Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 504

protokols Nr. 15, 6. punkts

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības  programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā
projektu iesniegumu atlasē (Ķemeru pamatskola)

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā”, prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.165 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” , Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virzienu 3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.13 “Ķemeru vidusskolas atjaunošana un pārbūve Tukuma ielā 8/10”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 4.3.pasākuma “Pasākumi ēku sektorā” aktivitāti 4.3.2. “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „ Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana ” (turpmāk - projekts).

2. Atbalstīt projekta mērķi - samazināt primārās enerģijas gada patēriņu Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkā, Tukuma ielā 10, Jūrmalā par 69,15 kWh/m2, veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. paaugstināta Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas energoefektivitāte;

3.2. pilnveidota Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas infrastruktūra.

4. Atbalstīt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.maijam, 14 (četrpadsmit) mēneši.

5. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 1 284 703,13 EUR (viens miljons divi simti astoņdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīs euro un 13 centi), tai skaitā:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 1 035 116,19EUR (viens miljons trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts sešpadsmit euro un 19 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 14,55% jeb 150 611,80 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši seši simti vienpadsmit euro un 80 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 85,45% jeb 884 504,39 EUR (astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti četri euro un 39 centi), tai skaitā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 12,82 jeb 132 675,66 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro un 66 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 72,63% jeb 751 828,73 EUR (septiņi simti piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti divdesmit astoņi euro un 73 centi).

5.2. neattiecināmās izmaksas 249 586,94 EUR (divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši euro un 94 centi) būvprojektā paredzētajiem Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūves darbiem, kuras nav attiecināmas, segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 28 328,75 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi euro un 75 centi) jeb līdz 10% apmērā no 5.1.1. punktā un 5.1.2.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijai, atbilstoši Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” iesniegumu atlases „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros noteiktajam termiņam, orientējoši līdz 2018.gada 1.novembrim, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF