Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 292

protokols Nr. 9, 13. punkts

Par izglītības iestādes Sākumskola “Taurenītis” reorganizēšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) kopā ir 26 vispārējās izglītības iestādes – 10 pirmsskolas, trīs sākumskolas, sešas pamatskolas, sešas vidusskolas un viena Valsts ģimnāzija. Vidējais pamatskolu telpu noslogojums ir 55 un vidējais vidusskolu telpu noslogojumus ir 61 % no ēkas kapacitātes, tajā pašā laikā pirmsskolās pašvaldība nevar nodrošināt iedzīvotāju pieprasījumu pēc vietām pirmsskolas izglītības programmā, un Jūrmalas pilsētā ir izveidojusies rinda uz brīvām vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, īpaši bērniem vecumā no pusotra līdz trīs gadiem.

Sākumskola “Taurenītis” ir celta kā pirmsskolas izglītības iestāde, kas vēlāk ir pielāgota pamatizglītības 1.posma izglītības programmu īstenošanai, tādējādi tā, lai arī spēj kvalitatīvi un mūsdienīgi īstenot licencētās izglītības programmas, tomēr tās telpas tikai daļēji piemērotas pamatizglītības 1.posma izglītības programmu īstenošanai. Kā to apliecina pēc Sākumskolas „Taurenītis” vecāku iniciatīvas sagatavotais atzinums, Sākumskola “Taurenītis” bez finanšu ieguldījumiem nespēj izpildīt Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” noteiktās prasības, kas stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī attiecībā uz minimālo platību viena izglītojamā vietai mācību telpā.

Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtītajā pētījumā “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā” norādīts: “Lai arī šī pētījuma rezultātā ir izstrādāts modelis tikai optimālajam vidusskolu tīklam, pētnieki apzinās, ka izglītības tīkla reformas gaitā izvirzītos mērķus izdosies sasniegt tikai tad, ja tiks reorganizēts viss izglītības iestāžu tīkls, ieskaitot pamatskolas un sākumskolas, tāpēc informatīvos nolūkos tālāk minēti kvantitatīvie kritēriji arī šīm skolām. Rekomendējamā minimālā skolēnu skaita kritēriji pamatskolās (7.– 9.klase): lielpilsētās ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju – 150 skolēnu pārejas periodā līdz 2020.gada 1.septembrim un 225 – līdz 2023.gada 1.septembrim, pārējā Latvijas teritorijā – 150 skolēnu, bet vietās, kur 25 km rādiusā nav citas pamatskolas, 30 skolēnu. Rekomendējamā minimālā skolēnu skaita kritēriji sākumskolās (1.–6.klase): lielpilsētās ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju – 450 skolēnu, Pierīgā un reģionālajos attīstības centros – 300 skolēnu, pārējā Latvijas teritorijā izglītības pieejamība tiktu nodrošināta maksimāli tuvu dzīvesvietai, izņemot gadījumus, kad bērnu skaits ir nepietiekams, lai nokomplektētu klasi (tie ir vismaz seši skolēni klasē īpaši attālās vietās, bet ne pilsētu tuvumā). Ja skolēnu skaits skolā ir mazāks par 90, tā jāorganizē kā lielākas skolas struktūrvienība, tādējādi nodrošinot lielākas skolas iespējām atbilstošu izglītības kvalitāti (metodiskais un tehniskais atbalsts, specializētie pedagogi, efektīvāka saimnieciskā vadība utt.).“ Jāsecina, ka nelielu sākumskolu pastāvēšana attaisnojas tikai attālās Latvijas vietās, bet ne pilsētās. Sākumskolā “Taurenītis” tiek īstenota izglītības programma “Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) humanitārā un sociālā virziena programma”. Līdz ar to, lai efektīvi un racionāli izmantotu pašvaldības resursus, ievērojot vienlīdzības principu līdzekļu sadalē un kvalitatīvas izglītības pieejamībā, vienlaikus nodrošinot izglītojamajiem, kuri iegūst vispārējo izglītību, Sākumskolas “Taurenītis” izglītības programmu “Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) humanitārā un sociālā virziena programma” (133 izglītojamie 2017.gada 1.septembrī) ir lietderīgi minēto izglītības programmu pilnībā nodot īstenošanai Jūrmalas Alternatīvajai skolai, kurā jau tiek īstenota licencēta izglītības programma “Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma” (168 izglītojamie 2017.gada 1.septembrī) līdz 9.klasei, tādējādi tiks nodrošināta pēctecīga izglītības programmas apguve izglītojamajiem līdz pamatizglītības ieguvei.

Pašvaldība visiem izglītojamajiem nodrošina iespēju nokļūt uz izglītības iestādēm ar bezmaksas sabiedrisko transportu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, līdz ar to izglītības programmas īstenošanas vietas maiņa neradīs papildus finansiālos izdevumus izglītojamo vecākiem.

Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa noteic, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā, nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu nometnes.

Lai nodrošinātu iespēju iegūt pirmsskolas izglītību tuvāk dzīves vietai, Jūrmalas pilsētas domes ieskatā būtu lietderīgi Sākumskolu “Taurenītis” reorganizēt par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Taurenītis”, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, tādējādi tiktu nodrošināta iespēja palielināt pirmsskolas izglītības programmā uzņemamo izglītojamo skaitu.

Ievērojot to, ka Sākumskola „Taurenītis” (1.-6.klašu izglītojamie) pašlaik ir nokomplektēta gan izglītojamo skaita, gan pedagogu personāla ziņā, kā arī nodrošina augstu izglītības kvalitāti, ir būtiski, lai reorganizācija neradītu mācību apstākļu pasliktināšanos, kas varētu negatīvi ietekmēt mācību procesu.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 1.punktu un saskaņā ar “Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam” rīcības virziena “R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāte Nr.20 “Kvalitatīva izglītības programmu īstenošana”, Jūrmalas pilsētas domes Apvienotās Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 8.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-28/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Reorganizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo izglītības iestādi Sākumskola “Taurenītis” (izglītības iestādēs reģistrācijas Nr.2911901383, reģistrācijas Nr.90000051699) par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Taurenītis”:

1. Noteikt, ka Sākumskola “Taurenītis” 1.-6.klases un tajās īstenotās izglītības programmas “Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) humanitārā un sociālā virziena programma”, licence Nr. V-4435, īstenošanas funkcijas un attiecīgos pedagogus, kas nodrošina minētās programmas ietvaros mācību priekšmetu pasniegšanu, pārņem Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošā Jūrmalas Alternatīvā skola (izglītības iestādes reģistra Nr.2912901382, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000051665).

2. Šī lēmuma 1.punktā minēto reorganizāciju pabeigt līdz 2020.gada 31.augustam.

3. Noteikt, ka Jūrmalas Alternatīvās skola daļēji ir Sākumskolas “Taurenītis” tiesību, lietvedības, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, funkciju, t.sk., izglītības programmas “Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) humanitārā un sociālā virziena programma”, un minētajā izglītības programmā uzņemto izglītojamo pārņēmēja.

4. Noteikt, ka Sākumskolas „Taurenītis” 1.-6.klašu izglītojamiem šī lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā Jūrmalas Alternatīvajā skolā tiek nodrošinātas Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” noteiktajām prasībām atbilstošas telpas, kas nav sliktākā tehniskā un ekspluatācijas kvalitātē par pašreiz izmantojamajām telpām.

5. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājam:

5.1. koordinēt reorganizācijas darbību un organizatorisko pasākumu veikšanu;

5.2. līdz 2020.gada 1.februārim nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai Sākumskolas “Taurenītis” reorganizācijas saskaņošanai nepieciešamos dokumentus;

5.3. 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt Izglītības iestāžu reģistru par šī lēmuma 1.punktā minētās iestādes reorganizāciju.

6. Jūrmalas Alternatīvās skolas direktoram:

6.1. nodrošināt Sākumskolas “Taurenītis” izglītības programmas “Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) humanitārā un sociālā virziena programma” pēctecību un īstenošanas turpināšanu;

6.2. sadarbībā ar Sākumskolas “Taurenītis” direktoru līdz 2020.gada 29.aprīlim informēt Sākumskolas “Taurenītis” izglītojamo likumiskos pārstāvjus par interešu izglītības ieguves iespējām Jūrmalas Alternatīvajā skolā.

7. Sākumskolas “Taurenītis” direktorei:

7.1. līdz 2018.gada 15.septembrim organizēt un nodrošināt iestādes pedagogu, izglītojamo un izglītojamo likumisko pārstāvju informēšanu par Sākumskolas “Taurenītis” reorganizācijas norisi un izglītības iegūšanas turpināšanas iespējām;

7.2. līdz 2020.gada 29.aprīlim iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei izvērtēšanai Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” nolikuma projektu.

8. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi līdz 2020.gada 1.martam publicēt informāciju par Sākumskolas “Taurenītis” reorganizāciju Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

9. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punktā minētās iestādes reorganizāciju saistītie izdevumi sedzami no Sākumskolas “Taurenītis” finanšu līdzekļiem.

10. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

11. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punkts stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma reorganizācijas veikšanai saņemšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF