Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr.10

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Ņikita Ņikiforovs, Rita Sproģe, Andris Čuda, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Irēna Kausiniece, Guntis Grūba, Mārtiņš Stulpiņš

Nepiedalās deputāti:

Dagmāra Beitnere-Le Galla (ģimenes apstākļu dēļ)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Daiga Paule

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja

Jolanta Batina

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Baumgarte

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Zanda Krastiņa

Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Lelde Stāmere

Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks

Jānis Ezers

Kultūras nodaļas eksperte kultūras projektu jautājumos

Kristīne Zelicka

Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste

Ilze Černovska

Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

Solvita Beitāne

Pilsētplānošanas nodaļas konsultants

Andrejs Morozovs

Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja

Ilze Karjuse

Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja

Rita Ansule

Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste

Anita Naudiša

Jūrmalas sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Lielupes pamatskolas galvenā grāmatvede

Anna Dipnere

Slokas pamatskolas direktors

Guntars Miķelsons

Pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

PI Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra direktora p.i.

Agita Bērzupe

Jūrmalas kapi direktors

Guntars Lasis

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, deputāta U.Kronblūma uzaicināts fotogrāfs

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.14 „Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140 „Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.22 “Projektu konkursa “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”

10.

Par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus

11.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" darbinieku ēdināšanas maksas apstiprināšanu

12.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekta „Kafija ar politiķiem Jūrmalā” noslēgumu

13.

Par Slokas pamatskolas maksas pakalpojumiem

14.

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas maksas pakalpojumiem

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

16.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmuma Nr.1 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumiem” pielikumā

17.

Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 33a, Jūrmalā

18.

Par būvju nojaukšanu Partizānu ielā 8, Jūrmalā

19.

Par būvju nojaukšanu Nomales ielā 12, Jūrmalā

20.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.631 „Par vidi degradējošu būvi Ceriņu ielā 3, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

21.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumā

22.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 24.oktobra lēmuma Nr.628 "Par apbūves blīvuma palielināšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 73" atzīšanu par spēku zaudējušu

23.

Par zemes vienību Apiņu ielā 5, Jūrmalā, un Dzintari 7816, Jūrmalā, apvienošanu un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 45, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību Selgas ielā 8, Jūrmalā, un Vārpu ielā 7, Jūrmalā, robežu pārkārtošanas apstiprināšanu

27.

Par grozījumu 2013.gada 20.novembra līgumā Nr.1.1-16/1113 par detālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 35, Jūrmalā, īstenošanas kārtību

28.

Par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.

Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, apstiprināšanu

30.

Par detālplānojuma un parka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā apstiprināšanu

34.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 66, Jūrmalā apstiprināšanu

35.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā apstiprināšanu

36.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 37-4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

37.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-86, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Alejas ielā 12-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

42.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-15 - 30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

43.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomu

46.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas un zemes vienības Valteri 3301, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

49.

Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, atsavināšanu

50.

Par zemesgabala Slokas ielā 81A, Jūrmalā, atsavināšanu

51.

Par dzīvojamās mājas Asaru prospektā 50 k-1-6, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 63 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Slokas ielā 65 k-2, pirmās izsoles organizēšanu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

58.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāžas) Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1 Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 19.līnija 4, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 20.līnija 1A, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aglonas ielā 4, Jūrmalā

63.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.17 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 1.pielikumā

G.Truksnis noņem no domes sēdes darba kārtības šādus jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”;

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmuma Nr.1 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumiem” pielikumā;

· Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par transportlīdzekļa Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas numurs HF4686, atsavināšanu;

· Līdzfinansējuma piešķišanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā;

· Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmumā Nr.367 “Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par transportlīdzekļa Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas numurs HF4686, atsavināšanu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”

6.

Līdzfinansējuma piešķišanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.14 „Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140 „Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

10.

Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

11.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.22 “Projektu konkursa “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”

13.

Par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus

14.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" darbinieku ēdināšanas maksas apstiprināšanu

15.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekta „Kafija ar politiķiem Jūrmalā” noslēgumu

16.

Par Slokas pamatskolas maksas pakalpojumiem

17.

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas maksas pakalpojumiem

18.

Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 33a, Jūrmalā

19.

Par būvju nojaukšanu Partizānu ielā 8, Jūrmalā

20.

Par būvju nojaukšanu Nomales ielā 12, Jūrmalā

21.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.631 „Par vidi degradējošu būvi Ceriņu ielā 3, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

22.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumā

23.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 24.oktobra lēmuma Nr.628 "Par apbūves blīvuma palielināšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 73" atzīšanu par spēku zaudējušu

24.

Par zemes vienību Apiņu ielā 5, Jūrmalā, un Dzintari 7816, Jūrmalā, apvienošanu un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 45, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību Selgas ielā 8, Jūrmalā, un Vārpu ielā 7, Jūrmalā, robežu pārkārtošanas apstiprināšanu

28.

Grozījums 2013.gada 20.novembra līgumā Nr.1.1-16/1113 par detālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 35, Jūrmalā, īstenošanas kārtību

29.

Par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

30.

Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, apstiprināšanu

31.

Par detālplānojuma un parka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu

32.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā apstiprināšanu

34.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 66, Jūrmalā apstiprināšanu

35.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā apstiprināšanu

36.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 37-4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

37.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-86, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Alejas ielā 12-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

42.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-15 - 30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

43.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomu

46.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas un zemes vienības Valteri 3301, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

49.

Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, atsavināšanu

50.

Par zemesgabala Slokas ielā 81A, Jūrmalā, atsavināšanu

51.

Par dzīvojamās mājas Asaru prospektā 50 k-1-6, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 63 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Slokas ielā 65 k-2, pirmās izsoles organizēšanu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

58.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāžas) Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1 Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 19.līnija 4, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 20.līnija 1A, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aglonas ielā 4, Jūrmalā

63.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.17 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 1.pielikumā

64.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmumā Nr.367 “Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija”

U.Kronblūms – lūdz deputātus pēc domes sēdes uzkavēties, lai pārrunātu atkritumu izvešanas politiku un samaksu.

2. Par transportlīdzekļa Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas numurs HF4686, atsavināšanu (lēmums Nr.334)

Ziņotājs:

J.Ezers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas numurs HF4686, atsavināšanu.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.335)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņotājs:

D.Paule - informē, ka ir iesniegti papildinājumi budžeta grozījumos atbilstoši komiteju atzinumiem.

Izsakās:

R.Parasigs – Parasiņš – ierosina par saistošo noteikumu 12.punktu balsot atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Parasiga – Parasiņa priekšlikumu (“par” – 5 (G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova)), nolēma :

priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 3 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms), “atturas” – 2 (G.Grūba, M.Stulpiņš)), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”.

G.Grūba – atturējās balsojumā, jo nevarēja balsot par 12.punktu atsevišķi, kā to bija ierosinājis deputāts R.Parasigs- Parasiņš. Gribēja balsot pret līdzekļu piešķiršanu Krāsu skrējienam, jo zināmā informācija neliecina par labu pārvaldību un līdzekļu labu apsaimniekošanu.

R.Parasigs – Parasiņš nevarēja balsot par saistošajiem noteikumiem, jo nebija iespējas balsot atsevišķi par saistošo noteikumu 12.punktu. Balsoja pret, jo ir pamatotas aizdomas, ka netika veikta iepirkuma priekšizpēte atbilstoši normatīvajiem aktiem. Tāpat netika veikta visu apakšuzņēmēju nodokļu parādu pārbaude. Uzskata, ka līguma slēgšana ar šāda iepirkuma uzvarētāju ir nepamatota.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” (lēmums Nr.336)

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”.

6. Līdzfinansējuma piešķišanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par līdzfinansējuma piešķišanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.14 „Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.29)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.14 „Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140 „Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu” (lēmums Nr.337)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140 „Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

10. Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt noteikumus “Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

11. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.338)

Ziņotājs:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.22 “Projektu konkursa “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums” (nolikums Nr.30)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.22 “Projektu konkursa “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”.

13. Par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus (lēmums Nr.339)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus.

14. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" darbinieku ēdināšanas maksas apstiprināšanu (lēmums Nr.340)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" darbinieku ēdināšanas maksas apstiprināšanu.

15. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekta „Kafija ar politiķiem Jūrmalā” noslēgumu (lēmums Nr.341)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekta „Kafija ar politiķiem Jūrmalā” noslēgumu.

16. Par Slokas pamatskolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.342)

Ziņotājs:

G.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Slokas pamatskolas maksas pakalpojumiem.

17. Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.343)

Ziņotājs:

A.Dipnere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas maksas pakalpojumiem.

18. Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 33a, Jūrmalā (lēmums Nr.344)

Ziņotājs:

A.M.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 33a, Jūrmalā.

19. Par būvju nojaukšanu Partizānu ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.345)

Ziņotājs:

A.M.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Partizānu ielā 8, Jūrmalā.

20. Par būvju nojaukšanu Nomales ielā 12, Jūrmalā (lēmums Nr.346)

Ziņotājs:

A.M.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Nomales ielā 12, Jūrmalā.

21. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.631 „Par vidi degradējošu būvi Ceriņu ielā 3, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.347)

Ziņotājs:

A.Morozovs

Izsakās:

G.Grūba – sakarā ar to, ka par šo īpašumu ir tiesvedība, uzskata, ka lēmumā nevajadzētu būt atsaucei par īpašuma nodošanu ekspluatācijā. Ierosina no lēmuma konstatējošās daļas svītrot 4.punktu “Domes Pilsētplānošanas nodaļa 2015.gada 25.augustā Būvniecības ierosinātājam izdeva aktu (kods 15 03851 0130000) “Par atpūtas namu Ceriņu ielā 3, Jūrmalā zemes vienības kadastra Nr.1300 010 0077 pieņemšanu ekspluatācijā””.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Grūbas priekšlikumu (“par” – 5 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova)), nolēma :

priekšlikums tiek noraidīts

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 5 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš)), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.631 „Par vidi degradējošu būvi Ceriņu ielā 3, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001” atzīšanu par spēku zaudējušu.

22. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumā (lēmums Nr.348)

Ziņotājs:

S.Beitāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumā.

23. Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 24.oktobra lēmuma Nr.628 "Par apbūves blīvuma palielināšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 73" atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.349)

Ziņotājs:

S.Beitāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 24.oktobra lēmuma Nr.628 "Par apbūves blīvuma palielināšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 73" atzīšanu par spēku zaudējušu.

24. Par zemes vienību Apiņu ielā 5, Jūrmalā, un Dzintari 7816, Jūrmalā, apvienošanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.350)

Ziņotājs:

S.Beitāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienību Apiņu ielā 5, Jūrmalā, un Dzintari 7816, Jūrmalā, apvienošanu un adreses piešķiršanu.

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.351)

Ziņotājs:

S.Beitāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 45, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.352)

Ziņotājs:

S.Beitāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 45, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību Selgas ielā 8, Jūrmalā, un Vārpu ielā 7, Jūrmalā, robežu pārkārtošanas apstiprināšanu (lēmums Nr.353)

Ziņotājs:

S.Beitāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību Selgas ielā 8, Jūrmalā, un Vārpu ielā 7, Jūrmalā, robežu pārkārtošanas apstiprināšanu.

28. Grozījums 2013.gada 20.novembra līgumā Nr.1.1-16/1113 par detālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 35, Jūrmalā, īstenošanas kārtību (lēmums Nr.354)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav, U.Kronblūms nebalso), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu 2013.gada 20.novembra līgumā Nr.1.1-16/1113 par detālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 35, Jūrmalā, īstenošanas kārtību.

U.Kronblūms – nebalso par šo lēmumu saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

29. Par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.355)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 4 (U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

30. Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.356)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, apstiprināšanu.

31. Par detālplānojuma un parka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.357)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma un parka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu.

32. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.358)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

33. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.359)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā apstiprināšanu.

34. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 66, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.360)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 66, Jūrmalā apstiprināšanu.

35. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.361)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā apstiprināšanu.

36. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 37-4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.362)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 37-4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

37. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-86, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.363)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-86, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

38. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.364)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

39. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.365)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

40. Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.366)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

41. Par dzīvojamās telpas Alejas ielā 12-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.367)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Alejas ielā 12-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

42. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-15 - 30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.368)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-15 - 30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

43. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.369)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

44. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.370)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

45. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomu (lēmums Nr.371)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomu.

46. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas un zemes vienības Valteri 3301, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.372)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas un zemes vienības Valteri 3301, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

47. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.373)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

48. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.374)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

49. Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.375)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, atsavināšanu.

50. Par zemesgabala Slokas ielā 81A, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.376)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 1 (G.Grūba), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Slokas ielā 81A, Jūrmalā, atsavināšanu.

51. Par dzīvojamās mājas Asaru prospektā 50 k-1-6, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.377)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Asaru prospektā 50 k-1-6, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai.

52. Par dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.378)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

53. Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 63 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.379)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 63 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

54. Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Slokas ielā 65 k-2, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.380)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Slokas ielā 65 k-2, pirmās izsoles organizēšanu.

55. Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.381)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

56. Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.382)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

57. Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.383)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

58. Par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāžas) Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.384)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāžas) Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

59. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1 Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.385)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1 Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

60. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 19.līnija 4, Jūrmalā (lēmums Nr.386)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 19.līnija 4, Jūrmalā.

61. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 20.līnija 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.387)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 20.līnija 1A, Jūrmalā.

62. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aglonas ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.388)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aglonas ielā 4, Jūrmalā.

63. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.17 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 1.pielikumā (lēmums Nr.389)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.17 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 1.pielikumā.

64. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmumā Nr.367 “Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija” (lēmums Nr.390)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, MStulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmumā Nr.367 “Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija”.

Sēde slēgta plkst.12.00

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2018.gada 23.augustā plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2018.gada 1.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF