Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 219

protokols Nr. 8, 5. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.34
“Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu
komisijas nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada
13.augusta lēmuma Nr.662 “Par iedzīvotāju integrācijas
jautājumu komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2001.gada 4.jūlija lēmumu (Protokols Nr.10, 13.punkts) tika apstiprināts Domes nolikums Nr.34 “ Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums”, izveidojot Domes Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju (turpmāk – Komisija). Komisijas mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības izveidi, kas, balstoties uz dažādu sociālo, etnisko grupu kopīgām pamatvērtībām, un ir cieši saistīts ar sabiedrības sociālo grupu interesēm, kā arī palīdzēt iedzīvotājiem iesaistīties pilsētas sabiedriskajā dzīvē.

Ar Domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.662 “Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju” izveidots un apstiprināts Komisijas sastāvs.

Uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi konstatēts, ka Komisija nav tikusi sasaukta kopš 2013.gada, kad ir sastādīts pēdējais Komisijas sēdes protokols.

Ņemot vērā, ka aptuveni 5 gadus Komisijas darbība nav notikusi, turklāt Komisijas kompetencē esošo jautājumu aktualizēšana tiek veikta Domes esošās darba organizācijas jeb esošā administratīvā aparāta ietvaros, proti, Labklājības pārvaldes viena no funkcijām ir sabiedrības integrācijas joma, kuras ietvaros ir izveidota Sabiedrības integrācijas nodaļa. Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļa izstrādā un ievieš programmas, plānot, koordinē un īsteno pašvaldības atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, veicina sociāli atstumto grupu integrāciju sabiedrībā un diskriminācijas novēršanu, mazina sociālo atstumtību, veicinot sociālo iekļaušanos un nodarbinātību dažādās sociālās grupās sabiedrības integrācijas jomā. Domes darbība kopumā ir uz visu iedzīvotāju interešu aizstāvēšanu un realizēšanu vērsta, turklāt tās darbība ir atklāta un sabiedrības iesaiste un informēšana par Domes darbību regulāri tiek veikta ar Domes oficiālās tīmekļa vietnes un Jūrmalas pilsētas pašvaldība informatīvā izdevuma “Jūrmalas Avīze” starpniecību.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 61.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumu Nr.34 “Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums”.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.662 “Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”.

3. Lēmums stājas spēkā vienlaicīgi ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF