Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 348

protokols Nr. 10, 22. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481
“Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumā

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2011.gada 14.oktobra atzinumu, protokols Nr.15-2.28 tika izveidota Zvejas iela, pagarinot to līdz Ķemeru ielai 76/84, Jūrmala, līdz ar to nepieciešams izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikuma 668.punktā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.6.apakšpunktu, 9.punktu, 17.1.apakšpunktu, 2018.gada 18.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/7, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumā šādu grozījumu:

Izteikt 668.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Kadastra grupa

Orientieris

Sākums

Beigas

668.

Zvejas

Dzintari

Ošu iela

Ķemeru iela 76

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF