Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr.9

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Rolands Parasigs-Parasiņš (nepiedalās no plkst.12.05 – līdz sēdes beigām), Ņikita Ņikiforovs, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Rita Sproģe, Andris Čuda, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Irēna Kausiniece

Nepiedalās deputāti:

Guntis Grūba, Mārtiņš Stulpiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora vietnieks

Arturs Grants

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece

Arnita Liepiņa

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja

Jolanta Batina

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Baumgarte

Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks

Agris Bērziņš

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Baiba Birzniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece

Elita Cepurīte

Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Lelde Stāmere

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Strazdiņa

Iepirkumu biroja vecākā referente

Mārīte Okdaldere

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Rita Meikšāne

Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļas vadītājs

Ivars Baltrums

Jūrmalas sporta servisa centra juriskonsulte

Kristīne Martinsone

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas ostas pārvaldes pārvaldnieka palīdze

Aija Smalkā

Lielupes pamatskolas Direktora vietnieks izglītības jomā

Valts Šķepasts

Pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, deputāta U.Kronblūma uzaicināts fotogrāfs

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

5.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. janvāra lēmumā Nr.4 “Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju”

6.

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Sporta skola)

7.

Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.10 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”

9.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta nolikumā Nr.9 “Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”

10.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.372 “Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu”

11.

Par Informātikas (programmēšanas) valsts 32.olimpiādes rīkošanu Jūrmalā 2018./2019.mācību gadā

12.

Par izglītības iestādes Sākumskola “Ābelīte” programmas īstenošanas vietas maiņu

13.

Par izglītības iestādes Sākumskola “Taurenītis” reorganizēšanu

14.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” („Making of intercultural ties with EVS means”) īstenošanu

15.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Sākumskolas „Ābelīte” nolikums”

16.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projekta „Be prepared!” noslēgumu

17.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” īstenošanu

18.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu

19.

Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu

20.

Par būves nojaukšanu Jaunā ielā 66, Jūrmalā

21.

Par dzīvojamās ēkas sakārtošanu Edinburgas prospektā 23, Jūrmalā

22.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmuma Nr.104"Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73" atcelšanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Daugavpils ielā 24, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Tiltu ielā 5, Jūrmalā, un Krūzes ielā 7, Jūrmalā

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu

26.

Par zemes vienību Vikingu ielā 76A, Jūrmalā, un Vikingu ielā 78A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu un piešķiršanu

27.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā

28.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā

29.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, un Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā apstiprināšanu

30.

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Putnu ielā 2-33, Jūrmalā

31.

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Jurģu ielā 6-71, Jūrmalā

32.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 25, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

35.

Par zemesgabala Liepājas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

36.

Par zemesgabala Tirgus ielā 10A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

37.

Par zemesgabala Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā daļas nomu

38.

Par zemes vienības Tiltu iela 8108, Jūrmalā daļas un ūdenstilpes Bulduri 8003, Jūrmalā daļas nomu

39.

Par zemes vienības Valteri 3401, Jūrmalā daļas un ūdenstilpes daļas nomu

40.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

41.

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli

42.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

43.

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

44.

Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41, Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

47.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

48.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamās daļas pirmo izsoli

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu rezerves zemes fondā iekļautām zemes vienībāmG.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumiem;

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. augusta lēmuma Nr.423 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centra) maksas pakalpojumiem” pielikumā;

· Par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projektu „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”;

· Par nomas līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš” par zemes vienības Dubulti 3013, Jūrmalā, daļu;

· Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Acāliju ielā 8, Jūrmalā;

· Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju par zemes vienības Jaunā ielā 64A, Jūrmalā, daļu;

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

5.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. janvāra lēmumā Nr.4 “Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju”

6.

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Sporta skola)

7.

Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.10 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”

9.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta nolikumā Nr.9 “Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”

10.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.372 “Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu”

11.

Par Informātikas (programmēšanas) valsts 32.olimpiādes rīkošanu Jūrmalā 2018./2019.mācību gadā

12.

Par izglītības iestādes Sākumskola “Ābelīte” programmas īstenošanas vietas maiņu

13.

Par izglītības iestādes Sākumskola “Taurenītis” reorganizēšanu

14.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” („Making of intercultural ties with EVS means”) īstenošanu

15.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Sākumskolas „Ābelīte” nolikums”

16.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projekta „Be prepared!” noslēgumu

17.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” īstenošanu

18.

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumiem

19.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. augusta lēmuma Nr.423 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centra) maksas pakalpojumiem” pielikumā

20.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu

21.

Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu

22.

Par būves nojaukšanu Jaunā ielā 66, Jūrmalā

23.

Par dzīvojamās ēkas sakārtošanu Edinburgas prospektā 23, Jūrmalā

24.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmuma Nr.104 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73" atcelšanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Daugavpils ielā 24, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Tiltu ielā 5, Jūrmalā, un Krūzes ielā 7, Jūrmalā

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu

28.

Par zemes vienību Vikingu ielā 76A, Jūrmalā, un Vikingu ielā 78A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu un piešķiršanu

29.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā

30.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā

31.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, un Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā apstiprināšanu

32.

Par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projektu „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”

33.

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Putnu ielā 2-33, Jūrmalā

34.

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Jurģu ielā 6-71, Jūrmalā

35.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

36.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

37.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 25, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

38.

Par zemesgabala Liepājas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

39.

Par zemesgabala Tirgus ielā 10A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

40.

Par zemesgabala Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā daļas nomu

41.

Par zemes vienības Tiltu iela 8108, Jūrmalā daļas un ūdenstilpes Bulduri 8003, Jūrmalā daļas nomu

42.

Par zemes vienības Valteri 3401, Jūrmalā daļas un ūdenstilpes daļas nomu

43.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

44.

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli

45.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

46.

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

47.

Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41, Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

50.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

51.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamās daļas pirmo izsoli

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu rezerves zemes fondā iekļautām zemes vienībām

53.

Par nomas līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš” par zemes vienības Dubulti 3013, Jūrmalā, daļu

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Acāliju ielā 8, Jūrmalā

55.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju par zemes vienības Jaunā ielā 64A, Jūrmalā, daļu

56.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu”

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.285)

Ziņotājs:

Z.Leite

Izsakās:

U.Kronblūms – uzskata, ka nākamā gada pārskatā būtu jāiekļauj arī informācija par darba vietu skaitu Jūrmalā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.26)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņotājs:

I.Brača – informē, ka ir iesniegti papildinājumi budžeta grozījumos atbilstoši Finanšu komitejas atzinumam un Apvienotās komitejas atzinumam attiecībā uz Sporta pasākumu budžeta izmaiņām. Lūdz balsot par mutisku ziņojumu par papildus līdzekļu piešķiršanu šādiem budžeta grozījumiem:

1) ir noslēdzies iepirkums, kā rezultātā ir sadārdzinājies projekts 5.līnijas atjaunošanai par 1925 euro;

2) Ir precizēta summa, kas nepieciešama optiskā tīkla izbūvei Pumpuru vidusskolā un tā ir 9750 euro.

D.Beitnere - Le Galla – ir ļoti svarīgi nonākt pie secinājuma, ka veids, kādā ieviesa jauno caurlaižu sistēmu, nebija sabiedrībai draudzīgs. Sabiedrība diemžēl ir jāaudzina un tas parāda, ka sodiem bija jāpienāk ātrāk un cilvēkiem bija jāsaprot, ka sistēma strādā un to nevar pārkāpt. Nākamajā sēdē nepieciešama informācija par to, vai ir kādi uzlabojumi caurlaižu iegādes sistēmā.

R.Sproģe – šī jaunā caurlaižu sistēma parāda īsteno situāciju par to, cik cilvēku pirms tam ir dažādos veidos mānījušies un iebraukuši bez caurlaidēm.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”.

5. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. janvāra lēmumā Nr.4 “Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju” (lēmums Nr.286)

Ziņotājs:

M.Okdaldere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. janvāra lēmumā Nr.4 “Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju”.

6. Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Sporta skola) (lēmums Nr.287)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Sporta skola).

7. Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanu (lēmums Nr.288)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

pieņemt lēmumu par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanu.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.10 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņotājs:

L.Stamere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.10 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”.

9. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta nolikumā Nr.9 “Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums” (nolikums Nr.27)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta nolikumā Nr.9 “Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”.

10. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.372 “Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu” (lēmums Nr.289)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Izsakās:

D.Riņķe – nākamajā sēdē nepieciešams veikt grozījumus arī lēmuma 1.8.punktā, jo I.Vīķis vairs nestrādā biedrībā “Latvijas Sarkanais Krusts”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.372 “Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu”.

11. Par Informātikas (programmēšanas) valsts 32.olimpiādes rīkošanu Jūrmalā 2018./2019.mācību gadā (lēmums Nr.290)

Ziņotājs:

I.Vasmanis – informē, ka jautājums nav skatīts profilējošajā komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Informātikas (programmēšanas) valsts 32.olimpiādes rīkošanu Jūrmalā 2018./2019.mācību gadā.

12. Par izglītības iestādes Sākumskola “Ābelīte” programmas īstenošanas vietas maiņu (lēmums Nr.291)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” –4 (D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

pieņemt lēmumu par izglītības iestādes Sākumskola “Ābelīte” programmas īstenošanas vietas maiņu.

13. Par izglītības iestādes Sākumskola “Taurenītis” reorganizēšanu (lēmums Nr.292)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Izsakās:

A.Čuda – izraisa izbrīnu, ka no sākuma tiek pieņemts lēmums par skolas reorganizāciju un tikai tad risināts jautājums par telpām. Reorganizējot Sākumskolu “Taurenītis” tiek pamesta vēsturiski izveidota infrastruktūra (sporta zāle) un reorganizēts lielisks kolektīvs. Uzskata, ka šis nav pārdomāts un loģisks veids, kā risināt bērnudārzu rindas problēmu pilsētā.

D.Beitnere – Le Galla – uzskata, ka ir nepieciešams uzlabot domes komunikāciju ar sabiedrību, jo sākotnēji vecāki protestēja pret skolas reorganizāciju, taču komunicējot, piekrita, ka tā ir nepieciešama.

R.Sproge – vairākas reizes tikās ar vecākiem un sarunu rezultātā vecāki ir palīdzējuši atrast pareizo ceļu un risinājumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, E.Krivcova), “pret”- 1 (A.Čuda), “atturas” – 2 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

pieņemt lēmumu par izglītības iestādes Sākumskola “Taurenītis” reorganizēšanu.

14. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” („Making of intercultural ties with EVS means”) īstenošanu (lēmums Nr.293)

Ziņotājs:

V.Šepasts

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” („Making of intercultural ties with EVS means”) īstenošanu.

15. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Sākumskolas „Ābelīte” nolikums” (Nr.28)

Ziņotājs:

N.Zarāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Sākumskolas „Ābelīte” nolikums”.

16. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projekta „Be prepared!” noslēgumu (lēmums Nr.294)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projekta „Be prepared!” noslēgumu.

17. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” īstenošanu (Lēmums Nr.295)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” īstenošanu.

18. Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.296)

Ziņotājs:

Z.Tarasenko

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumiem.

19. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmuma Nr.423 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centra) maksas pakalpojumiem” pielikumā (lēmums Nr.297)

Ziņotājs:

K.Martinsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmuma Nr.423 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centra) maksas pakalpojumiem” pielikumā.

20. Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu (lēmums Nr.298)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu.

21. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu (lēmums Nr.299)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu.

22. Par būves nojaukšanu Jaunā ielā 66, Jūrmalā (lēmums Nr.300)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Jaunā ielā 66, Jūrmalā.

23. Par dzīvojamās ēkas sakārtošanu Edinburgas prospektā 23, Jūrmalā (lēmums Nr.301)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās ēkas sakārtošanu Edinburgas prospektā 23, Jūrmalā.

24. Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmuma Nr.104 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73" atcelšanu (lēmums Nr.302)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmuma Nr.104 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73" atcelšanu.

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Daugavpils ielā 24, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.303)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Daugavpils ielā 24, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Tiltu ielā 5, Jūrmalā, un Krūzes ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.304)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Tiltu ielā 5, Jūrmalā, un Krūzes ielā 7, Jūrmalā.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu (lēmums Nr.305)

Ziņotājs:

V.Zvejniece lūdz veikt tehnisku precizējumu lēmuma lemjošajā daļā 14., 16. un 18.punktos nosakot, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ir komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu.

28. Par zemes vienību Vikingu ielā 76A, Jūrmalā, un Vikingu ielā 78A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu un piešķiršanu (lēmums Nr.306)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienību Vikingu ielā 76A, Jūrmalā, un Vikingu ielā 78A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu un piešķiršanu.

29. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā (lēmums Nr.307)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla)), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā.

30. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā (lēmums Nr.308)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā.

31. Par detālplānojuma zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, un Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.309)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, un Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā apstiprināšanu.

32. Par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projektu „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” (saistošie noteikumi Nr.26)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projektu „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”.

R.Parasigs – Parasiņš aiziet (plkst.12.05).

33. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Putnu ielā 2-33, Jūrmalā (lēmums Nr.310)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Putnu ielā 2-33, Jūrmalā.

34. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Jurģu ielā 6-71, Jūrmalā (lēmums Nr.311)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Jurģu ielā 6-71, Jūrmalā.

35. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.312)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

36. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.313)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

37. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 25, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.314)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 25, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

38. Par zemesgabala Liepājas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.315)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Liepājas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu.

39. Par zemesgabala Tirgus ielā 10A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.316)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Tirgus ielā 10A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu.

40. Par zemesgabala Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā daļas nomu (lēmums Nr.317)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā daļas nomu.

41. Par zemes vienības Tiltu iela 8108, Jūrmalā daļas un ūdenstilpes Bulduri 8003, Jūrmalā daļas nomu (lēmums Nr.318)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienības Tiltu iela 8108, Jūrmalā daļas un ūdenstilpes Bulduri 8003, Jūrmalā daļas nomu.

42. Par zemes vienības Valteri 3401, Jūrmalā daļas un ūdenstilpes daļas nomu (lēmums Nr.319)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 2 (D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienības Valteri 3401, Jūrmalā daļas un ūdenstilpes daļas nomu.

43. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.320)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

44. Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.321)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, E.Krivcova), “pret”- 1 (A.Čuda), “atturas” –1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli.

45. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.322)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- 1 (A.Čuda), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

46. Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.323)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Čuda – aicina deputātus neatbalstīt, jo zemegabals atrodas pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamā vietā un ja ne šodien, tad kādreiz šis zemesgabals varētu būt izmantojams pašvaldības vajadzībām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 3 (D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

47. Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.324)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Čuda – aicina deputātus neatbalstīt, šī zemesgabala atsavināšanu, jo šis zemesgabals ir priežu mežs un neredz nekādu apgrūtinājumu to saglabāt pašvaldības īpašumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 3 (D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

48. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41, Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.325)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.41, Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

49. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.326)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

50. Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.327)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

51. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamās daļas pirmo izsoli (lēmums Nr.328)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamās daļas pirmo izsoli.

52. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu rezerves zemes fondā iekļautām zemes vienībām (lēmums Nr.329)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms - uzskata, ka teritorija Majori 0072, ko namīpašnieks ir nelikumīgi aizņēmis ir jāatbrīvo un jāizskata reāls izmantošanas veids, kas būtu iedzīvotāju un dabas teritorijas saglabāšanas interesēs.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu rezerves zemes fondā iekļautām zemes vienībām.

53. Par nomas līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš” par zemes vienības Dubulti 3013, Jūrmalā, daļu (lēmums Nr.330)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nomas līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš” par zemes vienības Dubulti 3013, Jūrmalā, daļu.

54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Acāliju ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.331)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Acāliju ielā 8, Jūrmalā.

55. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju par zemes vienības Jaunā ielā 64A, Jūrmalā, daļu (lēmums Nr.332)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju par zemes vienības Jaunā ielā 64A, Jūrmalā, daļu.

56. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.333)

Ziņotājs:

A.Smalkā

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu”.

Sēde slēgta plkst.12.25

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2018.gada 26.jūlijā plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2018.gada 20.jūnijā


Lejupielāde: DOC un PDF