Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 221

protokols Nr. 8, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskatu saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikuma 1. daļa PDF

Pielikuma 2. daļa PDF

Pielikuma 3. daļa PDF

Pielikuma 4. daļa PDF

Pielikuma 5. daļa PDF

Pielikuma 6. daļa PDF


Lejupielāde: DOC un PDF