Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 400

protokols Nr. 11, 15. punkts

Par sabiedriskā transporta biļešu veidiem un braukšanas maksu
Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 16.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 86., 92. un 96.punktu, 2015.gada 15.septembra līguma Nr.1.2-16/1381 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” (reģistrācijas Nr.40103483381), 4.1.2. un 5.2.5. apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam 2.daļas “Rīcības plāns” g) nodaļas “Darbības un pasākumi” prioritātes P2.3. “Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība” rīcības virzienu R2.3.1. “Racionālas sabiedriskā transporta sistēmas nodrošināšana” rīcību Nr. 74 “Sabiedriskā transporta attīstība Jūrmalā”, 2018.gada 14.augusta SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” vēstuli Nr. 18/23 “Par atskaites iesniegšanu”, Apvienotās Attīstības un vides jautājumu komitejas, Tūrisma un kurortoloģijas komitejas, Pilsētsaimniecības un drošības komitejas un Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2018.gada 20.augusta ārkārtas sēdes atzinumu Nr.1.2-28/9 un 2018.gada 21.augusta Finanšu komitejas atzinumu Nr.1.2-20/8, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt šādus biļešu veidus un to maksu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos:

1.1. vienreizējā braukšanas maksas biļete, kas izmantojama vienam braucienam - 0,50 euro ( ieskaitot pievienotās vērtības nodokli);

1.2. abonementa biļete (mēneša biļete) kalendārajam mēnesim, kas izmantojama vienam kalendārajam mēnesim bez laika ierobežojuma - 17,60 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli);

1.3. abonementa biļete (mēneša biļete) kalendārajam mēnesim, kas izmantojama vienam kalendārajam mēnesim ar laika ierobežojumu darba dienām – 15,40 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

2. Uzdot Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai:

2.1. kontrolēt šī lēmuma izpildi;

2.2. sagatavot grozījumus 2015.gada 15.septembra līgumā Nr.1.2-16/1381, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutos;

2.3. pēc nākamā gada prognozes saņemšanas no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja ar kuru Jūrmalas pilsētas dome ir noslēgusi vienošanos par sabiedriskā transporta pakalpoju sniegšanas pilsētas nozīmes maršrutos divu mēnešu laikā veikt izvērtējumu lēmuma aktualizēšanas nepieciešamībai atbilstoši 2017.gada 29.jūnija Jūrmalas pilsētas domes instrukcijai Nr.1 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no Jūrmalas pilsētas pašvaldībā apstiprinātiem maksājumiem, maksas pakalpojumiem un ar tiem saistītie izdevumi, un metodika apstiprināto maksājumu izcenojumu noteikšanai un apstiprināšanai”.

3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.

4. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē 2001.gada 5.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.763 “Par braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas autobusos” .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF