefektivitāte”.

15. Par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Energoefektivitāte” atklātā projektu konkursā

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Energoefektivitāte” atklātā projektu konkursā.

16. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

L.Stāmere – lūdz veikt tehniskus labojumus un 1.pielikumā aizstāt vārdu “reģistrētai” ar saīsinājumu “Reģ.Nr.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt noteikumus par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

17. Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums (nolikums Nr.20)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikumu.

18. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.277 “Par atļauju izsniegšanu azartspēļu organizēšanai” atcelšanu (lēmums Nr.168)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.277 “Par atļauju izsniegšanu azartspēļu organizēšanai” atcelšanu.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņotājs:

I.Brača – skaidro, ka tāme, par kuru interesējās R.Parasigs - Parasiņš atkārtoti nav jāapstiprina, jo tā netiek izteikta jaunā redakcijā, un tādēļ tai nebija jābūt kā pielikumam pie šiem saistošajiem noteikumiem. Šis saistošo noteikumu punkts ir saistībā ar naudas sadali starp Attīstības pārvaldes Būvniecības vadības nodaļu un Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļu. Šim pielikumam un saistošo noteikumu punktam nav finansiālas ietekmes uz budžetu.

Izsakās:

U.Kronblīms – uzskata ka kopumā Kauguru svētki ir atbalstāmi, taču no Kauguru svētku budžeta jāizņem 100 000 euro, kas paredzēti koncerta rīkošanai un jāveic Kauguru iedzīvotāju aptauju, kur, viņuprāt, būtu jātērē šī nauda. Ierosina grozīt saistošo noteikumu 21.punktu un tāmi Nr.08.1.5., samazinot pašvaldības budžeta asignējumus par 100 000 euro.

G.Grūba – nevar balsot par visu budžetu kopumā. Ierosina balsot par katru pozīciju atsevišķi.

E.Krivcova – izsakās par labu Kauguru svētkiem, jo Kauguru iedzīvotāji to atzinīgi novērtē. Arī kā politiķe aicina atbalstīt, lai varētu Kaugurus padarīt par otru pilsētas centru, kur notiek lieli pasākumi un kultūras dzīve.

R.Parasigs – Parasiņš – aicina būt politiski atbildīgiem un nebalsot par šiem budžeta grozījumiem, jo ar tiem tiek atbalstīti tādi pasākumi kā krāsu skrējiens un Laimas Vaikules festivāls. Uz šiem pasākumiem ir autortiesības un pasākumiem nav analogu, tādēļ tos var organizēt tikai konkrēti uzņēmēji, kas par to saņem pārspīlēti augstu pašvaldības līdzfinansējumu.

G.Grūba – redz šeit budžeta līdzekļu izšķērdēšanu. Visas tāmes ir nesamērīgi lielas un nesamērojamas ar faktiskajiem izdevumiem. Rodas jautājums, kādas ir faktiskās izmaksas, un kur aiziet atlikusī nauda, ko dome šiem pasākumiem ir piešķīrusi?

G.Truksnis – ir saņemti 2 priekšlikumi par kuriem būtu jābalso. No U.Kronblūma saņemts priekšlikumu grozīt saistošo noteikumu 21.punktu un tāmi Nr.08.1.5., samazinot pašvaldības budžeta asignējumus par 100 000 euro. No G.Grūbas saņemts priekšlikums balsot par katru budžeta grozījumu punktu atsevišķi. Aicina deputātus balsot par šiem priekšlikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Grūbas priekšlikumu (“par” – 6 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova)), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par U.Kronblūma priekšlikumu (“par” – 6 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- 1 (E.Krivcova), “atturas” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis)), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu kopumā (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 5 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “atturas” –1 (G.Grūba)), nolēma :

Pieņemt saistošos noteikumus “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”.

G.Grūba izsakās par balsošanas motīviem. Atturējās, jo saistošajos noteikumos ir virkne pozīciju, kuras atbalsta, bet par visu dokumentu kopumā balsot nevarēja. Ir pret pozīcijām, kas ir vērstas uz nelietderīgu līdzekļu izšķērdēšanu.

20. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.167)

Ziņotājs:

M.Rikšis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”.

21. Par līdzdalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” īstenošanā (lēmums Nr.170)

Ziņotājs:

I.Petrovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par līdzdalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” īstenošanā.

22. Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu (lēmums Nr.171)

Ziņotājs:

V.Vītoliņš

Izsakās:

R.Parasigs – Parasiņš – izsaka bažas, ka finanšu plāns ir izstrādāts ļoti pavirši un gadījumā, ja tā precizējumi pārsniegs 20%, tad pašvaldība zaudēs iespēju saņemt finansējumu.

B.Birzniece – finanšu plāns ir jāprecizē līdz 1.februārim un pēc tam tas nemainīsies vairāk kā par 20%.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), nolēma :

Pieņemt lēmumu par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu.

23. Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā” īstenošanu (lēmums Nr.172)

Ziņotājs:

V.Vītoliņš

Izsakās:

R.Parasigs – Parasiņš jautā, vai pastāv risks, ka, novirzoties no finanšu plāna vairāk par 20% varam zaudēt šī projekta līdzfinansējumu?

V.Vītoliņš – uzskata, ka pašvaldība līdzfinansējumu zaudēt nevar, jo arī šim projektam iepirkums vēl nav bijis. Iepirkuma procedūra varētu beigties 3- 4 mēnešu laikā. Tad būs zināmas konkrētās izmaksas, pretendenti, tiks runāts ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru un tas būs gala lēmums ar gala datiem un termiņiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā” īstenošanu.

24. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.173)

Ziņotājs:

V.Šķepasts

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā.

25. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.174)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” atklātajā projektu konkursā.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.14 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikums" (nolikums Nr.21)

Ziņotājs:

I.Pāvule - Vītola

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.14 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikums".

27. Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.175)

Ziņotājs:

S.Rone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.176)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

29. Par transportlīdzekļa Volvo S80, valsts reģistrācijas numurs JO608, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.177)

Ziņotājs:

J.Ezers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa Volvo S80, valsts reģistrācijas numurs JO608, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

30. Par transportlīdzekļa Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas numurs HF4686, atsavināšanu (lēmums Nr.178)

Ziņotājs:

J.Ezers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas numurs HF4686, atsavināšanu.

31. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (saistošie noteikumi Nr.17)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

32. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” reorganizācijas plāna apstiprināšanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskais atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Denistitucionalizācija” ietvaros (lēmums Nr.179)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” reorganizācijas plāna apstiprināšanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskais atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Denistitucionalizācija” ietvaros.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” (saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt saistošos noteikumus “Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem””.

34. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību” (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņotājs:

L.Grobiņa – informē, ka ir sagatavots protokollēmums.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu un protokollēmumu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

1. Pieņemt saistošos noteikumus “Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību””.

2. Pieņemt šādu protokollēmumu:

“Jūrmalas pilsētas dome 2018.gada 23.martā ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr.1-18/2650 “Par saistošajiem noteikumiem” (turpmāk - atzinums), kura 4.punktā lūdz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”” (turpmāk – saistošie noteikumi) 33.punktā iekļauto XII.4 nodaļu pārskatīt un precizēt to atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2 pantā noteiktajai kārtībai un terminiem.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 29.punktu, līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai pilngadību sasniegušajam bērnam pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, sedz ar dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša izdevumus.

Saistošo noteikumu 33.punktā noteiktais pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas īri bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, tiek piešķirts pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 29.punktu, savukārt likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2 pantā noteiktais pabalsts ir noteikts Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību” 31.1 punktā.

Ņemot vērā, ka saistošo noteikumu 33.punktā noteiktais pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas īri bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, ir cits pabalsta veids, nekā norādīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstules 4.punktā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atstāt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”” 33.punktā iekļauto XII.4 nodaļu negrozītu.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada 15.februāra saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”””.

Pārtraukums no plkst.13.10 – 13.25

35. Par būves nojaukšanu Mūzikas ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.180)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Mūzikas ielā 7, Jūrmalā.

36. Par būves nojaukšanu Sūnu ielā 10a, Jūrmalā (lēmums Nr.181)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Sūnu ielā 10a, Jūrmalā.

37. Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmuma Nr.170 „Par vidi degradējošu ēku Turaidas ielā 19, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.182)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav, G.Truksnis nebalso), nolēma :

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmuma Nr.170 „Par vidi degradējošu ēku Turaidas ielā 19, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

38. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dreiliņu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.183)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dreiliņu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

39. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šoseja 68, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.184)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šoseja 68, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

40. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.185)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

41. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā (lēmums Nr.186)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā.

42. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 99, Jūrmalā (lēmums Nr.187)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Grūba lūdz detālplānojumā iekļaut prasību, ka plānojuma realizācijas procesā nedrīkst tikt noraktas kāpas.

V.Zvejniece – detālplānojumā ir jau iekļauts punkts par vides prasību saglabāšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Grūbas priekšlikumu (“par” – 4 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš,)), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu kopumā (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 2 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), “atturas” –4 (G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 99, Jūrmalā.

43. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.188)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā.

44. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Slokas ielā 60, Jūrmalā, Slokas ielā 58, Jūrmalā, Mazā Slokas ielā 1, Jūrmalā, Mazā Slokas ielā 3, Jūrmalā un Mazā slokas ielā 1010, Jūrmalā (lēmums Nr.189)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- 1 (D.Beitnere-Le Galla), “atturas” – 2 (U.Kronblūms, G.Grūba)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Slokas ielā 60, Jūrmalā, Slokas ielā 58, Jūrmalā, Mazā Slokas ielā 1, Jūrmalā, Mazā Slokas ielā 3, Jūrmalā un Mazā slokas ielā 1010, Jūrmalā.

45. Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, pilnveidošanu (lēmums Nr.190)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, pilnveidošanu.

46. Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.191)

Ziņotājs:

V.Zvejniece – lūdz veikt detālplānojumā precizējumu un noteikt, ka ir aizliegts tālāk zemesgabalu sadalīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu detālplānojumā (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

47. Par detālplānojuma zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, pilnveidošanu (lēmums Nr.192)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, pilnveidošanu.

48. Par detālplānojuma un parka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.193)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma un parka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

49. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.194)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Grūba – uzskata, ka detālplānojumā nav ievērots vidējais apbūves rādītājs. Vajadzētu ievērot arī kvartāla vidējo apbūves rādītāju. Ja pieņemtu šo detālplānojumu, tad attīstītājam būs iespēja būvēt pēc apjoma lielākas ēkas nekā tās ir kvartālā un pretējās ēkās, turklāt blakus atrodas kultūrvēsturiskais piemineklis. Uzskata, ka šis detālplānojums neatbilst pašvaldības apbūves noteikumiem.

D.Beitnere – Le Galla – atbalsta G.Grūbas viedokli un izsaka nožēlu, ka pilsētā tiek realizēti šādi projekti, kur nelielos zemesgabalos tiek iebūvētas lielas daudzdzīvokļu ēkas, kas neiederas ainavā un to kropļo.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 3 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “atturas” –3 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu.

G.Grūba izsakās par balsošanas motīviem. Balsoja pret šo detālplānojumu, jo uzskata, ka tas nav izstrādāts atbilstoši apbūves noteikumiem.

50. Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101 daļai – pludmales nogabaliem no Piestātnes ielas līdz Madonas ielai, apstiprināšanu (lēmums Nr.195)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Grūba – nepiekrīt tam, ka šādā veidā tiek pieņemti detālplānojumi, jo tā ir juridiska konstrukcija, kā legalizēt būves daļu, kas kādreiz ir tikusi nelegāli piebūvēta, un tas nav pieņemams risinājums. Pašvaldība ar šo uzņemas risku, ja ēkas, kādā no vētrām tiktu iznīcinātas. Viens no kontroles mehānismiem būtu, ja uzņēmējs reizi gadā vai reizi pusgadā nāktu uz domi apstiprināt projektu.

R.Parasigs – Parasiņš – aicina deputātus būt politiski atbildīgiem. Vēsturiski tika pieņemti noteikumi, lai izvairītos no tā, ka ziemas periodā pludmalē atrodas būves un tas tika pieņemts viena iemesla dēļ – ziemā ir lielas vētras un viss, kas atrodas pludmalē tiek pakļauts vētras spēkam. Ir nepamatoti pakļaut vidi riskam, lai izdabātu kāda uzņēmēja vēlmēm.

A.Dzenis – kad tika uzsākta ēkas rekonstrukcija, tad vides dienests atzina, ka jebkura būve, kas atrodas kāpās, nostiprina kāpu. Būves konstrukcija ir izveidota tā, lai tā izturētu vētras un tās stikli ir ar dubultām plēvēm un nevar saplīst un tikt ieskaloti jūrā vai izpūsti pa pludmali. Objektam ir pieslēgtas visas nepieciešamās komunikācijas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 3 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms), “atturas” – 3 (D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101 daļai – pludmales nogabaliem no Piestātnes ielas līdz Madonas ielai, apstiprināšanu.

51. Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai – pludmales nogabaliem no 5.līnijas līdz 4.līnijai, apstiprināšanu (lēmums Nr.196)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Grūba nevar atbalstīt šo detālplānojumu un aicina arī citus deputātus būt atbildīgiem, jo riski ir pārāk lieli.

G.Truksnis detālplānojums ir nevis būvatļaujas saņemšanas instruments, bet gan Pilsētplānošanas dokuments. Visas procedūras ir ievērotas un visi nepieciešamie atzinumi ir saņemti, tādēļ aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – 4 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai – pludmales nogabaliem no 5.līnijas līdz 4.līnijai, apstiprināšanu.

52. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.197)

53. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-405, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.198)

54. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.199)

55. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.200)

56. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-34, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.201)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-405, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-34, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

57. Par atteikumu pieņemt dāvinājumā domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kviešu ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.202)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par atteikumu pieņemt dāvinājumā domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kviešu ielā 6, Jūrmalā.

58. Par nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 113, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.203)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 113, Jūrmalā, atsavināšanu.

59. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.204)

Ziņotājs:

S.Brauere ierosina papildināt lēmumu ar 5.punktu šādā redakcijā: “5. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu parakstīt ūdenstilpes daļas nomas līgumu.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

60. Par zemesgabala Rīgas ielā 2A, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.205)

Ziņotājs:

S.Brauere ierosina papildināt lēmumu ar 4.punktu šādā redakcijā: “4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu parakstīt ūdenstilpes daļas nomas līgumu.”

Izsakās:

U.Kronblūms – lūdz ierakstīt protokolā, ka turpmāk, veicot kādas darbības ar šo zemesgabalu, nekādā gadījumā to neatdot atsavināšanai, bet gan izmantot to kādas infrastruktūras izveidei pie kuģīšu piestātnes.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Rīgas ielā 2A, Jūrmalā, daļas nomu.

61. Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.206)

Ziņotājs:

S.Brauere ierosina papildināt lēmumu ar 5.punktu šādā redakcijā: “5. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu parakstīt ūdenstilpes daļas nomas līgumu.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu.

62. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bražciems 1609, Jūrmalā un lietošanas mērķa noteikšanu plānotai zemes vienības daļai (lēmums Nr.207)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bražciems 1609, Jūrmalā un lietošanas mērķa noteikšanu plānotai zemes vienības daļai.

63. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 18, Jūrmalā (lēmums Nr.208)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 18, Jūrmalā.

64. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 32/34, Jūrmalā (lēmums Nr.209)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 32/34, Jūrmalā.

65. Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.210)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmo izsoli.

66. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.211)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, pirmo izsoli.

67. Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.212)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli.

68. Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.213)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmo izsoli.

69. Par dzīvokļa īpašuma Nr.51, Talsu šosejā 31, k-10, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.214)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.51, Talsu šosejā 31, k-10, Jūrmalā, atsavināšanu.

70. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.215)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

71. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Leona Paegles ielā 41, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.216)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Leona Paegles ielā 41, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.14.25

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2018.gada 24.maijā plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2018.gada 8.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF