Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 291

protokols Nr. 9, 12. punkts

Par izglītības iestādes Sākumskola “Ābelīte”
programmas īstenošanas vietas maiņu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ir 26 vispārējās izglītības iestādes – 10 pirmsskolas, trīs sākumskolas, sešas pamatskolas, sešas vidusskolas un viena Valsts ģimnāzija. Vidējais pamatskolu telpu noslogojums ir 55 un vidējais vidusskolu telpu noslogojumus ir 61 no ēkas kapacitātes, tajā pašā laikā pirmsskolās nevar apmierināt iedzīvotāju pieprasījumu pēc vietām pirmsskolas izglītības programmā un Jūrmalas pilsētā ir izveidojusies rinda uz brīvām vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, īpaši bērniem vecumā no pusotra līdz trīs gadiem.

Sākumskola “Ābelīte” ir celta kā pirmsskolas izglītības iestāde, kas vēlāk ir pielāgota pamatizglītības 1.posma izglītības programmu īstenošanai, tādējādi tā, lai arī spēj kvalitatīvi un mūsdienīgi īstenot licencētās izglītības programmas, tomēr tās telpas tikai daļēji piemērotas pamatizglītības 1.posma izglītības programmu īstenošanai.

Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtītajā pētījumā “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā” norādīts: “Lai arī šī pētījuma rezultātā ir izstrādāts modelis tikai optimālajam vidusskolu tīklam, pētnieki apzinās, ka izglītības tīkla reformas gaitā izvirzītos mērķus izdosies sasniegt tikai tad, ja tiks reorganizēts viss izglītības iestāžu tīkls, ieskaitot pamatskolas un sākumskolas, tāpēc informatīvos nolūkos tālāk minēti kvantitatīvie kritēriji arī šīm skolām. Rekomendējamā minimālā skolēnu skaita kritēriji pamatskolās (7.– 9. klase): lielpilsētās ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju – 150 skolēnu pārejas periodā līdz 2020.gada 1.septembrim un 225 – līdz 2023.gada 1.septembrim, pārējā Latvijas teritorijā – 150 skolēnu, bet vietās, kur 25 km rādiusā nav citas pamatskolas, 30 skolēnu. Rekomendējamā minimālā skolēnu skaita kritēriji sākumskolās (1.–6.klase): lielpilsētās ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju – 450 skolēnu, Pierīgā un reģionālajos attīstības centros – 300 skolēnu, pārējā Latvijas teritorijā izglītības pieejamība tiktu nodrošināta maksimāli tuvu dzīvesvietai, izņemot gadījumus, kad bērnu skaits ir nepietiekams, lai nokomplektētu klasi (tie ir vismaz seši skolēni klasē īpaši attālās vietās, bet ne pilsētu tuvumā). Ja skolēnu skaits skolā ir mazāks par 90, tā jāorganizē kā lielākas skolas struktūrvienība, tādējādi nodrošinot lielākas skolas iespējām atbilstošu izglītības kvalitāti (metodiskais un tehniskais atbalsts, specializētie pedagogi, efektīvāka saimnieciskā vadība utt.).“ Jāsecina, ka nelielu sākumskolu pastāvēšana attaisnojas tikai attālās Latvijas vietās, bet ne pilsētās.

Lai nodrošinātu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta atrodas Lielupē, Jūrmalā iespēju iegūt vispārējo izglītību mazākumtautību programmā ar padziļinātu matemātikas mācību priekšmeta apguvi, izglītības iestādes Sākumskola “Ābelīte” izglītības programmu “Pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma(2.modelis), ar padziļinātu matemātikas apguvi, ir lietderīgi turpināt īstenot citās telpās, nodrošinot pēctecīgu izglītības programmas turpinājumu līdz pamatizglītības ieguvei.

Pašvaldība visiem izglītojamajiem nodrošina iespēju nokļūt uz izglītības iestādēm ar bezmaksas sabiedrisko transportu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, līdz ar to izglītības programmas īstenošanas vietas maiņa neradīs papildus finansiālos izdevumus izglītojamo vecākiem.

Ievērojot to, ka Sākumskola „Ābelīte” (1.-4.klašu izglītojamie) pašlaik ir nokomplektēta gan izglītojamo skaita, gan pedagogu personāla ziņā, kā arī nodrošina augstu izglītības kvalitāti, ir būtiski, lai izmaiņas neradītu mācību apstākļu pasliktināšanos, kas varētu negatīvi ietekmēt mācību procesu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro un piekto daļu un saskaņā ar “Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam” rīcības virziena “R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāte Nr.20 “Kvalitatīva izglītības programmu īstenošana”, Jūrmalas pilsētas domes Apvienotās Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēdes 2018.gada 8.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-28/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka no 2020.gada 1.septembra Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes Sākumskola “Ābelīte” (izglītības iestādēs reģistrācijas Nr.2911901386, reģistrācijas Nr.90009251361) 1.-4.klases un tajās īstenotās izglītības programmas “Pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma”, licence Nr. V-4440, īstenošanas pēctecība tiek nodrošināta adresē: Lielupes ielā 21, Jūrmalā, LV-2015.

2. Noteikt, ka Sākumskolas „Ābelīte” 1.-4.klašu izglītojamajiem šī lēmuma 1.punktā noteiktajā termiņā tiek nodrošinātas Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” noteiktajām prasībām atbilstošas telpas adresē: Lielupes ielā 21, Jūrmalā, LV-2015, kas nav sliktākā tehniskā un ekspluatācijas kvalitātē par pašreiz izmantojamajām telpām.

3. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei koordinēt 1.punktā noteikto darbību un organizatorisko pasākumu veikšanu.

4. Sākumskolas “Ābelīte” direktorei:

4.1. līdz 2018.gada 30.jūnijam organizēt un nodrošināt iestādes pedagogu, izglītojamo un vecāku informēšanu par izglītības turpināšanas iespējām Sākumskolā “Ābelīte”;

4.2. līdz 2020.gada 29.aprīlim iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei Sākumskola “Ābelīte” nolikuma grozījumu projektu;

4.3. līdz 2020.gada 1.jūlijam veikt darbības, saistībā ar izglītības programmas “Pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma” licences Nr. V-4440 grozīšanu, sakarā ar izglītības programmas īstenošanas vietas maiņu, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai.

5. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punktā minētās iestādes izglītības programmas īstenošanas vietas maiņu saistītie izdevumi sedzami no Sākumskolas “Ābelīte” finanšu līdzekļiem.

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF